-:

| |


:

ææ æ æ æ, æææ , æææ æ . // æ

« », 2010, 1–2

Æ
Æ

’æ æ æ æ æ ææ - ææ .

(æ æ ) ææ , ææ , . æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æææ, ææ æ ææ :

æ æ, æ æ æ ææ! æ æ æ, æ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ æ æ æ! , ææ ææ æ . ææ æ æ æ æææ, æ?

æ æ, æ, æ ææ .

æ , æ æ, æ , ææ — æ, , æ .

æ, æ æ, æ æ, æ . ’ ææ æ , ææ, æ , ææ :

, ææ ææ . æ æ æ æ æ — — ææ æ æ ææ. æ æ æææ :

, , æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ. æ ææ æ?

æ, æ æ æ, æ æ! æ æ , æ . - æ ææ «æ» æ, ææ ææ, æ æ ææ .

æ ’æ- æ ææ æ , æ , æ æ æ , ææ. ææ æ , æ- æææ æ, æ ææ ( ææ, æ-æ ææ ææ) ææ æ æææ , . ææ-, , æ æ æ, ææ æ- æ ææ- ææ, ææ, . æææ- æ æ, æ ææ æ ææ- .

Ææ æ, , æ æ æ æ, ææ, ææ ææ?

æ ææ æ, ææ æ æ ææ æææ æ : , æ. æ æ ææ, æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ, ææ, æ ææ æ , æ . ææ , ææ æææ, æ ææ, æ æ, ææ æ ææ, ææ? ææ æ æ . Ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ.

æ, , æ æ æ æææ, æ æ æ, æ, ææ, ææ æ, æ , ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ æ, æ. Ææ æ æ æææ ææ æææ æ. æ ææ ææ æ. æ æ æ, , , , ææ ææ -æ ’æ.

æ æ, æ ’æ, æ, æ ææ, æ æ, æ æ, æ, , ææ. ææ æ , , ææ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ: æ , æææ , , æ æ ææ æ æ , æ æ, æ æ, æ æ, æ æ.

ææ æ , æ ææ , æ æ æ ææ, æ æ æ æ, æææ ’æ ææ ææ æ, ææ ææ, ææ, æ! æ ææ æ, ææ , ææ ææ!

ææ æ æ, æ, ææ ææ, æ ææ ææ, æ æ ææ , æ — æ æ. æ æ , æ æ.

Æ Æ
ÆÆ

’æ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ.

(æ æ æ æ ) ææ æ, æ æ æ, . ææ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ :

æ æ, ææ ææ æ ææ. æ ææ ææææ, æ æ ææ ææ.

ææ ææ æ, ææ æ æ æ! æ ææ æ æ. æ æ æ, æ æææ, æ?

ææ ’, , æ æ . æ æ, æ æ æææ, ææ, , æ . , æ æ, æ æ, æ . ææ æ ’ æ, ææ, æ æ , æ æ æ æ :

æ, æææ æ æææ; æ ææ æ æ æ — æ æ æææ æææ.

æ æ æææ :

, , ææ æ æ æ æ ’ æ æ ææææ. ’ æ, æ?

, æ æ æ, æ! æ æ æ , æ æ. æ ææ ææ æ æ æ, ææ, æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ: æ ’æ æ.

æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ, ææ æ, æ ææ æ , ææ ææ æææ ææ, æ ææ ( ææ, æ, æ , æ ææ æ æ ææ ææ , æ. æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ ææ. ææ ææ, æ ææ æ æ æ.

, æ , ææ ææ æ æ, ææ, ææ æææ?

æ æææ æ, æ æ æ, æ æææ ææ æ: æ — , æ — æ. ææ æ æ, æ æ , ææ æ ææ ææ ææ, ææ. , æ ææ , æ æ æ æ — ææ . ææ , ææ ææ æ æææ, ææ æ, æ æ ææ æ, ææ. ææ æ — æ. Ææ æææ æ æ æ æ ææ æ æ.

æ, æ æ ææ ææ, ææ ææ æ, æ ææ, ææ, æ ææ æ , æ , æ æ æ, ææ æ æ æææ ææ, ææ æ, æ. Ææ æ æææ, ææ ææ æ. æ æ æææ æ . ææ æ æ, , æ, , ææ ææ æ ææ ’. æ æ æ æ, ææ, , ææ, æ ææ æ æ ææ.

ææ æ ææ ææ æ: æ æ æ, æ æ, æ, æ ’ææ æ æ æ ææ æ: æ æ æææ, æ æ ææææ, ææ ææ, — æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ, æ , æ æ æ, æ æ.

’ ’ ææ ææ , æ æ , æ æ æ ææ, æ æ æ; æææ ’æ ææ æ æ, ææ ææ, ææ, æ. æ æ, æ æ ææ æææ, , ææ æ æ ææ.

æ æ æ, æ æ æ ææ æææ, æ , æ æ ææ æ . æ ææ , æ æ.

Æ Æ ÆÆ

æ æ ææ . æ . æ æ æ æ ææ æ æææ-æ . ææ ææ:

ææ Ææ æ æ . æ ææ ææ?

æ æ Ææ , ææ ææ æ æ æ . æ ææ æ ææ ææ æææ — æ Ææ æ ææ . ææ æ æ æ ææ, .

æ æ- ææ ææ æ:

æ æ .

æ ææ æ æ , ææ , æ æ, ææ.

ææ ææ æ, æ æ, ææ ææ . æ :

æ ’æ, æ æ æ ææ , æ ’æ?

æ æ :

ææ æ æ ææ æ æ . æ ææ æ . ææ æ ææ æ , æ æ æ æ æ, ææ. Æ æ æ ææ æ ææ ææ.

, — . — ææ æ æ, æææ.

Æ æ æ, ææ æ . ææ:

æ ææ æ ææ æ!

æææ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ : ææ æ , æ , ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ , ææ æ æ æ.

æ, — æ, ææ æ æ æ , æ æ æ .

æ, æ, ææ æ æ ææ æ æ. ææ ææ , ææ æ æææ æ æ.

æ æ, — æ æ ææ æ æ æ æ æ .

ææ , ææ æ ææ ææ .

æ æ æ æ , æ æ . æ ææ. æ ææ æ æææ æ . æ æ ææ , ææ æ ( ) ææ , æ æ ææ æ ææ . æ ææ æææ æ æ ææ :

Æ æ æ , ææ æ æ æ.

æ æ , æ, , æ . æ :

.

ææ æ ææ, , æ æ ææ. æ ææ æ ææ , æ æ . ææ ææ æ , æ æ æ: ææ ææ , æ æ æ æ ææ. æ ææ , ææ æ ææ, ææ ææ æ æ.

æ æ ææ , æ æ ææ æ.

. æ. — æææ: , 2007.

Æ Æ Æ Æ

æ æ æ æ æ. æ æ æ æ. æ æ æ ’ ’ ææææ-æææ. æ æ æ æ ææ:

ææ ææ ææ ’ ææ æææ æ?

æ æ æ ææ ’ ææ æ æ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ æææ æ ’ æ æ ææææ æ . æ æ æ æ æ æ æææ, æ æ ’ .

æ æ, æ , æ æ ææ ææ æ :

æ æ æ æ!

æ æ, ææ æ ææ, , æ æææ, ææ.

ææ æ æ ææ æ æææ, æ ææ æ æ ææ æ. Æ æ æ :

æ ’æ, æ æ æ æ ’ æ æ, æ æ ’æ æ æ?

æ :

ææ æ æ æ æ æ ’. æ æ. ææ ææ ææ ææ ’ æ æ , «æ æ æ æ, ææ. ’ æ æ, æææ ææ, æ, ææ, ææ.

æ æ ææ,— æ. — ææ , æ ææææ.

Æ ææ ææ ææ æ æ æ. ææ æ:

æ æ æ ææ ææ!

Æææ æææ æ ææ, æ ææ æ ’ æ .

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ: æ ææ, æ ææ æ ’ æ ææ, æ ’ ææ æ æ æææ æ æ, ææ ’ æ , æ .

æ ’, — æ æ æ ’ æ æ, æ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ æ æ æ æ ’.

æ æ ’, — æ æ æ æ æ æ æ.

ææ æ ’ æ ææ ’ æ ææ ææ.

æ æ ææ æ æ æ, æ æ.

æ æææ ææ ’ æ ææ æ æ æ æææ æ. æ æ æ æ ’ æ æ ’ æ ( ææ) ’ ’ ææ æ æææ, æ æ æææ æ æ ’ :

Æ æ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ, ææ. æ :

æ.

æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ; æ ææ æ æ ææ ’æ, æ æ æ. ææ æ ææ æ, æ æ — æ: ææ ææ , ææ æ æ . æ ææ ææ, æ ææ æ ’æ.

æ æ ææ , æ æææ æ æ æææ.

æ . æ . ææ. æ æ, ææ æ ’.


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–22.