-:

| |


:

. . Windows Vista Windows 7!
ææ æ!


45 - æ æ — ææ, , 1993—469 .

- æ æ

§ 36. æ æ æææ. æ æ

æ , , æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ . Ææ ææ ææ æ, ææ, æ æ æ, æ æ æ ææ æææ, ææ æ, ææ , ææ æ , æ æ. æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ, ææ æ æ, æ ææ æ æ æ; æ æ ææ æææ, ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ æ æ. Ææ æ æ , æ æ æ æ ææ. æ æ æ! æ ææ æ æ , ææ æ , ææ æ æ æ. æ 400 æ æ 3 æ. Æææ æ 3 æ æ, ææ 3 æ 2 ææ 53 . 2 ææ 53 æ ææ . ææ æ æ æ ææ æ 3300 ææ æ. æ æ 3300 æ, æ æ æ æ æ ææ æ æææ 20 , æ æ 21 . ææ 3300 æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ.

æ ææ ææ æææ: 1) ææ æ æ ææ, æ æ æ æ; 2) ææ æææ : æ 28, æ 29, 30, æ 31 , 3) æ ææ æ, æ æ, æ, æ ææ , 4) æ æææ (ææ 1 æ, 7 ) ææ æ ææ æ , 5) æ æ 1 æ æ , æ , 6) æ æ æ ææ ,— ææ, æ æ æ , 7) æ æ ææ æ ææ.

æææ æææ ææ ææ æ æ, æææ æ, æ æ æ æ, æ æ æ æ.

1923 æ ( ) ææ æ , ææ , ææ æ æ æ, æ ææ. æ æ æ ææ. æ , ææ æ 13 æ ææ 28 . æ æ æ 4 ; æ æ æ , æ æ . 13-æ ææ æ ææ , ææ æ æ. 13 æ 28- æ æ 364 , æ 365 1/4 . æ æ 13-æ æ æ, ææ ææ æ « », ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ , ææ æ, ææ æ ææ . . æ « æ» æ æ; « » æ æ.

12-æ æ ææ æ, ææ, , 13-æ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ æ, 12-æ æ ææ æ æ, æ ææ. æ, , æ æ 12-æ ææ ææ æ. ææ æ ææ 12-æ æ æ ææ .

12-æ æ æ æ. æ , ææ, æ æ, ’æ æ æææ — ææ 91 . æ æ æ æ (, , , ) ææ æ ææ ææ æ. æ æ ææ 30 , ææ 26 ææ, 4 æ æ. æ æ ææ (, , , ) æ ææ ææ- æ ææ. æ æ æ ææ 30 . æ ææ (, , , ) æ æ ææ æ æ . ææ æ æ æ ææ 31 , ææ 26 æ æ æ, 5 æ æ. æ ææ ææ æ æ æ 1934 , æ ææ 1 æ. (« æ» ææ ææ ææ 1 æ æææ 2018 ). æ ææ æ ææ 12-æ æ æ, æ æ ææ æ. , ææ æ æ æ ææ ææ, æ æ.

13-æ ææ ææ, ææ ææ ææ æ, ææ 13-æ ææ æ, æ æ 12-æ æ æ: æ « » æ , æ æ æ « æ». Ææ æ ææ æ, æ ææ ææ ææ, æ æ æ æ ’æ.

æ æ ææ, æ æ æ æ. æ 12-æ æ, ææ 1939 æ æ ææ ææ æ æ , ææ ææ æ , æ ææ æ .

æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–22.