-:

| |


:

æ

æ

 | æ |  | Æ, ! | ! | æ! |  | æ | æ! | æ æ | æ ææ | --! | æ | æ! | Ææ  | Ææ  |  |  |  | ææ |  | æ? |  | ææ | Æ  | ææ  | ææ  | ææ  | æ | ææ  | æ |  | ææ æ | æ æ  | æææ |  | æ |  | ææ  | æ | æ |  | æ | ææ æææ | æ | æ | ææ | æ | æ æ | æ

, æ- æ æ æ,
ææ ææ, , —
æ ææ æ æ,
æ æ!..

Æ ææ æ ,
æ ,
æ æ ææ æ ,
æ æ æææ…

Æ

æ ææ
Ææ æ ,
æ ææ
æ æ!

ææ æ,
æ, —
æ æ
ææ æ?

æææ — ,
Ææ — ,
 — , —
æ æ .

æ , æ æ
æ æ ææ,
ææ æ æ
æ æ ææ.

æ ææ
æ æ æ ;
æ, ææ,
!..

ææ æ  æ,
æ æ,
æ æææ  æ
æ ææ !

æ æ
æ æ æ? —
ææ æ
æ æ ææ!

æ , æ
æ æ, —
æ æ , —
æ æ ?!.

Æ æ æ ,
Æ æ æ æ;
Æ
æ æ ææ…

ææ æ,
  æ æ!
æ , æ æ —
ææ æ ææ!

æ , æ æ —
æ æ, æ ;
æ æ, æ æ —
æ .

æ æ ææ —
æ æ ;
æ æ ææ —
æ æ …

æ æ ,
æ æ æ,
ææ æ æ,
æ æ ææ…

ææ  æ,
æ æ, —
æ æææ  æ
æ ææ !..

Æ, !

æ ææ æ ææ æ, —
  !..
æ ææ æ ææ
æ- .

— Æ, , — æ ææ ææ, 
— æ æ
æ æ æ ææ
ææ æ!

æ æ ææ ææ æ
æ ,
ææ æ æ æ
!..

!

Æ æ æ ,
æ ææææ æ,
, æ , —
-, !..

æ ææ…
, æ æ ææ
  ææ,
æ ææ!..

ææ æ  æ æ…
!.. æ - æ, —
, æ , —  æ, —
æ æ!..

æ ææ ...
!.. æ æ !..
  æ æ,
, æ !..

Æ!

æ, æ, ,
ææ,
ææ æ
 æ! —

æ
æ
 — ææ,
æ æ!

æ æ
æ æ…
, æ ,
, æ æ !..


ææ, —
æ
æ æ…

, , ææ
æ æ?!.
æ, æ
æ æææ!..

æ æ,
,
æ.
Æ, æ…

æ ææ
æ æ?
æ æææ
æ æ

ææ,
æææ?!.
,   æ
ææ!..

æ  æ,
æ ææ
æ æ,
æ æ , æ!

 — æ æ ,
 — æ æ ,
 — æ æ ,
 — æ ææ !.

æ æ
æ!
æ æ
æ æ!..

’ææ

æ æ ææ,
æ ’!…

æ, æ, ,
ææ,
ææ æ
 æ!

æ
æ
 — æææ, —
æ æ!

, æææ æ,
æ æ ,
, , — æ,
ææ æ !

, ææ , —
  ? —
æææ æ
æ æ æ .

  ææ  æ,
  æ æ ,
ææ æ, —
æ æ .

Æ…

æ, ææ
æ æ æ
 æ æ æ!
æ, ææææ,
æææ æ ææ
æ æ æ  !

æ, æ æ,
æ æ æ
ææ æ æ æ!
æ, æ æ,
æ æææ
æ æ   æ æ!

æ, æ æ
 æ ,
æ æ, æ æ!
æ, æ ,
æ , æ æ ,
  ææ ææ!.

Æ!

æ, æææ, ææ,
æææ ææ ,
  ææ æ æ ææ…
 æ æ… æ : æ!..

æ æ ææ ,
æ æ æ æ æ;
, æ ææ æ ,
æ  æ æ æ…

æ, æ !.. æ æ,
æ æ æ æ !
æ ææ ææ,
ææ æ æ …

 , æ æ æ
æ æ, æ æ, —
 , æ æ —
ææ æ æ, —

- ææ, ! æ æ
æ æ ææ, —
  ææ æ æ,
æ æ æ…

ææ æ æ, —
æ æ æ æ æ æ
ææ æ æ æ..
 æææ!.. æ , æ!..

Æ Æ

ææ æ æ ææ
æ, æ æ,
æ  æ æææ
ææ æ…

ææ æ
ææ, æææ æ,
æ  æ æ
ææ …

ææ æ æ æ
æ ææ æ,
æ  ææ
ææ æ…

ææ æ ææ
  ææ ,
æ  æ æ  —
æ  æ!..

Æ ÆÆ

æ æ æ æ , —
æ ææ æ ;
Æææ æ ;
  æ .

Æææ æ æ æ æ…
æ æ æ  æ!
æ ææ æ, æ, —
æ   ææ?!.

æ æ ææ æ æ, —
æ ,  ææ — æ æ;
æ  — æ,  — æ æ,
ææ — æ æ æ æ…

æ æ æ æ,
æ æ æ, —
ææ æ ææ —
æ ææ æ æ.

--!

æ æ…
æ æ ææ .
æ !..
--!..

ææ æ æ…
æ æ æ,
æ !..
, æ !..

æ æ æ ææ…
  æ æ ææ
æ æ…
,!..

,
æ  æ æ ,
æ æ!..
--!..

æ ææ,
æ ææ,
ææ æ…
, æ!..

æ æ ææ…
æ æ ææ:
ææ ,
, !..

æ: æ ææ,
 æ ææ æ ææ,
 æ æ!..
--!..

Æ

æ!.. ææ æ ææ —
ææ ! —
æ æ æææ,
ææ æ æ .

ææ ææ æ
ææ æ ææ;
Ææ æ ææ
ææ, æ, ææ…

æ æ ææ,
ææ ææ …
ææ æ æ ææ,
ææ æ æ?!.

æ æ æ , æ ææ
æ æ æ, ææ,
ææ  æ æ ææ,
æ ææ   ææ!..

1891  3 , ææ.

Æ!..

ææ æ æ ,
æ æ æ,
æ ææ ææ æ æ.
ææ ææææ,
Ææ, ææææ,
æ æ æ æ…

ææ-, , ææ
æææ æ æ æ
æ æ, æ æ ææ…
æ æ ,
æ ææ æ , —
æ æ ææ.

Ææ… ææ æ
ææ æ æ,
æ , æ æ æ!..
æ ææ, æ æ
Æ æ æ æ æ, —
æ æ, æ ææ, æ æ!..

æ æ æ æ — æ,
ææ æ æ ,  æ,
 æ æ æ, æ æ?
æææ  æ æ…
, , æ, ææ
æ ææ æ æ!..

ÆÆ

æ ææ! æ æ, æ æ
æ æ ææ …
  ææ? — æ ææ
Ææ ææ æ !..

Æææ æ, æææ ææ
Ææ æ …
æææ æ æ, ææ æ ææ,
æ æææ  ææ ?

æ ææ æææ æ,
æ ææ æ ææ,
æ æ ææ æ æ æ,
 æ æ æ æ?

æ ææ! æ æ, æ æ
æ æ ææ …
  ææ? æ ææ
Ææ ææ !..

ÆÆ

æ æ æ,
æ æ æ…
æ, æ, æ, æ ææ, —
 ææ æ æ!

ææ æ, ææ æ, —
æ æ, æ, —
ææ æææ,
æ  æ!..

æ, ! æ
  ææ ææ!
æ æ
æ ææ!..

æ  , æ æ æ
  ææ!..
, æ æ, ææ  æ, —
æ æ æ!..

æ ææ æ æ ææ
, æ ! —
æ æ æ  ææ,
, æ !

æ, ! — ææ æ, —
ææ  — …
- æ,
æ — æ , æ …

æ æ ææ, æ æ
æ æ ;
æ æ æ æ, —
, ææ  — !

æ æ, —
  æ æ ?
æ-, æ æ æ æ æ,
æ- æ æ !..

, æ æ, æ æ ææ,
 !.. æ æ!..
æ … ææ æ æ,
 æ   — æ!..

ææ, æ æ ææ,
ææ æ æ!
æ æ æ, æ æææ, —
  æ ææ æ!..

æ ææ æ æ æ,
ææ æ æ ,
æ ææ æ ææ,
æ æ æ  æ!..

ææ  ææ ,
æææ ææ,
æ , æ ææ ,
æ, æ æ æ æ…

æ, æ ææ,
æ  æ æ , —
æ-, æ, æ , æ ææ,
æ æ æ, æ !..

-!   æ æ ææ, —
æ æææ ææ ææ…
æ æ ææ æ æ, —
, æ, ! — æ ææ!

æ æ, æ , æææ !
 æ æ ,   æ?..

æ æ æ  æ æ,
æ æ ææ, æ æ æ?

æ æ ææ! æ æ æææ,
æ , ææ æ æ…

æ æ, æ ! æææ, æææ,
æææ æ, — æ ææ æ!..

æ ææ æ , — æ æ,
æ ææ æ ææ!..

æ æ ! Æææ ææ,
ææ ææ æ  æ, , æ?

ææ ææ æ ææ,
Æææ , æææ, æ ?..

æ æ, æ ! æ ææ,
  ææ æ æ!..

ÆÆ

æ .
æ…
æ
æ …

ææ æ
æ æ…
æ ææ, —
 ææ…

 æ æ, —
æ æ,
ææ
æ, —

 æ æ ! —
æ
æ
 æ .

æ ææ,
ææ æ
æææ, —
 ææ,  …

ææ æ
æ æ æ, —
ææ ææ
ææ…

—  æ, æ æ, —
æ æ , —
ææ…
æ!..

æ ææ
æææ…
æ æ
æ ææ…

æ ææ æ:
æ æ
æ æ æ,
 æ!..

æ æ
 ææ, —
ææ , —
æ ææ!..

æ æ æ,
, æ æ , —
ææ ææ
ææ æ!..

æ æ , —
ææ æ , —
æ æ æ
æææ !

æ æ
æ ææ…
æ ææ
æææ…

æææ
ææ, —
ææ
æ æ!

æ æ
, ææ! —
ææ æ
æ æ æ!..

— , æ æ?
-, æ, æ !..
-!.. ææ
æ æ æ …

 æ æ æ, —
ææ …
æ
ææ …

ææ ææ
æ ææ,
 æ æ æ, —
æ .

ææ æ
æ æ,
ææ æ æ

æ ææ,
æææ æ…
--! ææ
ææ æ !..

ææ ææ
 ææ ,
ææ æ
:

æ
 æ æ…
æ æ ,
   ææ!..

ææ, ææ,
, ææ,
æ æ æ,

æ ,
æ æææ…

ææ ææ,
ææ
æ …
ææ- ,
- æ
æ …

ææ, ææ,
, æ
ææ!
æ æ, —
ææ
æ æ…

, æ,
ææ  æ
æ æ æ!
æ ææ,
æ ,
æ  !..

æ ææ,
æ æ-æ
 æ æ!
æ æ
æ æ
æ !

,
æ-
ææ-æ;
- ,
æ-
ææææ…

æ ? —
æ
æ ææ!..
æ æ , —
æ
ææ…
æ ææ,

Æ æææ,
Æ æ

Ææ
æ æ .

ææ æ,
æ æ,
æ æ,
æ æ ,
Æææ  —
æ…

ææ
æ æ,
æ ææ,
Ææ ,
æ  —
ææ.

ææ æ
Ææ æ
æ æ æ! —
Ææ æ
æ
æ æ æ!

Ææ
æ æ
æ ,
ææ
æ
æ æ …

æ æ ?
ææ æ ? —
æ æ æ æ!
æ ææ ,
Æ æ ,
æ æ æ?..

æ, …
æ æ
æ-æ ææ,
æææ ,
æ
-ææ…

æ, æææ,
ææææ
æ æ æ?

æ
ææ .

æ æ,
æ æ
æ æ ?
Ææ ææ,
Ææ æææ
æ  æ?!.

æ æ æ,
æ æ
æ ææ-…
Ææ æ ææ
æ æææ
Æ …

ææ, ææ,
-ææ,
æ æ æ

æ , —
æ æ , ?..

Æ?

æ æ  æ, —
æ æ æ æ;
æ æ  æ,
æ æ æ.

æ æ — ææ,
æ æ — æ,
æ  — æ æ —
æ æ.

æ, ææ,
æ — ææ…
æ  æ:  æ?
æ ææ!..

Æ æ …
æ æ æ, —
æ æ æ , —
Ææ æ…

ææ æ
ææ ,
ææ æ æ
æ æ .

Ææ …
æ æ…
æ ææ
æ æ æ, ææ

æ -æ
æ ? —
æ æ æ æ
æ , æ .

æ æ æææ…
æ æ æ ! —
Ææ æ ææ
æ æ .

æ   æ…
,
æ æ
æ æ, æ.

ææ,  —
Æææ æ !
ææ æ  ,
ææ æ .

æ æ æ, —
Æææ æ…
æ æ, æ
Æ æ…

 æ
æ … ææ, —
æ æ æ , —
æ æ æ!

 æ…
Æ æ æ…
æ æ , —
ææ!

æ æ æ,
æ æ æ — ,
æ - ææ,
 — !

æ -
æ ,
æ   æ
æ-æ .

æ ææ
æææ æ,
æ  æææ
æ æææ!..

æ ,
æ æ æ
æ æ .
ææ ææ!

 æ ,
ææ æ,
 ,
Ææ, ææ.

æ  æ æ,
æ, , —
æ ?… æ, æ æ
  ?

æ ææ æ ,
… !
ææ æ ? —
æ æ !

 æ æ
æ æ, —
æ æ
 æ.

æ æ …
 æ,  æ,
Ææææ :
 — æ ææ!

 æ ææ
æææ ? —
ææ ææ
æ.

æ æ æ,
æ æ — æ,
ææ- «æ--æ»
æ!

ææ — æ
æ æ, —
æ æ æ
ææ æ.

æ — ææ,
æ, ,
æ ææ — ææ, —
æ æ æ .

Ææ, æ æ
 æ æ!
ææ- æ--æ
æ!

Ææææ —
æ æ, —
Ææ æ æ,
Ææ æ æ!

ææ
æ ææ,
æææ , —
æ  — ææ!

 ææ ,
  æ!
ææ  æ
ææ ææ! —

ææ æ .
 æ æ æ? —
æææ .
, æ!

æ æ
Æ æ…
 æ ,
 æ- æ?

æ , æ æ
æ ææ;
Ææ æ æ
æ æ ææ!

æ   , —
æ , .
æ, ,
æææ — æ;

Ææ, ææ —
ææ, …
ææ æ--æ
  æ?

æ æ  ææ! —
æ , !
æ- : ææ æ, —
æ æ!

æ æ
æ ,
Ææ æ ææ
ææ æ.

ææ æ æ
æ ?
ææ æ
ææ ?

æ æ , æ,
ææ æ!
æ æ æ æ
æ æ!

æ ?
æ æ?
æ æ æ?
æ æ…

æ æ
æ ææ, ,
æ æ,
 æ …

æ- æ,
ææ- …
æ æ,
æ æ …

æ ææ…
Ææ æ…
, ææ, ææ
æ  æ?!.

ææ- æ
æ æ ?
ææ- æ  
æ æ ?

ææ- æ
æ-?
ææ æ , —
æ ?

, æ æ
æ æ, —
ææ, ææ
æ ææ …

æ æ æ , —
æ ææ — æ æ;
æ ææ æ ,
æ æ — ææ.

ææ ,
æ æ,
æ ææ æ ,
æ ææ — æ.

æ æ ææ,
æ æ ,
Ææ æ ææ,
æ æ .

æ ææ…
ææ…
, æ, æ æ! —
 ææ, æ æ?!.

æ ! —
ææ æ, —
ææ :
 — ,  — ææ.

æ æ ææ …
Æ æ
Æ…  æ, —
Ææ æ æ.

æ æ
æ æ æ,
æ æ
æ æ æ.

Ææ,  æ, —
Æææ æ…
æ æ, æ  —
æ æ .

æ ææ — æ,
Æææ;
ææ — æ ,
æ — .

æ ,
æ æ ææ?
, ,
ææ…

Ææ æ æ…
? æ
ææ ææ…
…  æ !

æ ææ, —
æ
æ … æ ææ
ææ, …

æ æ?
æ  æ?
æ æ æ, æ.
æ æ!

æ æ?
Æææ æ ?
æ ææ ææ
æ æ?

æææ ææ, —
æ æ, —
æ æ ææ,
æ æ!..

æ   æ

ææ æ .
æ æ æ .

æ æ æ ?!.
ææ æ , —
æ æ ,
Ææ æ…

Æ æ -:
ææ, æ æ?
ææ æ  ,
æ, æ æ æ!

æ æ, —
æ æ !
æ  æ:  æ? —
æ æ — æ !

æ ææ
æ …
æ… æ
æ …

æ æ æ,
æ…
æ æ…
 …

æ ææ
æ æ ? —
ææ æ ææ
, æ æ.

æ æ , —
æ, æ — ! —
æ æ
ææ;

æ æ æ
ææææ;
æ æ æ
-ææ.

ææ æ
ææ;
ææ æ
, æ ææ…

- ææ
ææ, ææ;
æ
æ — æ…

 — æ æ,
 — æ …
æ, æ! — æ æ
ææ æ …

æ
,
æ , —
æ ’.

æ æææ
æ …
æ æææ,
ææ æ…

— , ! — , —
ææ æ…
, …
ææ…

æ, æ …
’ …
—   æ ?
æ- !

æ æ
æ æ,
æ
æ…

— , — , — :
æ
 ææ
æ!..

 — æ, ,
æ ææ…
æ
’ ææ!.. —

— , ’! — , —
æ æ
æ
æ ææ;

æ ææ! —
 æ æ,
æ æ
ææ!..

æ æ…
 ææ…
æ æ æ
  æ…


æ ,
æ ,
æ æ…

— , æææ, !
æ, ææ,
ææ ææ
æ ææ!

 — ææ, ,
 — æ æææ!
ææ ææ
æ, ææ!..

æ, — ææ!
æææ ,
æ,
æ ææ …

— , , , æ, —
æ!
æ æ ,
æ , æ.

ÆÆ

æ æ æ æ ææ æ…
ææ æ ææ
æ, æ, —

æ æææ æ  æ,
æ æææ æ  æ
æ, æ…

æ æ æ æ,
æ … æ æ
æ !

æ , ææ ææ,
ææ.-.æ æ ææ
æ .

ææ   æ ,
æ æææ æ
æ æ…

æ æ æ  æ ? —
æ æ æ æ
ææ…

æ æ, — æ æ! —
æ æ æ, , æ,
ææ :

æ , ææææ…
æ   ææææ
æ ?

 æ, æ!..
æ æææ æ ææ
 ? —

æ æ , ææ
ææ, æ ææ,
æ æ !..

æ æ… æ æ…
æ æææ  æ… æ ææ

æ. æ æ, æ -,
æ æ ææ æ, æ æ…
æ:   ?

ææ æ æ ,
æ æ æ æ …
ææ ææ.

æ … æ æ æææ
æ ææ
æ ææ…

æ  æ æ ææ ææ,
ææ — --! , ææ
ææ .

  æ ? æ æ æ æ ,
 æ æ, æ æ, æ æ, -
æ æ !

— , , æ æ ææææ,
æ æææ… æ æ ææ ææ,
æ æ .

- ææ æ,
ææ æ ææ æ,
:

æ æææ æ æ,
æ   ææ æ,
’æ !

æ æ æ!.. æ æ æ,
  æ ææ æ, -
ææ!

æ ææ æ æ.
, — æ æææ ;
, -

æ æ ææ æ ææ;
æ æ  ææ, -
æ æ !

ææ- æ æææ!
ææ ææ æ æææ,
æææ

æ æ ææ ,
æææ æ , -
, æ ææ æ!

  æ æ ,
æ æ ææ
æ æ æ.

- æ æ! ææ æ,
æ ææ, æ ææææ
æ ææ.

..æ   ææ æ æ…
 æ ææ, æ æ æææ, -
æ æ !

 æ ææ, — æ æ!
ææ æ æ æ æ æ,
æ æ æ ?

æ æ ææ!..  æ æ
ææ æ  æ æ,
 æ æ!

æææ - æ,
  æ   ,
æ æ æ!

æ æ æ æ æææ
ææ   æ…
æ- ’æ!

æ æ, æ,
  , æ æ æ — ææ, -
- æ!

, !  ææ !
, æ ææ, æ,
æ !

æ æ æ ææ…
æ 'æ ææ æ ææ...
, æ  !

æ ææ æ æææ
. æ æ ææ,
æ, …

ææ ææ, — æ æ, -
  æ. æ æ æ ææ
ææ æ…

—     ? — æ æ æ?
æ ææ ? — ææ. — ææ æ?
  æ:

— - æ æ, æ ææ
ææ æ æ… , æ æ
æ ææ æ.

- æ!.. æ æ …
æ ææ  … æ ,
æ ææ.

æ æ, æ ææ, -
 æ æ , æ æ.
 ææ!

æ æ æ! —   ææ æ?
  ææ æ? ææ æ
æ æ, -

æ æææ -, æ
ææ æ- æ æ, -
æ ;

ææ æ ææ æ…
æ ’æ æ æ !..
 æ!

 æ  æ ææ æ :
æ ææ æ æ æ , -
æ æ!

æ æ æ ææ æææ…
! — ææ , —   ææ æ? -
 , æ? -

ææ-æ ææ,
 æ ææ,  æ æææ
  ææ !

- æ!  ææ æ, -
æ ææ, æ æ
æææ…

—   ææ æ? —  , æ, -
ææ ææ æ
æ ææ!

  æ … !  æ
ææ: ææææ
  æ.

—   ææ æ? —   ææ ææ
æ ,  — æ ææ
 !..

- æ!    
æ-ææ æ;
ææ

æ, æææ, ææ ææ,
æ   æ æ ææææ…
æ   ?

—   ææ æ ææ
ææ æ,  æ…
, ?!.

- æ!.. ææææ:
æ æ æææ
  æ.

æ   æ æ, -
æ   æ, -
 æ  !

  ææ æ æ ææ,
æ, - , æ æ ææ
ææ .

- æ!   æ æ
  æ ææ æ æ
æ…

—   ææ æ? —   æ ææ
- , æ ææ æ
æ .

- æ æ ææ!..
 æ æ æ æ ææ-ææ
ææ;

æ æ æ æ
æ, ææ,
æ, ææ, -

ææ, — , ææ…
æ , — æ  æ ææ
æ ææ.

—     ? — æ æ
ææ , æ æ
ææ.

- æ! ææ æ
 æ æ æ æ ææ æ,
 —    ?

—   æ ææ,
æ æ- æ æ ææ,
-  .

- æ!..  æ ææ
 æ æ ææææ
æ…

—     ? —  æ æ
æ æ ææ?!. —   æ æ
ææ :

- æ æ ’æ ,
ææ - æ , -
  æ !

- æ!.. æ æ æ ,
æ æ ; -
ææ æ æ;

  ’æ æ ææ…
—     ? —   æ æ
æææ;

æ æ ææ ææ,
ææ , æ æ ,
æ…

- æ!..  æ æ :
æ æ!..   ,
æ   ?

—   æ ææ
æ… æ ææ…
  æ !

- æ!   æ
ææ ææ æ,
  æ ;

æ æ ææ, æ ææ,
 ææ æ æææ
æ .

    ? — æ æ æ
æ- æ ,
æ- .

- æ æ æ
æ æ æ, æ ææ
 æ .

- æ!..  æ ææ
æ , æ ææ

æ ææ æ…   æ :
ææ, æ æ æ
!..

æ æ æ æ æææ;
ææ , —  ææææ
æ æ .

ææ ææ… æ æææ
, ææ
æ æ …

 æ æ ,  æ æ ,
  ææ ,   æ ,
  ææ .

æ æ æ , ææ æ ’,
æ — æ, ææ æ .
 - !

æ æ æ! æ æ
, ææ! æ- ææ
æ æ!

ææ æ æ ,
æææ   æ
æ ææ æ!

æ æ !..
æ æ æ
æ æ…

, ! æ æ
æ æ æ!.. æ æ,
æ æ!

æ   æææ ,
æ  æ æ,
æ!

æ æ æ,
ææ æ æ æ.
, !..

æ æ æ, æ…
, ! — æ æ ææ
ææ …

æ æ æ ææ,
æ  ææ ææ
æ …

Æ

æ
 æ ,
æ æ ,
.

æ æ ææ, -
ææ æ,
æ æ ææ:
æ æ æ, -

, —  æ ææ
æ ææ,
Æ ææ ææ
ææ…

 ææ æ, -
! — ææ, æ
æ…
æ ææ !

ÆÆ

  æ ææ,
- æ !
æ æ ,
, ææ æ   !

æ  æ æ
ææ ææ æ ! -
ææ æ æ æ
æ æ æ…

, ææ æ æææ
æ ,
æ, æ ææ
æ ææ .

æ ,  æ æ! -
æ æ æ ,
ææ , , , -
æ æ, — !

æ  æ æ æ! -
æ ææ,
, ææ æ
, , æ ææ?!.

   
æ  æ æææ!..
 æ ææ
æ æææ…

— , , æ, æ æ, -
, æ, ææ…
— , æ! — ææ.
 ææ æ æ,
Æ æ æ ææ æ!..

ÆÆ

ææ æ… æ -æ …

ææ   -

æ -
æ .

æ
ææ ,
 æ
æ .

æææææ
æææ
Ææ ææ
æ æ .

— æ, æ, —
ææ ,
ææ  ’, —

æ æ
æææ …
æ
æ .

æ æ …
æ æ
æ æ,
æ …

æ
æ æ! —
æ ,
æ æ, ! —

æ æ ,  —
æ æ ,
æ æ æ,
ææ æ?!.

æ æ,
æ æ,
æ ,
æ æ-æ!..

Ææ  
, æ æ
æ
æ ææ…

Ææ  æ,
æ , —
æ æ æ!..
æ , !

ææ, æ
æ ææ …
ææ
ææ

æ æ , —
  !..

Æ ÆÆ

ææ
æ æ.
æ æ æ, —
æ …

  æ
ææ ,
ææ ææ
æ .

ææ, —
 æ!
æ ææ
.

, ,
æ ææ…
æ ææ
æ æææ!

ææ

æ æ ææ
æ .

—     ? —
æ æææ
æ æ
æ æææ…

ææææ,
æ :
— æ-,  æ æ?..
 æ !

 æ  æ,
æ …
ææ
æ , —

æ ææ
æ
, ææ
ææ .

æ æ…
æ æ !..
æ :
— æ-, æ !

ææ:
— æ, ææææ!
æ æ
æææ!

ææ æ,
æ æ
 æ æ
æææ?!.

æ ,
!
 ææ, —
æ !

Æ

æ ææ ,
æææ æ!
ææ
Æææ æ.

æ æ, ,
æ æ ææ
ææ  
Ææ.

æ ææ
æ,
Ææ æ æ æ
Ææ .

Ææ
æ  æ.
æ æ æ
æ æ:

— æ æ,
æ æ æ!..
— æ æ  ?
— æ, æ ææ!..

Ææ æ æ…
æ æ: æ!
— ææ
æ .

Æææ æ ,
æ  æ !..
Ææ æ
æ æ .

æ æ
æ  …
— ,
æ æ æ …

ææ, ææ
ææ ?
— æææ, ææ, —
æ   æ? —

æ ææ  , —
æ , ææ?
— ææ æ
Ææ æ?

— æ ææ …
— , !..
— æ æ …
— ææ  ?

  æ,
æ- ææ? —
?.. !.. — Æ æ,
æ æ æ æ!

æ æ
æ ææ!
æ- ,
æ æ ææ!

ææ æ
Ææ  æ :
æ  — æ,
æ  — æ.

æ æ
ææ  æ,
ææ æ æ
Ææ !..

ÆÆ

æ  , æ æ ææ,
ææ , — æ …
æ  æ æ,
… æ ææ …

— -, ! — ææ æ
, — ææ æ, æ æ, ææ?
æ æ  æ æ æ
, æ ææ ææ!..

— -, ! — æ æ :
-æ ææ æ .
, æ æ ææ æ æ , —
æ æ æ ææ !..

Æ

æ ææ æ ææ
ææ.
æ æ æ æ
ææ.

ææ ,
ææ æ,
ææ   ,
æ æ.

æ æ æ,
 æ æ,
æ , ææ, —
æ ææ!

 æ ææ  
 æ ,
ææ æ æ æ , —
æ ! —

… æ æ
æææ , —
, æ,
æ  !

  ææ,
æ…
æ  æ ææ
æ æ…

ææ æ ,
æ, æ…
æ ææ æ :
æ  æ, ?

æ æ… ææ
æ æ,
 æ æææ, —
æ, æ ææ! —

, —  æ, æ æ æ
æ,
 æ, , æ æ
, æ!..

æ æææ æ æ
æ æ.
 æ æ, ææ æ æ
æ æ æ!

æ ææ , —
æ ! —
æ æ æ ææææ
-æ ææ.

æ , ææ ææ æ.
æ æ , æ ;
 æ,     æ æ…
æ ææ …

æ ææ… æ ææ, —
ææ  æ æ…
 ææ æ æ æ æææ,
  æ æ …

    æ, æ ! —
æ æ æ…
æ, ææ ææ æ ææ
æææ æ …

,
æ æææ!
— , æ!  æ! , ! —
æ ææ æ ææ.

æ æ,   æ æ.
-, ! ææ æ æ!
æ æ , ææ…
æ æææ…

æ … —  æ, æ ,
æ,  , — æ!
æ æ ;
æ æ , æ !

, æ æ , æ  æ ææ ?
 æ æ æ ?..
æ æ ææ.
 — æ, ææ , —

, æ, æææ æ…
æ  æ, æ!
æ æ; æ  æ
æ æææ ææ?!

, æ, — æ, —  æ æ æ,
æ ææ:
æ , ææ  æ , —
ææ æ ææ.

æ  ææ! æ ææ
æ æ æ.
, æ ,
ææ ææ æ ææ.

æ æ æ,
æ æ æ!
æ- æ ææ æ , —
  æ æ æ æ…

æ æ æ, æ ææ
 æ ææ æ.
ææ æ… ææ .
æ æ æ æ…

— , ææ ææ, ææ! —
æææ æ, —
æ  æ ææ, ææ æ, —
æ ææ æ ?!.

ÆÆ Æ

æ, ææ, ææ
æ æ, —
æ æ Æææ
  æ æ!

ææ æ æ, —
æ æ!
, ææ ææ æ
ææ!

 æ  æ æ æ
æ. —
, — æ , — æ
æ æ æ.

æ æ æææ, —
æ ææ, —
ææ æ ææ ææ,
ææ ææ…

æ ææ æ æ;
ææ
Mæ æ ææ, ææ æ æ,
æ …

æ æ æ, æ , —
æ æ! —
æ, æææ æ æ ææ
æ.

— -,  , ? — æ æææ
æ. —
-, æ æ, — , — æ ææ
æ æ!..

Æ Æ ?

æ ææ ææ ,
æ ææ… æ æ æ, —
 æ æ ææ
æ — æ ææ, æ æ…

— -, ! — ææ , — æ æææ
æ æ æ æ ?
æ æ æ æææ
æ æ , —

æ æ æ, æ,
ææ, æ, æ…
æ æ ææ ;
, ææ æ.

—    æ? — æ æææ
 æ, æ æ, æ ææ.
— ææ ææ, æ æ ææ
æ, — æ, ææ?

— , æ ææ! — æ  æ , —
 , æ æææ ææ,
æ æ æ æ ,
, ææ ææ ææ!

ææ   æ  æææ:
æ æ — æ æ æ, —
æææ æ æ, æ, —
æ   æææ  æ?!.

æ-, , æ, —
ææ ææ æ! —
æ æ , — ææ æ æ æ,
, — æ æ ææ æ æææ æ.

æ æ æ æ æ:
—  æ æ æ, ææ!
æ, ææ æ æ æ,
æ, —    ææ ææ?

— æ! æ ! —
  æ ææ…
æ, æ! æ æ ,
æ æ æ æ-æ!..

ÆÆÆ

ææ æææ
 æ æ .
æ æ æ ææ,
æ æ .

ææ æ æ -ææ
æ æ! —
æ ææ,
 — æ.

ææ æ æ , —
ææ! —
— æ-, æ   , —
æ æ æ!

— , æ , æ æ æ æ, —
! æ æ !..
æææ æ  æ æ,
æ .

… æ ,
 æ æ…
æ ,  
æ!

 æ , —
æ !
ææ æ
 æ .

æ æ æææ , —
æ æ,
æ  æ æ, —
ææ!

 æ æ…
æææ,
ææ æ :
æ æ, ææ,

æ, — ææ æ æ,
æ ææ, .
æææ æ æ,
æ !

æ æ æ ,
 æ æ :
æ   æ æ , —
æ ææ æ !

æ æ æ ææ ,
æ æ æ…. —
, — æ, — ææ  æ!
, ææ æ !

æ æ…
 — , ææ, æ !
—  — ! æ
æ .

— æ æ, æ ? — .
 — æ ææ
ææ æ
 æ ææ

— æ ææ, ææ  ?
 — ææ
ææ æ æ ,
æ — æ .

— æ    ?
 — æ
ææ æ æ, —
- æ !

— æ  æ ææ æ!
 — æ æ
ææ æææ, —
 æ  æ?

— æ ææ — æ æ æ æ?
 — Æ ææ
æ ææ,
  æ !

— æææ , —
æ æ!
— æ æ ,
æ  — ææ!

— æ-, æ, ææ æ
!
— æ æ æ,
æ , — æ!..

— æ æ ææ ææ. —
  ?
— ææ  æ æ,
æ æ …

— -! æ æ æ ææ,
-, æ!..
— - ææ — æ ææ,
 ’æ — æ…

— æ  æ æ !
æ æ æ?
— æ æ,
--, ææ!

— æ , æ æ
æ æ !
— æææ æ æ æ
æ æ .

— æ- æ ææ

— ææ æ æ
!

—  æ, , ææ
æ æ æ!
— æ  æææ
æ!

—  æ æ
æ !..
— , æ  æ
 æ æ?!.

— -, ! æ-æ
æ  !..
— æ, æ
æ ææ ,

æ,  æ æ æ
æ æ,
 æ æ æ æ,
æ!

— æ  æ
æ æ?
— æ ææ
æ ææ,

æ æ æ æ ,
æ æ !
— ! ææ   , ,
æ æ ?!.

— ææ ææ
ææ,
ææ æ
æ ææ,

ææ æ æ æ
æ æ…
æ ææ æ, æ
 æ!

  æ æ:
æ æ
ææ æ
æææ .

æ æ… æ æ..
 æ æ …
ææ æ
  æ.

æ æ æ ææ ,
æ  æ
æ ææ æææ
 æ ææ!..

,,!
 æ æ ,
ææ æ ,
,
ææ ,
æææ …

Æ

 — æ æ?
 — .
 — æ æ?
 — ,
æ æ.

ææ
--æ,
æ
--æ,
ææ æ.

, ,
 æ !
, ,
 æ ! —
æ  æ.

, ææ,
 æ æ!
, æ,
 æ ! —
æ æ!

ÆÆ …

æ — .
æ — .

æ — ;
æ æ — .

ææ — ,
ææ — .

ææ — ;
æææ — .

æ — ;
ææ — .

æ — æ;
æ — æ!..

Æ

, æ, æ,
æ !
, æ, æ,
æ !

,
ææ ?
æ æ
æ !

Æ

æ, æ,
æ æ
Ææ- : ,
ææ æ!

’, æ ææ,
æ æ æ!
æ , æ ææ!
ææ æ!

ææ æ ,
 æ !
Æææ , —
æ æ !

ææ ,
 æ, - æ,
æææææ ,
Ææ æææ!..

Æ — ,
æ æ æ?
 ææ,  ææ
ææ æ?

æ æ, æ æ
æ æ, æ ?
æ, æ,
ææ  æ !

Æ

æ — ææ,
Ææ ææ!
æ æ — æ æ,
æ æææ!

æææ, ææ
ææ ææ
æ æ, æ æ,
Æ ææ æ!

ÆÆ ÆÆÆ

æææ:

! æ, , ææ,
ææ,
æ æ,
æ ææ!..

:

, , ?  , !
æ æ?
 æ æ,
æ ææ!

æææ:

æ, æ!  æ, æ  
ææ:
æ ,
æ.

:

æ!
Æ æ æ ,
ææ,
æ .

æææ:

 æ ææ,
æ æ!
 æ ææ, —
ææ æ.

:

 æ æ, æ
  ææ .
æ æ,
æ æ !

æææ:

æ æ, ææ æ æ, —
æ æ;
æ ææ æ,
  æ ææ.

:

æ, æ æ, æ ææ!
æ, ,
ææ  ææ
æ …

æææ:

--! ææ æ
æ  , —
æ, ! æ æ !
æ æ æ!..

Æ

,  ,
æ  æ:
æ æ ææ,
æ ææ.

æ æ æ æ
ææ æ;
æ æ ææ,
æ æ æ.

æ ææ
Æ… æ :
æ æ æ æ,
æ æ!

Æ


ææ æ…
 ææ æææ
ææ æ,

 æ æ
Æææ æ…
ææ, æææ
æ æ æ!

æææ, ææ,
Ææ ææ,
, æ æ,
æææ æ!

ÆÆ

Ææ æ,
ææ æ…
æ, —
æ æ …

Æ, æ
æ æ, æ …
  æ ,
 ’ æ …

æ, æ
æ…
æ æ æ,
  æ, !..

Æ

æ, æ —
æ , æ æ!
æ æ — æ,
æ æ — ææ.

æ ææ — æææ,
æ æ — æ.
ææ
æ ææ .

æ æ, æ æ,
Ææ æ,
æ
æ, æ…

Æ Æ

æææ: ææ æ ææ!
æææ æ æ… —
ææ, æ æ! ææ

Ææ æ: æ æ æ
æ æææ, ææ !

Æ

æ æ,
æ æ:
— ! æ-,  ææ?
æ  ææ?

æ æææ :
— ææ  , —
, ææ,
æ æ ææ…

(. . .1. . . , 1999)

æ æ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–22.