-:

| |


:

æ ææ æ, ææ VII-æ æ , æ ææ æ 1618 æ. æææ , ææ æ ( , ) ææ æ æ, . æ æ ææ æ . ææ æ ææ æ æ æcæ, æ æ æ (æ æ, . 1. . 265266). æ ææ æææ XVI ææ.

æ ææ æ æ ææ æ æ.

Æ

Æ

æ æ æ, , ææ æ , æ ææ, æ æ æ æææ , æ æ ææ . æ æ .

æææ ææ, æ æ æ , ææ , ææ æ æ , ææ æ , æ . Æ - æ ææ æææ . ææ ææ æ æ æ æ ( æ ææ, æ ææ, æ æ-æ, æ æ ææ æ.), æ , ææ æ , ææ æ ææ æææ. æ æ æ.

æ  ææ æ æ, æ ææ æ-æ. ææ æ æ æ æ , ææ, æ æ , ææ æ æ æ.

æ ææ ææ æææ, æ æ, æ. ææ-ææ, æ, æ ææ æ ææ, ææ æ æææ . ææ  æ ææ æ æ . æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ ææ æææ ææ .

ææ æ . æ æ æ æ æ ææ ææ æ . æ , ææ æ æ . Ææ ææ æ ææ æ æ:

, æ æ ææ, ææ , ææ æ æ æ æ æ, æ , ææ æ æ æ, , ææ æ , ææ.

ææ ææ . æ æ  æ æ, ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ, æ . æ ææ æ ææ æ , æææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ. Æ .

Æ ææ æ æ æ , ææ ææ , æ. æ ææ æ æææ æ æ ææ. æ æææ ææ 'æ . ææ æ ææ ææ , æ æææ æ . æ . æ æ æ ææ ææ . æ æææ æ-æ ææ. æ æ æææ æææ æ æ .

ææ æææ æ ,  æ - . Æ æ ææ , æææ . æ æ , æ ææ æ, , æ æ æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ ææ ææ æ.

, æ æææ æ ææ . ææ æ, æ æææ æ ' æ . æ æ æ ææ ææ æ ææ æææ æææ-æææ ææ . ææ ææ æ, æææ, ææ . ææ æ ææ æ æ, æ. æ æ, ææ æ æ æ , æ æ ææ , ææ æ ææ ææ æ . æ æ , ææ, æ , æ , æ æææ æ ææ æ æ ææ æ ææ .

, æ  ææ æææ æ. ææ ææ æ ææ ææ , æ, æ æ, æææ ææ. , æ æ ææ æ , æ , æ æ , æ æ . æææ æ , æ æ ææ ææææ æ ææ . Æææ æ ææ . æ , ææ , æ æ æ æ . Æ æ æ-æ . æ æ æ. æ ææ æ , æ, æ æ . æææ . æ æ  æ æ æ ææ , , æ æ. , ææ, æ æ , ææ æææ ææ ææ æææ æ . ææ , æ æ æ? æ, æ ææ ææ.

æ æ æ, æ æ , ææ æ æ æ æ . Æ ææ æ æ , æ , æ- ', æ- æ æ æ, æ æ ææ ææ ... æ æææ ææ æ æ . ææ ææ ææ æ æ æ , æ ææ æ æ ææ æ , æ ææ æ. æ ææ ææ: æ ææ æ æ. æ æ ææ æ ææ , æ ææ , ææ æ æ æ ææ, æ . ææ æ æ æ æ.

ææ æ , æ, , ææ, æ ææææ æ ææ ææ æ. ææ æ æ æ æ æ, ææ æ, æ ææææ æ , æ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ . æææ æ : æ æ æ ææ æ æ . ææ ææ æ , æ æ, æ, ææ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ æ æ æ æ . æ ææ æ ææ ææ, æææ æææææ , æ æ ææ æ æ, æ, ææ æ ææ. ææ æ ææ ææ æ æ ææ ? æ , æ ææ, æææ, æ ææ , æ æ, .

æ, ææ æ , æ æ ( ææ ) æ ææ . ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ .

æ ææ . æ æ æ , æ æ æ æ. Æ ææ æ , æ æ æ æ: æ æ, , , æ , ææ ææ ææ, æ æ æ, ææ æ , æ æ, , .

Æ æ æææ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ:

! æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ, æ æ. , ææ æ æ ææ , ææ æ æ ææ. , æ æ ææ æ, æ æ æ æ æææ!

æ æ ææ .

ææ æ æ æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ , æ. æ æ , ææ æ ææ ææ æ . ææ , æ . æ , æ æ ææ , , æ ææ.

æ ææ ææ æ æ. æ , æ æ æ æ, æ æ . Æ æ - ææ æ æ, æ , æ æ , æ ææ æ æ, æ æ æææ ææ æ æ:

æ , ææ, ææ æ æ!

Æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ. ææ æ æ , ææ æ æææ ææ æ .

Æ ææ :

æ ææ æ, æ æ æ, æ! ææ . æ ææ ææ, ææ æ æ. æ æ-   ææ æ, ææ æ ææ . æ æ æ .

ææ æ æ ææ ææ , æ æ æ æ , ææ. ææ æ ææ æ , æ ææ, ææ ææ ææ æ æ ææ,. æ æ æ , ææ æ æ , ææ ææ æ æ ææ ææ æ.

æ ææ ææ æ æ . æ æ, æ æ . Ææ ææ æ .

æ , æ æ-æ . ææ ææ. æ æ ææ , æ . æ æ, æ , æ. ææ æ ææ æ, ææ æ , æ æ. æ ææ æ . æ ææ , æ æ æ ææ æ æ, , , ææ æ.

æ ææ ææ æ æ, æ æ, ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ , æ ææ ææ æ æ, æææ æ æ ææ æ æ æ æ .

ææ ææ æ æ, æ æ , ææ . æ æ æ, ææ ææ æ, æ æ , æ æ æ , ææ æ ææ , ææ æ æ . æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ , - ææ æ , æææ :

Æ ææ, æ, æ... æ, æ!

Ææ- æ ææ, æ- ææ æ , æ- æ æ, æ- æ æ æ æ ææ . ææ æ, æ æ æ æ, ææ, . ææ , æ ææ . æ. ææ æ , æ: , , æ æ æ ææ æ æ, , , ææ ææ . Ææ ææ ææ æ .

æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ , æ æ ( ææ æææ æ. .)

, , æ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ . ææ ææ , æ ææ 'æ, ææ æ- ææ .

æææ , æ ... æ , , æ æ æ . æ- æ æ, ææ- æ æ, æ- æ æææ æ, ææ, ææ ææ æ æ .

æ ææ æ ææ æ ææ æ . , æ æ, ææ :

, æ æ, æ ææ , æ ææ , æ æææ æ æ. ææ æ æ ææ , æ æ , æ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ , æ æææ æææ , ææ æ æ æ, ææ ææ, ææ, æææ ææ æ, æ ææ, æ ææ.

æ æ æ :

ææ, ææ! ææ!

Ææ æ , æ . æ æ , æ æ æ . æ ææ æ ææ ææ æ æ:

ææ, æ æææ, , æ! ææ æ ææ , ææ æ ææ, ææ æ ææ, . ææ æ ææ ææ æ æ .

æ - ææ :

0, æ ææ, , æ æææ, ææ ææ æ æ. æ æ, æ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ, æ , ææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ, æ, æææ æ æ æ, æ æ.

æ ææ æ : ææ æ ææ.

 ææ æ æ, æ ææ ææ

ææ æ ææ :

, , ææ ææ æ: ææ, æ æ æ æ, æ ææ , æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ . æ æ æ ææ ææ , æ æ, æ ææ . æ æ , æ ææ æ , æ æ æ.

ææ ææ ææ æ, ææ æ . æ , æ æ æ æ ææ ææ æ æ . Æ æ ææ æ æ:

æ, æ ?!

ææ æ ææ ææ. æ æ æ æ, æ ææ, , , æ ææ æ æ . æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ .

æ æ ææ æææ æ, ææ, ææ, ææ, æ , æ . æ ææ , ææ æ, ææ ææææ , æ. Ææ æ æ ææ æææ ææ ææ æ æ 'ææ ææ.

ææ æ æ æ ææ æ æ . Æ æ æ  æ æ æ-æ . æ ææ ææ æ æ ææ , æ æ ææ. Æ æ æ æ ææ æææ æ. Æ ææ æ ææ ææ , , , . ææ æ æ ææ æ , æ ææ æææ æ , æ ææ æ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ.

ææ æ  ææ ææ ææ æ , ææ æ ææ ææ  ææ, ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ, æææ æ ææ , ææ , æ . ææ æ , . æ, æ ææ , ææ æ æ æ , æ æ ææ æ ' æ . ææ æ, ææ, æ æ ææ . Ææ ææ ææ ææ æ.

Æ ææ æ ææ , ææ æ , æ ææ æ æ ææ , ææ æ ææ ! æ, . æ æ, æ ææ æ æ. æ æ , . æ æ , ææ, æ æææ ææ . æ, æ æ æ æ . Æ æ æ . æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ.

æ ææ æ æ ææ ææ æ æ .

Ææ, æ æ æ , , ææ ææ ææ æ æ!

æ æ æ ææ ææ æ æ:

æ æ æ , æ æ, æ, æ æ æ æ. ææ æ æ. Æ æ , , , æ æ, ææ, , æ . æ æ ææ, ææ æ, ææ æ æ .

æ æ , æ , æ , æ æ :

ææ, ææ, æ æ, ææ æ! ææ æ .

ææ æ æ:

ææ æ! æ ææ æ æ æ. Æ , æ æ æ æ. æ æææ, æ æ æææ, æ. æ æ, ææ æ, ææ , æ æææ, æææ ææ , ææ æ æ, ææ, æ, æ æ . Ææ, æ ææ æ æ æ.

, ! æ æ ææ ææ ææ æææ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ æ .

æ . ææ æ æ æ æ ææ. ææ æææ, æ, æ. Ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ . æ æ æ æ ææ æ ææ ææ . ææ æ æ ææ æææ ææ . , ææ, ææ-ææ æ æ, ææ ææ ææ æ ææ æææ ææ æ , æ ææ . æ, ææ æ æ, æææ æ ææ . æ æ æ , æ æ ææ .

ææ æ, æ æ , æ ææ. æ æ æ  , ææ æ æ, æ æææ ææ . æ; ææ æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ , ææ æ æ , ææ æ , , ææ ææ ææ æ ææ . Æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ . æ ææ, æ ææ ææ ææ æ  .

æ, æ æ ææ æ. Æ æ ææ ææ æ , ææ ææ æ æ . æ ææ æ . æ æ æ æ æææ . æ æææ æ , æ æ æ- æ , æ ææ - . , æ ææ æææ , æ æ æ. æ ææ , æ æ æ, ææ æ ææ ææ ', æ æææ : æ - æ æ æ , ææ æ æææ æ ææ æ æ.

æ æ æ ææ æ æ:

ææ! Æ,   æ , ææ æ, ææ æ!

Ææ æææ ææ æ, ææ æ æ æææ ææ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æææ, ææ æ æ ææ æ æ æ. æ ææ, æææ æ æ æ. æ æ, æ . æ æ æ æ æ æ . ææ æ æ:

æ! æ æ ææ æ ææ: ææ ææ æ ? ææ, æ ? ææ æ æ? ææ æ æ æ æ? ææ æ ææ ?

Æ ææ ææ ææ, ææ .

...æ, æ æææ, ææ æ ææ ? æ æ æææ, ææ æ ? æ, æ, æ , ææ æ ææ ? æ ææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ ææ æ æ ? Æ ææ æ æ æ , ææ- æ æ ææ ææ- æ æ æ æ æ. ææ æ ææ : æ, æ, æ æ æ!

æ æ æ . ææææ ææ æ æ æ , : æ æææ, : æ æ æææ, : ææ æ æ, ææ ææ :

æ æ æ, æ æ æ ææ æ.

Æ ææ , æ æ ææ ææ , æ æ æ æ æ , æ ææ æ æ . æ æ ææ æ ææ . Ææ æ ææ æ æ.

Æ æææ æ æ æææ , æ, æ . æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ . ææ æææ æ æ ææ, ææ ææ ææ æ.

ææ , æ ææ , æ æ , ææ ææ , æ . æ ææ , , , æ ææ. æ æ æ æææ . æ æ æ ææ æ æ . æ ææ æ æææ æ, ææ æ æ æ, æ, ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ .

æ . æ ææ æ ææ æ æ. ææ ææ æ-æ ææ ææ æ æ ææ . ææ æ ææ , æ æ (Ææ æ æ . ). æ æ æ æ, ææ æ æ- æ . ææ æææ , æ æææ æ æ æ : æ, , æ ææ . ææ æ æ , æ . æ- , æ- ææ æ ææ , æ- ææ ææ . æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ .

ææ æ æ ææ æ æ æ :

ææ, , ææ , , , æ æ æ æ ææ æ.

ææ ææ æ:

æ, æ-æ, æ æ æ, æ æ ææ ææ , æ . Æææ æææ, æ, æ ææ æææ, æææ, ææ æ ææ ææ æ.

æ ææ æ .

, , , ææ, æ ææ, æ æ , ææ. æææ æ ææ , æ æ æ æ .

æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ , ææ æ æ æ æ .

ææ  ææ ææ , æ æ ææ æææ æ æ , ææ æ æ ææ . æ ææ æ æ æ ææ .

æ æ ææ. æ æ, ææ , , æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ . æ æ æ æ, æ ææ, , , æ . æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ, æ, æ . ææ ææ ææ ææ, æ, æ æææ ææ æ. æ æææ æ ææ, , æ ææ æ , æ æ æ, æ æ:

, ææ æ, ? æ æ æ!

æææ æ æ:

, , æ, æ æ, æ æ ææ , ææ æ ææ æ.

æ æ ææ æ æ:

æ æ!

, æ æ! æ , ææ, ææ æ ææ, æ - æ. , ææ  ææ æ æ ææ æ æ ææ , æ. æ æ . æ æææ æ æ æ ææ .

æ, æ, æ, ææ . æ æ æ. æ æ , æ æ , æ, ææ æ , æ, æ ææ .

ææ ææ æææ ææ æ.

æææ æææ æ æ æ .

Æ . . , 1979.

æ æ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–22.