-:

| |


:

æ ææ ææ æ 1913 . « »- .

, 2023 , 12

ææ æ

, , !
.

æ æ ææ . ææ ææ æ æ , ææ æ æ . æææ-æææ, æ æ æ, æ- æ ʼæ ææ ææ- æ , ææ æ æ? æ ææ æ æ æææ. Æ æææ æ? æ - æ æ æ æ æ, æ - æ æ ææ ææ- :

æ ? æ æ ææ æææ, æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ , ææ ææ æ ææ. æ- , æ- æ ææ æ ææ æææ. , ææ ææ æ, , - æ, æ ææ ææ æ . ææ æ æ ææ .

æ æ , , ææ ææ æææ, æææ- æ ææ - æ æææ æ .

æ æ æ - æ æ æ æ, ææ - æ æ æ ææ:

æ, æ æ æ ʼæ, ææ æ.

æ æ , ææ ææ æ æ æ æ , ææ- æ ææ æ, æ- æææ æ ʼæ æ. æ æ æ - ææ-ææ æ ææ æ ææ æ ææ. ææ- æ :

æ, ææ æ , ææ ææ, æ æ ææ æ æ ææ, , ? æ ææ- ææ æ , ææ- æ æææ æ æ, ææ ææ æ æ , æ :

, ææ æ, ææ, æ ææ- ææ- - æ æææ ææ . æ æ ææææ æææ æ æ .

æææ æ æ , æ æ æ ææ æ , æ æ , ææ. æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ, æææ . Æ æ æ æ æ ææ æ, ææ - æ æ, ææ æ æ æ.

æ æ , æ æ æ , æ æ æ, æ ʼæ æ ææ æ ææ . æ æ, æ ææ æ æ , æ æ , ææ æææ . Æ ææ, æ æææ æ ææ æ :

æ æ!

ææ æ æ æ , ææ æ , æ ææ, ææ æ æ æ æ .

ææ æ æ æ æ ææ. æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ ææ.

æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ , æ æ æ æ , æ æ æ æ æ ææ æ . æ ææ æ æ æ, , ææææ, ææ .

ææ æ æææ , ! ææ ææ æ ææ æ ææ .

æ æ ææ æ. ææ ææ ææ , æ æ ææ . æ æ æ ææ æ æææ æ-æ . Ææææ æ, æ ææ ææ æ æ, :

æ? æ- æ. ææ . æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ , æ æ ææ æ , .

æ ææææ æ, æ æ æ æ æ æ æ.

æ , , æ æ æ æ, , æ æ æææ, ææ ææææ æ ææ.

æ ææ æ ææ æææ æ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ. æ æ , æ æ æææ , æææ æ , ææ æ æ æ æ æ, ææ æ, æ æ.

, !

* * *

ææ æ ææ ææ- æ æ æ .

æ æ ææ . æ, æææ, æ ææ , æ æ, ææ æææ ææ æ æ . æææ- æ , æ - æ æ æ.

æ æ ææ? - æ æ æ.

æ æ æ, æ, æ æ- æ .

- æ , æææ- ææ- : ææ ... ææ æ ææ æ-æ , æ æææ æ ææ- æ æ æ - . æ ææ æ æ .

æ æ , æ æ æ æ ææ.

æ æ - , æ- æ æ æ , æ ææ æ ææ ææ æ ææ, . æ æ æ ææ , æ æææ .

æ æ . Æ ææ ææ æ ææ æ. æ æææ æ ææ . æ æ æ , æ æ ææ æ ʼæ , ææ æ æ æ ʼæ. ææ æ - æ æ, - æ æ . æ- æ ææ æ , ææ- æ æ æ, æ ææ æ .

ææ æ , ææ æ æ æ , ææ ʼ ææ ææ æ æ, æ. æ æ æ ææ . æ ææ ææ ææ æ . Æ, æ ? æ, ææ , ææ æ æ ææ æææ æ, æ æ, æ . æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ . æ ææ , ææ æ æ . æ ææ ? æ, ææ !..

æ ææ ææ æ æ , æ ææ ææ æ , æ æææ, ææ ææ ææ æ , æ æ æ ææ .

æ æ æ ææ æ æ? æ ʼ? æ æ æ æ.

æææ æ : æ æ æ ææ . , æ æ ææ æ ææ? ææ æ æ æ æ? æ æ æ, ææ, æ æ æ ææ ææ ææ æ , ææ æ æ?

æ æ æ ææ æææ, æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ æææ æ, æ æ ææ æ æ, . ææ æ æ ææ æ æææ æ , .

ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ :

Æ, æ æ æ?

, æ , ææ æ ææ æ æ æ æ æ ææ. æ æ , ææ æ æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ ææææ æææ :

- æ, ...

æ, æ æ æ, æ, æ æ . æ æææ æ, æ .

:

Ææ ? æ? æ?..

æ , æ , æ ææ æ æ, ææ , æ æ.

ææ, æ ææ æ ææ, .

æ æ æ ææ æ , ææ ææ æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ æææ .

, , ææ ææææ, ææ .

æ, æ æ æ ?

æ æ ææ æ æ ?

ææ æ.

Ææ ææ æ , æ , æææ æ æ æ.

, æ!.. - ææ æ ææ æææ .

æ æ æ æ, æ ææ- ææ ææ , æ. ææ, æ æ , æ, æ æææ ææ æ, æ æ æææ ææ æ æææ :

æ æ, æ, æ æ æ, ææ ææ æ æ , æ ææ ?

æ æ æ æ , æ æ æ æ . ææ æ æ? æ- æ æ . æ æ ææ- æ ææ æ - æ . ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ . æ ææ æææ : æ , æ , æ...

æ- æ æ. æ æ æ ææ æ ææ ææ ææææ . ææ æ æ æ .

æ , æ æ æ æ ææ, æ ?

ææ- æ ææ ææ-æ æ . æ, ææ æ æ æ ææ æ.

Ææ , , æ , ææ! - æ , æ ææ, ææ æ : - ææ æ .

* * *

ææ æ æææ æ æ æ. æ æ ææ æ. æ , æ æ ææ . ææ ææ ææ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ , - æ, æ ææ æ, æ æ. æ æ æ .

, ! æ.

æ, æ æ æ ?

æ-, æ ææ æ ææ, æ , ææ ææ æ æ?

æ, æ, ææ æ æ, æ æ æ æ .

æ ææ : , æ æ æ æ , ææ :

ææ æ æ?

æ, æ æ , ææ æææ ææ æ æ:

?

, æ!

æ ææ æ æ , æ, ææ , ææ ææ æ , , ææææ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ , .

, ææ æ æ , æ!.. ææææ ææ æ, ææ æ , .

, æ , ææ-, æ æ æ! æ, æ æ ... ææææ æ ææ , ææ æææ æ, æ æ æ ææ.

æ æ æ , ææ æ æææ . ææ :

ææ æ æ...

Æ æ æ æ æ :

Ææ? æ.

, æ ææ .

?

æ æ, ææ, æ ææ æ .

Ææ ææ æ? æ æ ææ æ æææ æ æ, æ ææ æææ , æ.

æ, æ! æ æ, ææ æ. Ææ æ , æ æ ææ, æ æ ææ ææ : Æ ææ , æ æ æ æ æ æ æ . , æ ææ æ , æ æ æ , æææ æ ææ æ æ, æ, æ æ æ æææ , æ æ æ, æ æ , ææ : æ, æ !

Ææ ææ æ æ, ææ æ æ , ææ æ æ.

æ, æ ææ , æ ææ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ æ æ . , æ æææ æ, ææ æ. Æ æ æ: , æ æ æ.

ææ æ, ææ æ, æ ææ , . æ æ æ, æ : ææ æ. ææ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ ææ... , ææ æ æ . -æ! æ æ æ?

, æ ææ ææ æ, æææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ.

æ, ææ æ, æ ? æ æææ . æ, ææ ææ æ. ææ, , æ æ , æ ! æ æ ææ , ææ æ ææ.

ææ æ æ , æ æ ææ.

æ æ æ? æ ææ.

ææ æ æ æ , æ.

Ææ ææ æ , ?..

ææ, æ, ææ æ æ æ.

, , æ æ . æ æ æ , ææ æ æ. æææ æ , æ æ ææ. Ææææ, ææ æ ææ , ææ æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ .

Ææ ææææ ææ , ææ ... æ , ææ, æ æ æ æ æ æ æ, æ, æ -, æ , æ ææ ææ

, æ æ æææ ææ ææ æ ææ , , , æ :

, ææ ææ, æ ææ æ ... æ æ? æ? æ ? æ æ ææ .

ææ ææ æ æ æ.

Ææ æ æ ææ . ææ ææ ææ , : ææ ! ( æ, æ æ æ ). æ ææ æ ʼæ. æ ææ æ , æ æ æ æ æ ææ. .

æ, , æ æææ ææ , æ... æ, æ ææ æ , æ æ ææ æ æ? ææ æ æ æ ʼæ æ, ææ æ . ææ æ æ, ... æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ , æ? Æ, , æ æ æ æ, æ ææ æ æ ? æ, , ææ æ æ , ææ æ æ?.. , ææ æ ææ ææ ææ æ æ .

æ æ ææ, ææ , æ æ æ æ æ.

* * *

Ææ ææ ææ æ æ æ ææ, æ ææ ææ ææ ææ æ :

, , æ æ æ!

æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ æ , æ ææ ææ , æ ææ æ æ ææ æ.

æ æ , , ææ ææ ææ, ææ æææ.

æ , . æ æ , æ æ æ .

-, æ æ, , æ æ! ææ æ ææ æ .

æ æ æ ææ ææ æ æ : ææ ! ( æ æ æ æ æ, æ æ æ ). æ ææ. Ææ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ æ, ææ ææ ææ æ æ, æææ æ. æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ, ææ æ. æææ , æ æ æ æ , ææ ææ æ. æ ææ æ æ .

æ æ æ æ ææ , ææ æ. ææ æææ ææ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ. æ - æ , ææ æ .

ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æææ , æ ææ æ æ , æ ææ æ.

æ æ ææ , , ææ ææ æ. æ, æ æ ææ æ æ æ. æ, æ ææ æææ æ æ, æ! æ æ ææ ? æ æ æææ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ? æ æ , æ æ . ææ æææ ææ æ . æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ! æ ææ æ æ . æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ æ: æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ? æ ææ æ . æ æ æ , æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æææ æ æææ ææ ææ: æ , . ææ æ ææ, ææ æ ææ æ , ææ æ æ .

, , æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ , ææ æ, æ. Ææææææ æ, ææ æ æææ, æ ææ ææ æ, æ æ.

ææ , æ ææ, æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ.

...æ æ æ, , ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ , ææ, . Æ æ ææ æ...

æ... æ æ æ æ-æ æ.

ææ æ , æ . ææ æ ææ æ æ. æ ææ , ææ æ . æ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ ææ, æ .

* * *

æ. æ æ, æ æ ææ ææ æ ʼæ æ . æ, , æ æ æææ æ? Æ æ ææ æ æ - .

æ , æ æ ? , ææ æ?.. æ ææ æ ... ææ , æ æ -æ.

æ æ ææ æ æ æææ ææ æ, ææ æ . ææ ææ . æ ææ æ æ ææ æ æ æ-æ ææ ææ æ ææ æ æ . Æ æ ææ, æææ æ ææ æ, ææ æ. ææ æ ææ , æ . , ææ æ ... æ... æ , æ æ æ, æ... æ æ æ æ æ... , ææ, ææ æ. æ æ æ æææ, ææ ææ , æ ææ ææ æ, ææ æ , æ æ . Æææ æ, æ ææ æ æ æ. æ æ , æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ, æ , æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ.

...æ æ æ, ææ ææ?.. æ æ æ ææ, æ æ æ, æ ?

æ æ, æ ææ ææ æ ææ . æ æ æ æ æ .

æ ææ, æ, æ æ æ æ , æ æ . æ ææ æ æ.

...æ æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ æ...

.

æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ , ææ .

?

æ æ æ æ. æ æ , æ .

æ , æ , æ ææ æ-æ , ææ ææ æ ææ . æ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ ææ ææ æ.

æ æ ææ æ æ , ?

æ , æ... æ ææ ææ.

ʼæ, æ , æ æ, ææ ææ , ææ ææ , ææ, ææ ʼæ æææ.

æææ ʼæ æ æ . ææ æ æ ææ ææ .

* * *

ææ æææ æ ææ . , æ æ æ. æ, æ æ. æ æ æ , ææ æ ææ ææ ææ æ , ææ æ ææ ææ æ , æ ææ æ æ ææ . ææ ææ æææ æ ææ , ææ æ , ææ .

Æ ?

Æ ææ æ ææ æ.

, ææ ææ æ æ æ , æ æ, æ ææ , ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ :

-, , æ!

æ, æ, ææ, æ æ æ ææ .

æ æ , æ æ ææ, ʼææ , , æ, ææ æ æ , æ , æ æ æ æ , ææ æ ææ æ.

æ ææ, ææ , æ æ æ æ æ ææ æ æ .

æ , ʼææ , æ... ææ æ æ ææ æ æ! æ æ .

æ æææ æ æ ææ ææ æ:

æ æææ æ, æ ...

æ, æ æ, , æ æææ , æ æ æ , ææ ææ , ææ ææ æ æ , æ, æ æ æ ææ ææ ææ , , æææ, æ ææ ææ , . æ æ æ ææ æ.

... æ æ, , æ æ, , æ æ , - ææ æ ææ æ ææ. æ æææ - .

æ, , æ æ æ... ææ æ æ, , æ æ ææ æ .

ææ æ æ ʼ æ, æ æ, æ , æ æ æ, ææ æ æ ææ .

æ ææ , æ æ æ æ ææ æææ, ʼæ æ ææ æ . æ æ æ æ . æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ æææ ææ , æ ææ æ. , æ, ææ æ æ ( ææ æ æ) ææ ææ æ æ æ æ. ææ ææ, æ, æ æ, æ :

æ , ææ , ææ æ æ æ æ . æææ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ , ææ ææ ææ ʼæ æææ.

æ æ .

ææ æ æ æ ææ ʼæ, ææ ææ æ ææ æææ æ, æ æ.

æ æ æ æ æ æ.

.


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.