-:

| |


:

(. . , -, , 2006) DjVu. .

« », 2000 , 8

æææ (1881-1937)

æææ æ ææ


ææ æ

æ , æ æ , æ æææ æ æ ææ æ æ. Ææ ææ, æ æ . æ — ææææ æ ææ — , ææ æææ , æææ æææ, æ. æ — æ. æ æ .

æ, -, æ æ ææ . æ æ æ æ. ææææ æ ææ ææ , æ æ, æ æ , . æ æ- . æ , ææ ææ , æ æ: ææ, , . Æææ æ æ æ æ - æ , æ- æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ, æ. æ æ æ, ææ æ æ ææ æ : ææ æææ æ æ ææ æ æ æ æææ æ æ .

æ, æææ, æ æ æ ææ . æææ æ æ æ. ææææ æ æ æ æ ææ æ, æææ, æ æ æ, æ

ææ æ, æ æ , æ æ. æ æ, æ æ æ ææ æ æ æææææ æ . ææ æ . ææ ææ ææ æææ æ æ 1. æ æ æ . æææ æ æ. Ææ, æ æ æ æ, æ .

1932 æ 8 . ææ ææææ. æ æ ’æ, , æ æ æææ æ: « æ (æ æ ), æ- ». Æ æ æ æ. « ’æ?» «Æææ ». «ææ æ æ æ æ?» Æ æ ææ æ æ: «ææ æ æ, ææ æ æ ææ?» «æ æ - ». Æ æ æ . æ ææ ææ : « æ æ?» «ææ». «ææ æææ æ æ?» «». «ææ æ ». Ææ , -- , ææ. æ æ æ . æ ææ æææ ææ : «Baron Shtendel». ææ ææ æ ææ æ , æ . ææ æ. ææ ææ . æææ æ æ. æ , æ . æ, ææ ææ. æ , æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ, . ææ æ, æ æ. æ ææ æ æ æ». æ æ æ . æ, , , æ æ æ ææ æ. ææ æææ æææ æ æ. Æ, , æææ, æ æ æ æ æ æ, æ , , æ æ, æ æ , æ ææ ææ, ææ . ææ æ æ ææ : «, ?» Æ, æ , ææ ææ :

, ,
?
,
.

, -,
?
?
!

ææ , æ æ æ , ææ æ æ, æ.

æ - æ æ æ. ææ æ ææ, æ ææ . ææ æ -æ . æææ æ æ. æ æ ææ , æ æ. æ æ ææ 200 . Æ æ æææ ææ ææ. æææ æ , æ : « æ, ææ æ ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ». , æ . « æ æ, æ æ».— æ ææ æ , æ æ, æ æ æ. æ æ ææ æææ æ æ æ æ.

æææ ææ æ æ , ææ, æ , ’ææ, æ æ, ææ — æ æ , æ æ æ æ . æ æ æ ææ, ææ æ æ æ , ææ .

æ ææ 100 , ææ æ . æ æææ æ æ. æ , æ ææ, æææ, ææ. æ æ , æ ææ ææææ, ææ æ , æ æ, . æ æ ææ æ æ ææ æ æ æææ : «, ’æ æ æ , æ».

1926 æææ æ æ ææ. æ æ æ, ææææ æ . æææ ææ, ææ æ . æææ ææ æææ. æ æ ææææ ææ. æ ’æ ææ ææ.

æææ ææ æ æ. æ æ ææ, æ ææ æ. Ææ æææ ææ æ æ æ, ææ . æææ ææ ææ æ ææ æææ ææ ææ æ ææ.

æ æ æ, æ æ, æææ: æ, æ æ, æ , æ, æ, . æææ: æ, ’æ , , æ æ, æ æ, , , ææ. æææ — (æ æ æ æ .) æææ ææ , ææ æ ææ . æ æ æææ æ æ, ææ æ ææ æ æ . æ, æ ææ ææ, æ. æ æææ ææ ææ æ æ . æææ æææ æ ææ æ . æ æ ææ Æ æ æ æ ææ æ ææ. ææ , ææ ææ æ æ. æ æ æ æ. ææ æææ , æ ææ æ , æ.

æææ æ ææ ææ . æ ææ æ æ æ æ . æ æ, æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ ææ ææ 2 . Æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ. æ, æ ææ ææ , æ ææ æ æ ææ ææ .

1927 23 ææ æ . æææ ææ æææ ææ æ æææ : «- , , , . , . . , . , ».

Æ ææ æ . ’æ æ æææ æ, æ æ ææ, æ æ æ , æ. æ æ æææ æ . ææ æ ææ æ æ æ .. , .. , .. , .. , .

æ ææ æ, æ æææ ææ : « ! , , . : . ».

æ æ, ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ.

æ — , æ — , , ææ æ, æ æ, æ æ æ, æ æææ æ æ, æ ææ æææ. æ æææ Æ « VII—XIX .», ææ, æ : « , , , ..  „ “. - — . : , , , . , , , , , . . , , »

æ æææ , æ æ æ æ ææ æ æ . 1923 æ æ æ . ææææ ’, æ æ. æ æ æ , ææææ æ æ , ææ ææ æ æ æææ æ ææ ææ . æææ. ææææ . ’ æ æ æ Ææ ææ æ . æ æ, ææ æ, æææ æ æ , æ . æ æææ æ ææ æ.

1928 æææ (æ ) æ. æ ææææ , ææ æ æ æ , ææ ææææ , ææ æ . æ ææ , ææ æ æ æ ææ. æ ææææ. æ , ææ - , ææ æ. ææ . , æ , æ æ æ æ, ææ. æææ æ , æ æ æ , ææ ææ æ, ææ. ææ ææ æ æ.

æææ æ ææ ææ , æ æ . 1935 æ æ æ æ. ææ æ , æ æ, ææ æ æææ, æ æææ æ . Æ æ ææ . æ, æ ææ æ, æ . æ ææææ. Æ ææææ , æ æ æ æ. , ææ æ : «, æ . ææ ææ æ, ææ æ æ». «, æææ. æ , ææ æ , æ æ æ æææ , ææ æ . æ æ æ æ ææ».

. æææ æ, æ , æ æ æ , ææ. Æ æ ææ , æ « æ» æ æ, ææ æ ææ æ . æææ , ææ æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ. æ æ ææ æ æ.

æææ ææ . æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ. , æ æææ, æ ææ. ææ æ æææ ææ, ææ ææ, ææ ææ. æ ææ, æ æææ æ. æ æ æ æ ææ æ , æ . æ æ æ, - æ æ æ . æ-æ æ . æææ æ ææ æææ, æ . æ , æ æææ æ, ææ æ æ æ æ ææ. æ æææ æ . æ. ææ , æææ æ æ. ææ æ , æ æ æ. ææ æ , . æ ææ 60 . æ ææ , . æ æ ææ æ æ ææ. æ æ 1981 « » : «, ». æ, , ææ æææ.

æææ æ , ææ æ æ. Ææ æ ææ ææ æ. æ æ æææ . æ ææ æ. æ æææ , æ æ æ.

æ æ æææ æ æ æ, æææ ææ æ æ ææææ æææ . , æ ææ æ, æ æææ æ æ æ æ, æ ææ . æ ææ æ æ æ , æ , ææ, — æ ææ. . ææææ ææ :

æ æ, ! æ æ æ æ!

æ æ æææ! ææ æ æ , ææ, æææ æ æ , .

æ ææ æ. æ ææ æææ:

æ ?

æ ææ,— æææ.

. æ æ æ ææ , æ æ ææ æ ææ :

æ, æ æ æææ æ. æ æ æ æ æ ææ! æ ææ !

æææ æ æ æ, ææ ææææ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ .

ææ æ æ, æ æ -- æ.


æ
æ æ

æææ ææ æææ æ æææ. æ æ æ ææ æ . æ . ææ æ æææ. æ æ , ææ ’ææ . æ æ æ æ. ææ æ æ , æ æ ææ . æ æ æ æ ææææ æ , æ æ æ .

æææ æ æ . æ ææ ææ . æ ææ. æ- ’ æ , æ æ . æ ææ- æ, ææ æ æ ææ æ æ æ. - æ , ææ-æ . æ ææ ææ æææ. æ, æ ææ ææ æ. æ, ææ , æ ææ, ææ æ æ æ, . æ æ æ æ, æææ . æ 30-æ æ . æ æ æ æ.

ææ æ, æææ, æ ææ ææ ææ æ .

«æ», 01. 02. 94.


æ ææ æææ æ

1 «æ»- æ æ æææ æ. Ææ æ æ 1925–1926 æ ææ ææ, ææ æ , . æ æ æ æ æ æ ææ æ, ææææ, æ ææ æ æ.

Æ æ ææ , æ æ - ( ) . 1925 æ ææ æææ æ ææ , æ — æ ’, æ — æ. ææ . æ æ æ ’ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ. 11 (æ æ æ æ - æ, ææ æ æ æææ). æ æææ ææ æ æ «»- æ æ ææ ææ. æ æ , ææ ææ æææ æ ææ, ææ , æ æ, æ æ. æ ææ ææ æ , ææ ææææ . æ æ: , , , ææ æææ, ææ æ, æ, æ ææ ææ ææ æææ.

æææ , æææ-æææ æææ ææ . ææ æ æ æ æ. ææ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ æ . æ ææ. ææ æ, ææ æ æ æ æ æ.

ææ ææ æ æ (æ æ ææ): æ ææ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ, æ æ. æ æ -æ , , æ ææ ææ. æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ . ææ æ æææ æ, ææ æ æ.

æ æ æ æ, æ . , æææ æææ, æ æ ææ æ , ææ æ æ, ææ ææ ææ , ææ æ ææ , ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ æææ. æ æ ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ ææ, . Ææ æ æ æ æ æ æ, Æ ææ æ ææ.

ææ - æ æ ææ æ æ æææ æ æ. ææ æ ( ) æ æ ææ . æ æ æ æ, æ æ 1926 æ ææ ææ. æ ææ ææ æ. Æææ ææ æ , æææ ææ. æ ææ, ææ æææ æææ, æææææ æ, æ ææ, ææ ææ æ — æ.

1926–1928 æ ææ æ . æ ææ æ. Ææ æææ, 1907–1909 ææ . æ æ « -». æææ æ ææ æ æ æ, æ- æ æ , - æ. Ææ æ æ æ æ æ æ.

æ æ , æææ æ . æ æ æ æ. æ æ æ , æ ææ æ, æ. æ æææ ææ. ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ ’æ. æ , æ æ æ . æ æ. Ææ - æ .

æ ææææ æ , æ æ æ ææ ææ æ æææ æ, ææ æ ææ æ .

æ , æ , ææ æ æ æ æ æææ - . . æ ææ æ . æ ææ æ æ ææ ææ . æ ææ. æææ ææ. æ æ æææ æææ : « , ».

Æ æææ ææ æ æ ææ æ ææ - ææ ææ æ . æ . æ æ-æ -. æææ æ ææ æ, æ ææ æ, ææ.

, .

æ «», «» æææ.

æ ææææ . æ æ , æ æ æ æ æ . æææ æ, æ æ, , æ. æ :

, ,
.
,
...

æ æææ æ æ. æ æ æ . Ææ æ , , ææ, æ ææ.

Æ æ 1929 æ ææ æ — æ — æ æ ææ ææ æ ææ æææ æ ææ, æææ. ææ, æ, æ ææææ æææ æææ. æ ææ æææ ææ æ ææ.

æ (). , ææææ, 1960-æ ææ 1970-æ . æ æ æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ. ’æ æ æ æ (æ æ) ææ æææ ææ æææ . æ æ . , , æ, æ æ , æææ æ æ, . ’æ æ æ ææ, , æ æææ æ, æ æ æ. æ , , æ æ æ ææ, , æ æ.

æ ææ æ, 18- æææ ææ æ æææ ææ. æ ææ- ææ æ ææææ, ææ. æ æ æ ’æ ææ ææ ææ æ ææ æ. æææ æ æææ æææ æ æ æ , æ.

æ æ, æ ææ . æ æ ææ. æ, ææ æææ æ æ , . ææ ææ æ . æææ . æ æ . æ æ æ æææ, æ æ- 1920 æææ æææ æ , æ æ æææ æ æ, ææ æææ æ æ, æ æ æææ ææ ææ ææ . ææ æ 30-æ æ . Æ , ææ æ ææ , æ.

æ!

«æ», 20. 04. 94.


- æ
Æ ææ æ

æææ æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ ææ. æ æ . æææ , æ æ æ æ æ ( ) ææ æ æ .

æ , æ , , æ . æ ææ æ æ ( æ ææ æ æ æ) , ææ , æ ææ , ææ. æææ æ: æ æ æ, æ . ’ æ , æ — .

æ æ æ æ æ æææ, æ æ ææ : ææ . æ æ ææ æ . æ æ æ æ , . æææ ææ æ æ, æ — æ. æ æ æ: æ æ æ æ, æ ææ æ æ .

æ ææ ææ, æ ææ . æ æ ææ æ. ææ æ , æ æææ , æ , ææ. 1930 æ æ ææ æ . æ æ ææ ææ ææ ææ æ . æ æ , ææ æ æ . — æ ææ . æ æææ æ ææ æ. æ ææ . æ æ æææ æ: æ ææ - æ ææ . , æ æ. æ ææ æ . æ æ æ ææ. 1927–1929 æ ææ. æ æ æ. Æ ææ æ. ææ- æ æ æ, æ æ, ææ. æ ææ æ æ- . æ æ — . æ, ææææ æ. ææææ æ , . ææ , æ æ æ: «æ æ, ææ æ !» æ æ æææ ææ : « æ , ».

ææ- æ ’ æ æ ææ. æ ’ææ. æ æ æ — æ: æ . ( — ææ æ ææææ, æ, æ - , 1957 .— .). æææ, æææ ’, æ , æææ, æ æ .

æææ æ : æ (ææ ) , æ ææææ . Ææ — æ .

æ ææ, æ, æ æ.

æ ææ ’, æ æ æ æ . æ ææ . Ææ æææ : . æ æ ææ æ.

æ: ææææ æææ æææ ææ ææ. , æ ææ æ , ææ æ æ æ . ææ æ — æ. ææ æ æ æ: æ æ æ ææ , ææ, æ . Ææ æ æ . æ æ, æ æ , æ æ , ææ æ, æææ, . (« , ææ, 182 æ : «1353. , 1889 , . -, , . 17.05.41 . 8 ».—.)2.

Æ æ, , æ æ æææ: , , æ æ ææ æ . æ æ æ ! ææ ææ æææ æ! Æ æ æ !


- ææ
æææ, ææ

æææ ææ æ ææ æææ æ , ææ æææ ææ . æææ- æ : « , æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ».

æ æ æ æ æ æ æææ — æ æ. æ æ æ. 1923 æ. Ææ æææ æ: «, ææ. æ. Ææ æ . Æ ææ. ææ ææ , ææ æ æ æ». æ æ ææ ææ ææ 19-æ () . æææ æ, æ æ, æ ææ æ æ ææ , .

ææ ææ æææ æ. æ æ. æææ æ , , æ , æ æ : «ææ æææ ææ ææ . æ æ æ ææ æ- ææ æ».

æ æ æ æ æ . æ æ æææ æ, - æ, ææ. æ æææ ææ æ: æ æ æ, æ æ ææ ææ. ææ. ææ æ ( «»), æ æ : - æææ ææ ææ æ æ.

æ æ æææ. æ æ . ææææ æ æ , ææææ, ææ, æ, æææ, ææ æ . æ æ æ 1930 æ 3 .

ææææ æ ææ æ. æ . æææ æ æ æ.

Ææææ, , æææ æ , æ. 1937 æ ææ æ æææ æ. : æ æ , æ æ ææ æ . æ ææ ææ æ ææ . ææ — æ — æ . æ æ æ . ’æ æ. æ æ -æ, æ. Ææ æ : « æ , , ææ, æ æ. - æ, æ ææ æ». æ æ. æææ 1972 . 1990 æ-æ. æ , ææ æ æ æ. æ . æ æ . æ 42 . æ «» æ, ææ «». Ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ. æ . æ æ æ . æ æææ æ . æ æ , æ æ .

æææ ææ æ æ æ . æ æ ææ . ææ æ æ: , æ , æ æææ, ææ, æ æ æ , æ . ææ ææ ææ æ . æ æ ææ .


æ
æ æææ

Æ æ æ. ææ æ. æ ææ æ æ. 1930 . æ ææ æ æ . æ æ , ææ ææ ææææ , æ , ææ ææ æ. æ æ æ , æ æ ææ . æ ææ, ææ , æ . æ æ ææ æ, ææ. æ æ ææ , - . æ, æ æ, ’æ æ æ. æ , æ, , ææ, æ, æ æ æ: « æ æ æ». æ æææ. æ , ææ ææ ææ æ : « æ æ æææ, ææ - ». ææ æææ æ æ . æ æ æ , . - ææ æææ æ æ. æ ææ æ æ: «Ææ æ æ ææ æ?» Æ æ æ æ ææ æ æ... æ, ææ æ æ, æ ææ æ .

æ , æ — æ . æ æ, æ ææ æ æ , æ, . æ, , æ ææ æææ, , æ. Ææ, æ, æ æ ææ . æææ æ, æ æ . Æ ææ ææ æ æ æ ... Ææ æ æ , æ...

1 1916 æ , ææ æ æææ: « , , ». ( ).

2 ææ. æ 1884 ææ 1885 - æ, ææ ææ.


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.