Æ

Ernest Hemingway

(1899-1961)

 

Æ Æ ÆÆ

ææ æ æ

.
, 1966.. .

 

Æ Æ Æ

ææ æ.

æ, 2000, 23

 

 

 

æ ææ ææ ææ ææ æ . ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ. ææ æ-æ æ æ, æ ææ æ ææ æ , ææ, æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ æææ. ææ æææ ææ æ ææ æ. ææ, æ æ- æ æ æ æ ææ, æ æ, ææ- æ æ æ, ææ æ æ ææ æææ, æ ææ ææ æ ææ ææ ææ. ææ æ æ æææ ææ, ææ æ æ æ æ . ææ, ææ æ æ, æ æ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æææ. æ, ææ æ æ ææ æ , æ.

ææ æ æææ æ ææ æ æ æææ . æ ææ ææ ææ æ æ , ææ æ æ . æææ , æ ææ , æ æææ æ æ.

ææ , æ æ, ææ æ æ ææ. ææ æ ææ æ æ, æ æ , æ æ ææ ææ.

, æ, æ, ææ æ , æ æ æææ æ, æ, æ ææ æ æ ææ .

æ æ æ æ , ææ æ æ .

æ, æ æ, æææ æ ææ æ.

æ æ æ, ææ ææ ææ ææ æ ææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ æ.

ææ, æ æ æ, æ æ. Æ æ , ææ æ æ æ, ææ æ æ .

æ , æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ, æ æ. ææ æ.

ææ æ .

æ, æ æ. ææ æ ææ æ . æ æ?

æ æ æ æ. æ, æææ æ æ æ, æ æ æ? ææ æææ æ ææ ææ.

æææ, æ æ. ææ ææ , æ...

. ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ . æ ææ , æ æ ææ æ , , ææ æ æææ . ææ, ææ æ, æ ææ æ, æ, ææ ææ æ. ææ ææ æ, ææ æææ ææ, æ ææ æ , æ ææ ææ æ æ ææ æææ , æ ææ ææ ææ æ ææ æ ææææ ææ , æ æ æ ææ.

ææ ææ , æ ææ æ æ; æ æ, æ æ ææ æ ææ , æ æ, æ ææ ææ æ ææ ææ æ ææ.

 

. . . , , salao, " ", , . , , , , . , , .

, , , , .

, , , . . , .

, , , , .

- , - , , , - . .

, .

- , - , - . .

- , , .

- , - . - , , .

- , .

- , - . - .

- - .

- , - . - . ?

- . , ? .

- , - . - ...

, , . , , , , , . , , , , , , , .

, , ; , , , .

 

æ æ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ. , , æ æææ æ. æ æ ææ ææ æ ææ : æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ æ ææ.

æ æ ææ ææ æ æ æ. Æ ææ ææ, æ æ, ææ æ. æ, æ, , æ æ æææ, ææ, ææ ææ. ææ æ ææ ææ æ æ æ . Ææ æ ææ æ æ æ. æ ææ , ææ æ ææ æ æ , æ.

æ ææ ææ, ææ æ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ .

æ, ææ æ ææ, : , ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ ææ ææ, æ ææ æ .

æ, æ, æææ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ . æ , ææ æ æ, æ ææ æææ æ.

ææ æ æ. ææ ææ, æ, ææ æ æ, æ ææ.

æ æ æ æ æ æ æ æ?

, ææ ?

æ æ æ ææ æ.

, æ æ, ææ æ æææ! æ æ?

ææ . ææ, æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ.

æ æ æ æ, æ...

ææ . æææ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ. Ææ ææ æ æ æ . æ ææ ææ æ. Æ æ æ ææ ææ æææ æ. æ ææ æææ , æ, æ æææ, æ æææ æ æ. æ æ æ æ ææ.

æ ææ æ, æ æ æ æ ææææ æ. æ ææ æ, ææ æ; , æ ææ, ææ ææ æ.

 

æææ- , æ- æ æ ææ æ . ææ ææ æ æ , æ ææ æ ææ , æ , ææ æææ æ.

, æ.

æ? æ æ æ, æ ææ ææ æææ, ææ æ æ ææ æ æ.

æ, æ æ ææ æææ æ, ?

æ æ, æ æ . ææ æ æ æ , æ.

æ, æ æ . æ æ ææ ææ æ, ææ æ æ, ææ æ, .

ææ æ æææ æ, æ æ. æ æ.

, æ æ , æ.

, ææ æ , æææ æ æ æ ææ æææ æ æææ ææ , æ. æ æ. æ?

æ æ æ, æ ææ , æ ææ æ æ , . æ æ æ, ææ æ, æææ æ , æ æ , . ææ - , æ æ , ææ , ææ æ ææ ææ ææ.

ææ æ ææ æ æ æ ææ æææ ?

ææ æ æ æ æ, æ æ , æ æææ.

æ æ æ æ ææ , æææ ææ æ ææ:

æ æ , æ æ æ æ æ. ææ ææ ææ , ææ æææ æ.

æ, ææ æææ . Æ , æ ææ , .

ææ æ æææ . æ æ ææ æ æ.

Æ ææ .

, æ æ.

æ ææ æ æ , ææ æ ææ æ , æ æ æ, .

æ, æ.

, æ, æ æ. ææ æ ææ æ æ?

æ æ, æ ææ æ æ. ææ æ æææ .

, æ æ.

æ æ ææææ ææ æ , æ ææ æ æ æ, . ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ, æææ æ .

æ æ æ , æ æ, æ æ.

æ æ æ?

ææ ææ. æææ ææ, æ , æ. ææ ææææ ææ.

æ ææ æ æ, ææ æ æ. æ ææ , æ ææ.

æ æ ææ æ æ .

æ , æ. ææ æ ææ ææ, æ æ æ æ , æ , æ, æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ.

, æ ææ ææ æ ?

æ æ æ æ.

. ææ ææ æ . æ æ ææ æ æ.
 

, ; , , , .

 - , - .

- ? - . .

- , ?

- . . , .

- , . , -.

- , - . - .

- , ?

- , , , ?

- , . , , , , , , .

- , ?

- , .

, :

- , . .

- - . , .

- . .

- .

- , - .

, , , .

- , - .

- , , - . - , , ?

- , . .

- , - .

, , . , , , .

- , , - .

- ?

- , , . .

- . , .

- .

- , - . - - , , - . .

- ?

- .

- . . - .

æ ææ ææ æ, æ æ æ ææ, æææ æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ æææ .

, ææ .

æ, ææ, æ æ . Æææ ææ æ æ ææ æ æ æ.

Æ, æ æ æ ææææ?

æ æ. æ æ æ. æ æ æ ææ æ. æ æææ.

æ, æ æ ææ æ ææ. æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ, ææ æ , .

Æ ææ ææ , æ ææ, æ.

ææ æ, æ ææ æ æ æ, æ?

. Æ ææ æ. ææ æææ ææ-æ , æ. ææ æ æ . æ?

æ. Æ ææ ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ; æ ææ ææ. ææ æ, æ , æ, æ æææ ææ.

Æææ, æ, æ æ æ æææ ?

Æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ.

æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ.

æ æ, æ æ æææ æ ææ æ. ææ æ æ æ, æ æææ æ.

æ, ææ ææ ææ. æ æ , .

æ ææ æ ææ. æ ææ æ .

ææ ææ ææææ.

æ, æ.

ææ ææææ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ, æ.

æ, .

æ æ, æ. æ, æ æ, æ æ æ.

æ æ ææ ?

æ, æ æ æ æ æ. æ æææ .

æ æ, æ æ.

Ææ æææ æ æ æ æææ æ æ, . æ , æ æææ, æ æ æ ææ, æ æææ.

æ æ ææ æ ææ , æ ææ ææ, æ æ æ.

ææ æææ?

ææ ææ ææ, æ æ ææ, æææ ææææ æ æ ææ , æ.

Æ æ æ æ æææ, æ ææ æææ. , ææ ææ, æ æ æ.

æ æ æ æ æ.

æ, . æ æ æ, æ æææ, æ ææ ææææ ææ. æ ææ .

æ, æ æ æ ææ?

ææ ææ.

, æ ææ æ æ. æ ææ ææ.

 

ææ ææ ( ) æ , æ æ. æ .


   

ææ ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ ææ .

Æ ææ æ æ æ æ.

Ææ æ æ , æ æ æ æ?

Ææ æ, æ æ. æ æ .

æ, æææ ææ ææ. æ æ ææ ææ æ æ.

 

- , .

- - .

- , ?

- , . - .

- . .

 

æææ ææ ææ æ ææ, ææ æ ææ.

Æ æ æ æ.

Æ ææ, æ, ææ æ, æ æææ?

Æææ, . ææ æ æ.

ææ, æ ææ ææ æææ. Æ æ æ ææ ææ.

 

æææ ææ æææ. æ æ æ æ æææ, æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ æ. Æ ææ æ æ , ææ æ ææ. Ææææ, æ æ æææ æ ææ æ, ææ ææ ææ ææ æ æææ ææ æ æ , ææ ææ æ . Æ æ æ , æ ææ æ æ æ ææ, , ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ .

æ æ æ ææ, æ ææ ææ . æ æ æææ ææ æ æ ææ . æ æ æææ æ æææ. æææ æ ææ æææ æ. æ æ æ ææ, æ guano . æ æ, ææ . Æ æ æ æ æ ææ. Æ æ ææ ææ ææ ææ Santa Maria del Cobre- . æ æ æ . ææ æ æ æ, æ æ. ææ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ æ ææ æ . , , æ æ .

ææææ? æ.

ææ æ. æ æ?

æ, æ æ ææ. æ?

æ æ. æææ æ ææ æææ. æ, , ææ æ, æ.

ææ ææ ?

æ æ æ æ.

æ ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ , , æ. ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ . æ æ ææ æ æ, ææ æ æææ æ æ.

ææ æ æ , æ æ. æ, ææ , æ, æ æ?

Æ æ, ææ æ æ æ. ææ ææ . æ æ.

. æ . ææ ææ.

 

. , - , . , , . , , . , , - , .

, . , . , , , guano. , - , . , , Santa Maria del Cobre. . - , , . , .

- ? - .

- . ?

- , . ?

- . . , , .

- ?

- .

- , . , . , .

- - , - . - ?

- . , .

- . . .

æææ æ æ. æ æ æ, æ ææ. æ ææ æ ææ, ææ æ, ææ æ æ æ æææ , ææ æææ æ æ. Æ æ æææ, æ ææ æ æææ ææ, ææ ææ æ æ æ æææ .

æ æ æ æ æææ. æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ, æ æ ææ æææ æ. æ æ æ æ: ææ ææ ææ. Æ æ æ, , æ æ , ææ ææ ææ æ æ. æææ æ æ æ. æ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ . ææ æ æææ , æ æ .

ææ ææææ? æ æ .

ææ ææ ææ . æ æ?

æ, ææ æææ. ?

æ æ. æææ æææ ææ. , æ æ æææ.

æ æ?

æææ.

æ æ ææ æ æ, æ ; æ ææ æ. ææ ææ æ æ; , ææ æææ æ . æ æ, æ .

Æ ææ æ, æ. Æ ææ ææ æææ?

æ æ æ ææ. ææ æææ æ, ææ æ.

. Æ ææ . æ ææ.

 

æ æ , æ ææ ææ æ æ æ , . ææ æ æ æææ æ æ .

æ , æ æ.

Ææ æ ææ ææ æææ ææ. æææ æ ææ æææ æ ææ, æ æ ææ. æ, æ- ææ .

æ æ .

æ ææ æ?

æ, æ æ. Æ- -.

Æ ææ æ, ææ æ æ æ.

, ææææ, æ æ ææ æ æ ææ.

æ ææ æææ æ, æ- .

 

  , . - .

- , - .

- . , . , .

- "" .

- ""!

- , . .

- "", "" .

- , , "" , " ".

- , .

æ , æææ æ , æ æ æ æ æ . æ ææææ æ æ .

æ æ , ææ æ.

æ æææ æ æææ æ ææææ. æææ æ æææ æ, ææ æ . æ, æ æ ææ.

-æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ!

ææ, . Æ æ -.

Ææ ææ æ æ, æ æ æ .

æ, ææ, ææ, æ æ æ æ ææ.

æ æ æ, æ ææ æææ!

æ , æ ææ æ ææ , æ æ, æ? ææ ææ æ.

æææ æ ææ? æ. , ææ æ ææ æ , æ æ ? æ ææ æ ææ.

æ ææ. ææ æ ææ æ , æ æ?

æ.

. æ æ ææ æææ. æ æ æ?

. Æ æ æ ææ ææ æ æææ æ.

Æ æ, ææææ, . Ææ æ , ææ æ . æ æ æ, æ æ æ...

æ æ, æ ææ. æ æ .

ææ æ. ææ æ .

æ, æ æ æ, æ.

æ æææ æ æ, ææ . æ æ ææ æ .

- , ? .

- ? - . - , ? .

- . ?

- .

- . . ?

- ! .

- , , . . , ...

- , . , .

- . .

- , , - .

, , , .

 

æ æ æ æ æ ææ æ, æ? æ ææ æ.

æææ æ? . ææ æ æ æ æ ææ æ. Ææ æ æ.

æ ææ æ æ. æ, æ æ æ ææ æ, ææ ææ?

ææ.

æ. æ æ æ æææ. æ æ æ?

æ. æ æ æ ææ æ ææ æ æ .

Æ æ, , æ. ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ , æ æ ...

ææ, æ. æ, ææ ææ.

ææ æ. æ æææ ææ æ æææ.

Æ ææ ææ, .

æææ ææ, æ æ æ æ æ æ.

 

 æ ææ æ æ ææ ææ æ æ ææ æææ.

ææ æ æ, æ æ , ææ, æ æ ææ æ , ææ , æ æ æ æ æææ, æ , æ æ æ æ . æ ææ æ, æ ææ, ææ æ ææ æ , ææ æææ , æ ææ æ æ æ . ææ ææ ææ æ æ æ , ææ ææ, æ ææ æ ææ , æ æ æ ææ æ æ æ æ æ . æ æ ææ ææ æ æææ æ , ææ æ æ æ. æ ææ .

æ æ æ , . æææ æ æ, ææ æ æ æ.

! æ æ ææ æ æ æ æææ.

æ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æææ ææ. æ æ .

?

Æææ. ææ ææ.

ææ æ æ æ.

ææ, ææ. Ææ ææ æ.

æ æ æ æ , æ æ, ææ æ . æ æ æ æ.

æ , æ. æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ ææ ææ , æ æ æ, æ æ. æ æ ?

ææ æ, æ ææ .

æ æ æ æ æ æ ææ. ææ, ææ ææ æ æ æ . æ ææ ææ æ .

ææ?

, .

æ æ.

æ , æ, æ ææ æ æ.

ææ æ æ ææ, æ æ. æ. æ æ?

ææ.

ææ æ æ. æ æ .

ææ æ .

Æ æ ææ .

æ. ææ ææ æ. Ææ æ æææ æ.

, æ æ. ææ ææ?

Æ æ , ææ æ æ. Æææ æ, æ æ, æ. æææ æ æ, ææ æ .

Æ. Æ æ æ æ , ææ...
 

  . - , , , , , , . -, , , . , , , , . , , . .

, , .

- ! - .

- . .

- ?

- . .

- .

- . . . - , - , ; .

- , - . - , .

- , - . - ?

- , .

. , ; .

- ?

- , .

- .

- , - , - .

- , - . - ?

- , .

- . .

- .

- - .

- . . .

- , , - . - ?

- , - . - , , , .

 - . .

ææ æ ææ æ, æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ ææ, æ æ æ, ææ. æ ææ æ æ. , æ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ ææ. Æ ææ æææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ æ; æææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ . æ æ æææ ææ, æ ææ æ , ææ æ æ ææ, æ. æ æææ.

æ æ , æ æ. æææ ææ, ææ æ æ æ.

Æ , ææ, æ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ æ ææ ææ æ æææ æ ææ. Ææ-æ ææ :

æ?

Æææ. ææ ææ æ.

Æ æ æ æ æ æ.

ææ, ææ. Ææ ææ ææ.

ææ ææ æ æ, æ æ. æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ, . æ æ æ , ææ æ ææææ ææ ææ æ ææ.

æ æ ææ æ ææ æ ææ, æ. , æ ææ ?

ææ ææ, æ æ, æ .

æ, ææ æ, æ æ ææ ææ. æ, ææ, æ æ ; æ ææ æ.

ææ æææ ?

, .

æ æ æææ.

Æ æ , æ æ, .

ææ ææ ææ æææ, æ. æ æ æ .

æ æ.

æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ .

ææ æ .

Æ æ ææ .

æ, æ ææ . æ ææ æææ ææææ.

æ æ, æ. ææ, ææ, æ?

Æ ææ æ ææ, æ æ . æ, æ ææ æ, æ æ æææ.

æ æ æ. æ æ æ ææ æ.

 

æ æ æ æ? æ. æ æ æ æ. Æææ æ , ææ ææææ. æ æ ? æ æ æ, æ , æ ææ æ æ.

æ æ , æ æ æ.

ææ, æ.

, æ æ æ æ æ, ææ æ æ.

, ææ æ .

æ. æ .

æ æ.

æ æ. ææ æ, æ . æ ææ ææ ææ æ æææ ææ ææ. Æ, ææ, æ, æ? , æ æ, æ!

æ ! æ æ æ. æ, æ- æ? æ æ, æ, æ æ ææ , ææ æ æ. ææ æ , ææ æ æ, ææ æ æ æ.

æ æ æ. Æ , æ ææ, . æ ? æ æææ æ æ æ , æ !

, æ æ æ, æ æ. æ , , ææ , æ. , æææ æ ææ, , æ , ææ æææ æ .

æ. æ æ, , æ ææ æ .

æ æ, æ , æ- æ ææ ææ ææ æ æææ. ææ- , ææ æ- ææ , .

, æ.

æ æ : æ æ ?

æ æ. - ææ.
 

   " ?" - . . " , . ? , , - ".

- , - .

- , - .

- "", , - .

- , .

- . .

- .

- . . - - . , , ? , , !

- ! .

- , ? , . , .

- . , . ? !

- , - . - , . , , - , , .

- . , , .

- , , . , .

- .

- : ?

- . -.

  

æ æ æ æ? . æ æ æ. ææ æ, æ, æ ææ ææ. æ æ æ ææ? ææ ææ æ, æ, æ, æ æ. æ, æ æ. æ , æ .

, æ. æ -æ, æ æ .

, ææ ææ.

. æ ææ ææ æ.

Æ æ æææ?

æ. æ æ æ æ æ. ææ æ ææ. æ æ ææ ææ æ. æ æææ, , . æ æ , æ!

! æ æ ææ . æ ææ ææ, ? ææ æ æææ, æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ. ææ æ ææ , ææ æ, æ æ .

æ. æ, æ æ æ . æ? æ ææ æ æ æ æ, ææ æ.

, æ, æ æ ææ æ, æ.

æ æ æ æ, , æææ æ. , æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ æ æ. æ ææ æ ææ æ.

æ æ, æ ææ ææææ ææ. ææ æ æ æ, ææ æ ææ.

.

ææ : æ æ?

ææ æ æ. ææ - æ æ.

 

æ- æ æ æ æ. ææ- æ . æ æ æ, ææ ææ æ . Ææ æ ææ ææ æ æ ææ.

, æ. æ , ææ, , , æ æ æ .

Ææ ææ ææ ææ æ ? æ ?

ææ ææ æ æ æ æ.

ææ æ ææ .

æ. ææ æ ææ .

Que va! (æ ! ()) æ. æ ææ, ææ. ææ æ æ ææ .

. Æ , æ æ æ, . Ææ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ ææ.

æ ææ æ æ ææ , æ æ æ æ.

, ææ æ, æ æ . ææ ææ æ, æ æ æ.

, æ æ, ææ æ æ . Æ æææ .

. æææ . æ æ ææ.

æææ æ æ, æ.

 

  - . , . , . .

- , - . - , .

- . , .

- , -, ? ?

- -, .

- - .

- . .

- Que va! ( ! (.) - . .) - . - , . , , .

- . , . , , .

- , .

- , , . .

- , . .

- . . .

- , - .

 

æ æ ææ æ æææ ææ. æ, æ ææ æ. Æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ . æ æ æ æ æ æ, . æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ.

ææ æ, . æ æ æ ææ ææ æ .

æ æ æ ææ æ. , ææ, æ ææ æ, æ æ æ æ ææ ææ æ.

ææ ææ æ ? æ ?

æ æ æ æ ææ.

æ ææ æ æææ æ.

æ, æ æææ æ æ.

æ , . æ æ æææ, æ ææ ææ æ. ææ æ æ .

æ æ ææ æ . Æææ æ, æ æ, . ææ ææ æ æ, æ æææ?..

æ, ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ, æ.

Ææ ææ æ æ ææ, ææ ææ æææ.

ææ æææ ææ ææ. Æ ææ.

ææææ. ææ æ æææ.

æ æ, .

 

æ æ æ æ, æ. æ æ ææ æ ææ æ? , ææ ææ ææ ææ æ, æ?

. Ææ , ææ æææ æ ææ æ æ.

æ æ æ, æ æ. Æ æ ææ .

æ , ææ , æ æ, æ. ææ æ .

Æ æ.

æææ , æ .

 

- - . ? , ?

- . , .

- , - . - .

- - , , . .

- .

   - , .

 

ææ æ ææ.

æææ æ ææ æ? æ æ æ æ ææ æ æ ææ?

æ . Æ æ ææ ææ æ ææ, æ æ æ, .

æ, æ.

Æ æ ææ æææ.

æ æ, æ æ. æ æ ææ æ.

ææ æ.

ææ ææ, æ.

æ . æ , , ææ æ æ æ æ æ ææ . æ ææ æ æ ææ æ, æ . æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ. æ æ æ æ, æ æææ ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ æ, æ æ æææ ææ ææ. - æææ æ æ ææ ææ, æ æ -, , ææ æ æ ææ ææ æ, . æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æææ .

æ- ææ, æ- , æ æ- ææ- æ ææ. ææ æ æ ææ . æ, æ æ æ, ææ æ , æ , ææ , æ æ, æææ ææ æææ æ ææ æ , .

ææ æ, æ æ æ, ææ æ, ææ ææ, ææ æ, ææ ææ æ, ææ æ . ææ æææ ææ æ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ æ , æ , æ. ææ æ .

Æ æ æ. æ ææ . æ æ æ ææ æ . ææ , æ ææ æ æææ æ ææ. æ ææ ææ. ææ : æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ æææ æ.

æ æ , æ . æ æ ææ æ æææ ææ . æ æ æ æ. æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ, , ææ æ. æ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ .

æ æ ææ , æ æ æ æ. æ ææ æ . æ æ æ æ æ æ ææ : .

Que va! æ. æ æ æ, æ æ. ææ æ.

æ æææ, æ æ ææ. æ æ æææ, æ ææææ .

ææ , æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ, æ æ æææ ææ æ æ ææ .

æ æ æ? æ.

æææ ææ ææ, æ æ .

æ, ææ æ ææ- æ , ææ.

æ , æ ? æ, , æ æ æ , ææ.

, . æ , æ ææ, .

æ æ, æ. æ æ æ ææ æ æ. Æ ææ æ, æ æææ æææ æ. æ æææ æ, æ .

 

  . , , , , . , , . , , .

, , - , , - . , , , , . , , , .

, , , , . , , , , , , .

, , , , , , . , . , , , . .

, , . , . . , , .

, , , , . , . , , , . ; , , .]

, . , , , :

- .

- Que va! - . - . .

, , .

, , , .

- ? - .

- , .

, .

- , ? - ; , .

- , . .

- , - . - . . , .

æ. æ æ æ æ æ æ æ , æ æ ææ . Æ æ æ æ æ ææ . Æ æ æ ææ æ, ææ, æ æ æ.

æ æ æ æ , æ , æ æ, ææ ææ, ææ æ æææ, æ ææ. æææ æ æ ææææ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æææ æ ææ, . ææ æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æææ æ æ.

æ æ æææ, æ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æææ , . æ ææ æ æ...

æ ææ æ æ æ ææ, ææ, ææ æ, æææ, æ, ææ æ. Æ æ ææ æ ææ ææ æ. æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ . æ æ æ.

æ æ æææ æ æ æ æ ææ, æ æ æ . Æææ ææ, æ æææ æ æ ææ. æ ææ æ æ. æ : ææ ææ ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ.

æ æ, ææ æ æ æ æ ææ, ææ, æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ ææ, æ æ, ææ. æ æ æ ææ æ æ, æ .

æ æ æ, æ æ . æ æ ææ-æ æ æ :

ææ.

æ ! æ æ. æææ? æ ææ æ ææ æ æ  ææ æ ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ ææ æ ææ.

æ æ? .

æ, ææ æ ææ ææ, æ æ .

æ ææ ææææ, æ æ æ æ, æ æ .

æ , æ? . Æææ ææ æ æ æ ææ ææ.

ææ , . ææ æ .

ææ æ, . æ æ æ ææ. æ æ æææ æ æ ææ. æ æ æ, .

 

 

ææ æ ææ æ æ. Æ æ æ æææ ææ ææ, æ æ æ , æ.

æ, æ. ææ, ææ ææ. . ææ æ.

æ ææ æææ ææææ ææ ææ æææ, æ æ æ , æ.

æ æ æ . , æ, æ ææ ææ ææ. æ æ æææ æ æ æ, ææ æ æ æ. ææ ææ æ ææ ææ ææ.

æ ææ, æ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ, æ æ æ æ, . ææ æ ææ æ æ .

, æ .

æææ æ.

ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ æææ æ ææ, æææ æ ææ æ ææ æ æææ æ. æ ææ ææ æ æ æææ. æ æ æ ææ æ æ , æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ , .

æææ-æææ- , æ æææ . ææ æ ææ æ æ ææ - æ . æææ , æ æææ æ , ææ æ , æ æ æ æ , æ.

æ æ æ , æ æ ææ, . æ æ æ ææ æ ææ ææ. , ææ æ , ææ , æ , æ æ, . æ æ ææ æææ ææ ææ . ææ æ æææ, æ ææ ææ æ ææ æ ææ, æ æ æ . æ ææ ææ æææ æ æ, ææ ææ æ æ æ. æ- æ æ ææ; ææ æææ æ ææ æ æ ææ æææ.

æ æ æ, æ æ æ, . ææ æææ, ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æææ æææ. ææ, æææ æ æ æ æææ , æ æææ. ææ ææ , ææ ææ ææ ææ. æ æ æ, ææ æææ æ ææ , ææ : æ æ æ æ , ææ , ææ æ ææ, æ. æ- ææ æ, æ æ ææ, ææ æ, æ æ, ææ ææ ? æææ, æ , ææ æ- æ, æ ææ ææ æ, æ ææ æææ ææ, æ æææ , æ ææ ææ .

 

- . .

- , - . - , . . .

, .

. , , . , . - , .

, .

, , . , .

- , .

- .

, , . , , , , .

, . , . , , , .

, ; . , " ", , . , , , , . , ; .

; , - , . - , . , , , : " , , . , , ? , , , , , , - ".

 

æ æ . ææ æ, ææ æææ ææ ææ .

æ, . ææ . Æ ææ ææææ. æ. æ ææ.

æææ æææ, ææææ, æ æææ, ææ æææ ææ æ æææ.

æ ææ , æ, ææ æ. æ æ æ æææ. æ æææ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ ææ æ ææ ææ ææ.

æ æ æ æ æææ.

ææ ææ æ æ æ, æ æ æ æææ æ æ. ææ æ æ.

æ æ, æ.

ææ æ.

æ æ æææ ææ æ ææ ææ ææ ææ æ æ. Ææ ææ æ, ææ æ, ææ æææ, ææ æ, æ æ æ , ææ ææ, ææ æ ææ ææ .

æ- æ ææ. æ æææ æææ ææ. æ æææ ææ, æææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ æ ææ.

æ æ ææ ææ ææ æ æ; ææ æ æ æ æ æ æ ææ. ææ æ æ, æ ææ, ææ ææ æ, . æ ææ æ æ æ æ æææ æ æ. æ æææ æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ.

æ æ, æ æ æ æ ææ, . Æ ææ ææ, æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æææ æ . æ æ ææ ææ ææ. æ ææ ææ, æææ ææ ææ, ææ ææ ææ æ ææ, æ æ æ æ. æ ææ æ æ: ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ, ææ, ææ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ? ææ æ æ æææ , æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ.

 

ææ æææ la mar, æ , æ , æ. æ- æ æ, ææ æææ æ æ. Ææ ææ, ææ æ ææ æææ æ æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ æ , ææ ææ æææ ææ , el mar, ææ , æ. æ , æ æ , ææ ææ, æ- æ. æ æ æææ , æ, æ: æ æ ææ ææ æ æ , ææ æ ææ ææ ææ æ æ; ææ æ, æ ææ. æ æ , , æ æ.

æ æ ææ , ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ. æ æ æ , ææ æ , æ , æ æ ææ , æ æ æ æ , .

Æææ ææ ææ, æ , æ æ, ææ æ, æ æ. æ æ , ææ ææ æ æ, . æ ææ æ ?

la mar, - , . , , , , . , , , , , el mar, . , , . , , , - , . " , ", - .

, , , , . , , , , .

" , - . - , . ?"

 

æ , ææ ææ ææ, ææ æ æ. ææææ ææ æ æææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ. , , ææ ææ, æ. æ æ æ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ. æ æ , ææ æ æ? æ . æææ æ æ ææ æ æ.

æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ æ æ . æ æ, æ æ, æ æ ææ æ, æ ææ ææ ææ.

Æ ææ ææ æ æ ææ æ æææ, æ æ, æ. æ ææ ææ æ. æ ææ æææ.

 

 

 

æ
æ ( ).


   

æ æ, ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ, æ. Ææ ææ, æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ ææ ææ ææ . ææ æ æ ææ ææ , æ ææ æ; ææ æ ææ ææ æ æ. Æ æ æ æ æ ææ æ ææ . æ æ æ , æ , æ æ æ , æ æ æ æ, .

, . , , . , , - - . , . , , .
 

æ æ æ, ææ ææ æ. æ ææ æ æ æ, ææ æ, æ . ææ, ææ æææ æ æææ, æ æ æ æ æ, ...

æ æ ææ æ æ . æ , ææ æ æææ ææ , , æ æ æ ææ æ. æ æ , ææ ææ , æ æ ææ . Æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ , ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ. Æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ ææææ æ æ æ.

æ æ æ æ , æ æ ææ æ , æ æ, æ, ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ , ææ. æ , æ æ ææ.

æ æ , æ æ æ ææ æææ æ. æ , æ æææ, æ ææ , æ, ææ æ æ ææ . æ ææ ææ æ æ. æ ææ , æ æ æ ææ ææ æ ææ. æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ, æ æ , æ. æ, æ æ æ ææ , æ. æ- æ ææ æææ ææ ææ- ææ æ ææ , - æ , . æ ææ- æ æ ææ- æ ææ , ææ, ææ ææ æ , æ- æ ææ æ ææ.

Æ, ææ, æ æ, æ æææ , ææ æ æ . Æ ææ ? , æ . æ æ . æ æ æ æ, æ , æ . ææ ææ æ æ, æ æ. æ æ, æ æ æ ææ æ.

æ æ , ææ æææ ææ ææ æ . ææ ææ ææ . æ ææ æ , æææ ææ æ ææ æ.

æ ææ æ ææ , æ æ. ææ ææ . æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ. ææ æ ææ æ ææ .

æ æ æ æ ææ . æ æ , æ æ æææ æ , ææ æææ æ .

, , . , , . , , , , , , .

, , , , . , - .

, ; , . , , , , , . , . , , , . , , , .

" , - , - . . ? , . . , , . . , ".

, . ; , .

  " , - . - . , . . ".

-, , . , , .

ææ ææ, æ æ æ æ æææ. æææ æ. æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ æ. æ ææ ææ æææ ææ. ææ æ-æ æ æææ æ. æææ æ ææ , æ æ æ æ æææ . æ æ æ æ æ æ æææ æ ææ, æ æ. æ æææ æ æ ææ, æ. æ æææ æ æ ææ ææ ææ, æ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ, æ, ææ æ, æ æ æ. ? ææ æ ææ. æ ææ æ . æ , ææ æ æ æ ææ . æ ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ.

ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ. ææ æææ ææ ææ ææ, æ ææ, æææ ææ, æ ææ æ æ ææ.

æ æ ææ æ ææ ææ, æ. ææ æ. ææ æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ. ææ ææ æ.

ææ ææææ -, æ æ æ æ æ, æ , ææ-æææ æ æ. æ æ æ æ, æææ æ æ ææ æ æ.


, ææ æ , ; æ ææ, ææ æ, æ æ.


   

æ, æ æ ææ. ææ æ æ.

æ æ æ æ æ æ ææ, æ , æ. æ , ææ æ , ææ æ ææ æ . ææ ææ, æ ææ, ææ æ , ææ æ æ æ, æ, æ , ææ æ ææ æ , æ æ, ææ , æ.

ææ , æ æ ææææ ææ . Æ æ æ æ . æ æ , ææ æ æ ææ æ æ , .

, ææ æ æ. æ .

æ æ ææ ææ æææ ææ æ . æ æ æ æ æ ææ æ æ . Æ , ææ æ æ , ææ æ æ æ , . æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ , . æ æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ , æ - ææ ææ æ ææ . æ æ : æææ , æ ææ , æ , . æ æ , ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ.

Ææææ æ ææ æ, æ æ. æææ ææ æ, ææ æ æ æ . ææ æ , ææ æææ æ. ææ æ æ ææ , æ æ ææ æ.
 

- , - . - .

, . , . , , , , .

, . , , .

- , - . - .

- . , . , . . , , . , , , . , , - . , , .

", , , - . - , . . ".

 

Ææ ææ, æ. ææ æ æ.

æ æ æ æ ææ, æ æ, ææ æææ. ææ ææ-ææ æ ææ, æ æ ææ .

æææ æ - ææ æ ææ. Æ æ æææ æ æ æ ææ ææ æ , . æ æææ æ æ.

, ææ æ. ææ .

æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ . Æ ææ æ æ, æ æ . æ æ ææ ææ æ. æ æææ ææ ææ æ . æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ . Æ æ , ææ, æ æ æ-æ æ æ ææ æ . æ æ , ææ æ ææ æ.

Ææ æ æ æ, æ æ. Ææ æ æææ æ ææ æ . æ æ. ææ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ.

 

æ æ , ææ æ- ææ - æ , ææ æ ææ ææ , æ. æ, æ æ. Ææ , ææ æ. ææ æ , æ æ ææ, æ , ææ, æ æ æ æ æ? , ææææ .

æ ææ æ , ææ æ , æ. æ-æ æ æ, æ ææ æ æ. æ, æ. æ æ æ , æ æ - ææ ææ æææ. æ , ææ æ æ æ æ, æ, ææ æ æ æ æ , , æ ææ æ ææ ææ æ ææ æææ . ææ , æ æ æ ææ æææ æ , æ , æ æ ææ æ æ. ææ æ æ, ææ æ , æ ææ æææ æ æææ æ æ æ , æ æ. æ æ, æ æ æ . ææ, æ, æ æ ææ æ æææ æ æ æ æ ææææ ææ.

, . " , - . - . , , , , , ? - ".

, , , - . -, . , . , , , , . , , , , . , , , , - , . , . , , , .

æ æ æ ææ æ; æ ææ æ æææ æ, æ.

æ, æ. Ææ æ, æ æ . , æ æ æ , ææ æ ææ. æ æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ ? æ ææ æ æ.

æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ æ, ææ æææ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ, æ ææ. æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ ææ. ææ ææ ææææ æ. æ æ æ. æææ ææ ææ ææ. ææ æ æ . æ æ, æ æ æ æ. æ æ æææ , æ ææ æ ææææ ææ.

 


C æ ( ) ææ æ ææ, æ æ.


   

, , æ æ.

ææ æ ææ æ æææ, æ ææ æææ, æ æ æ , ææ æ, æ. æææ ææ ææ æ æ. æ æ æ , ææ æ æ æ: æ ææ ææ- æ æ ææ- æ, æ- æ æ æ æ æ , ææ- æ æ æ ææ ææ , æ ææ ææ (æ) , . æææ æ ææ æ æ æ.

æ æ ææ, æææ . ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ , ææ æ æ, æ æ. ææ , æ æ æ æ æ, æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ ææ. æ æææ æ ææ, ææ æ, æ æ. æææ æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ, æ .

æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ , æ, æ æ æ . æ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ ææ æ, æ ææææ æææ ææ. æ æ ææ ææ ææ , æ æ , æ æææ æ ææ. Ææ ææ æ æ, ææææ æææ ææ ææ æææ ææ ææ æ æ, ææ, æ æ .

ææ æ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ, , ææ æ æ ææ , æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ . æ ææ, ææ æ æ æ . ææ æ æ æ æ æ ææ, ææ ææ , ææ ææ æ ææ æ, æ.

Æ æ æ æ æ æ . æ , ææ æ æ ææ æ ææ, . æ ææ æ, æææ æ. ææ æ ææ , ææ æ ææææ ææ æ æ æ , æ ææ ææ .

æ æ æ ææ æ.

æ, ææ.

æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ . ææ æ æ æ , æ æææ , ææ-æ æ ææ æ æ æ, ææ , .

æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ, æ ææ , æææ- æ ææ ææ . ææ æ ææ æ æ .

æ ææ æ æ, æ æ æ æ, æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ æææ æ, æ æææ.

ææ æ æææ, æ æ.

æ , ææ æ æ æ æ , . æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ . æ æ æææ ææ æ æ-æ æ, æ æ æ æ. Æ æ æ æ-æ , ææ æ æ æææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ.

æ, æ ææ æ ææ, æ æææ ææ , æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ. æ æ ææ æ , æ ææ æ æ , ææ æ ææ ææ , ææ æ æææ , ææ æ æ æ æ, æ.
 

- ! - .

, , , ; . . : , , , , . , .

. , , . , , , , , . , ; , , , .

, , , , .

, . , , , .

, , . " , - , - , ". , . , , - .

, , . , . , , , .

, .

- , - .

, . , , .

, , . .

" , ", - , , , , , .

- - , - .

, , , ; , , , , . , , .

, , , , , , . , , .

Æ ææ ! æ æ. ææ ææ ææ, æ ææ æ . æ ææ æ æ æ æææ, æ æ æ æ. ææ ææ æ: ææ æææ, ææ æææ æ æ æ, æ æ æææ æ, æ, ææ æ, æ æ ææ. æ æ æ.

ææ æ ææ, ææ æ æ ææ æ... æ æ æ ææ æ æ, æ æ. æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ .

æ ææ æ, ææ æ ææ. æ ææ æææ ææ æ æææ æ æææ; æ ææ æ æ.

æ æ æææ æ æææ, æ ææ æ æ æ æ , ææ. ææ ææ. ææ æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ.

ææ æ ææ æææææ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ . æ ææ æ, æ, ææ ææ , æ æ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ, ææ æ æ æ. ææ æ , æ æ , ææ æ ææ.

æ æ æ æ , æ ææ æ æ æ . æ æ æ . ææ æ , ææ æ ææ æ. ææ æ, ææ, .

æ æ æ -.

ææ , æ æ.

ææ æ. ææ æ æ æ ææ , . Æ ææ æ æ æææ æææ æ. Æ æ æ æ æææ æ æææ æææ æ, æ ææ ææææ.

æ æ æ ææ, æ æ ææ, æ. æææ æ æ-ææ æ æ . - æ ææ æ, æ æææ æ.

ææ ææ æææ æ ææææ, æ æ.

ææ æ æ æ, æ æ ææ; æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ, æ. ææ ææ, æ æ æææ . ææ æ æ æ , æ æ ææ æ ææ. æ æ æ æææ æ.

ææ æææ ææ , æ, æ ææ ææ. Æ æ æ ææ æ ææ æ æææ. æ æ , æ æææ ææ, æ æ ææ ææ , ææ æ æ æ æ æææ ææ. æ æ æ æ ææ æ, æ.

 

 

, æ æ ææ. ææ ææ æ. æ æ, æ æ.

æ ææ æ æ æ, æææ ææ ææ æ , . æ- æ , æ- . æ-- ææ æ , ææ ææ æ , æ, æ æææ. Ææææ, ææ , æ æ , ææ ææ , æ. æ æ æ. ææ ææ ææ, ææ- , æææ- æ æ, ææ æ. ææ, ææ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ , æ. æ æ æ, æ æ. æ æ æææ æ , ææ, æ, ææ æ æ æ! ææ æ æ ææ æ æ æ .

æææ ææ æ, , æ æ, ææ, ææ æ, æ æ. ææ æ æ æ æ æ, æ æ ? ææ : æ ææ æ æ ææ ææ.

ææ æ ææ æ, ææ æ æ. ææ æ æ ææ . Æ æ æ æ, . ææ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ, æ. æ æ ææ æ. ææ , æ æ ææ æ æ-ææ æ. ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ?

æ æ æ ææ æ. ææ, ææ, ææ æ æ ææ æ , æ, æ. æ ææ æ , æ ææ æ æ æ. ææ æ . ææ ææ æ æææ ææ. æ æ æ , æ , ææ ææ æ ææ æ æ, æ æ æææ æ .

æ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ, æ æ ææ ææ æ ææ æ æ , ææ æ, . ææ. æ æ æ, æ ææ , . ææ ææ æææ, æ æ æ ææ .

æ æ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ ææ æ, ææ . ææ ææ æææ ææ æ ææ æ.

æ, æ æ ææ æ æ, .

, æ, ! æ æ ææ ææ æ , ææ æ , ææ.

æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ , ææ æ , , ææ æ æ, æ æ æ. ææ . æ ææ , ææ æ æ æ , æ, . ææ ææ (æ ) æ æ , æ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ , æ , .

æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ ææ , æ æ æ , æ.

æ æ , ææ æ æ æ, ææææ, æ . æ, æ, æ. æ, æ, æ ææ. Æ æ, ææ , ææææ ææ, æ ææ æ. , æ æææ ææ æ!

æ æ æ , æ æ, æ æ æ ææææ, æ ææ æ æ ææ. æ ææ .
 

- , - . - . , .

, . , , ; , , . , , . . , , . . . , , . - .

- - , , , , - . - , ? : , .

" , - . - . , . - , , . , . . , , -. , ? , , ?"

  ; , , . . , . , , - , , .

- , , - . " , . , .

" , - , - , , . , ".

, .

- , - . - ! - , .

. , , . . , , . , , , .

, , . .

" , , , , . , . . , , . , , , . , !"

, , , - , . .

æ æ æ ææ. æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ ææ æ æ, . æ, , ææ æ, æ ææ; æ- æææ æ æ, ææ, æ ææ æ æ æææ æ ææ, æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ ææ. æ æ. ææ æ æ æ æ ææ æææ æ. ææ ææ, æ æ ææ; æ. æ ææ æ æ æ? æ ææ ææ æ ææ. æ ææ æ ææ ææ . æ æ ææ æ.

æ ææ æ æ ææ , æ æ, ææ, æ æ, æ. æ ææ æ æ ææ æ æ? ææ æ: ææ æ æ æ æ ææ æææ .

æ æ æ ææ æ æ, ææ æ. ææ æ æ ææ . æ æ æ, æ. ææ æ ææ , , æ æ ææ. Æ , ææ ææ æ, ææ ææ ææ. ææ ææ ææ æ ææ, æ ææ. ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ, æ æææ æ-æææ. æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ? æ , æ, ææ æ æ æ?

æ æ æ æææ æ æææ; ææ ææ æ ææ, ææ ææ ææ - æ ææ æ. æ ææ æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ.

ææ æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ . ææ æ, æ ææ ææ æ.

æ æ æææ æ æ, æ æ, æ, æ æ æææ æ ææ, ; ææ æ, æ ææ æ æææ. æ ææ æ æ æ æ æ.

, æ ææ æ æ æ æ æ, .

ææ , ææ, . æ æ æ ææ.

æ æ æææ æ æ æ æ ææ æææ ææ æ . æ ææ æææ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ, . , ææ æ ææ, æææ æ æ.

æ æ ææ ææ ææ æææ, æ ææ. ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ, æ, æææ.

æ ææ, æ , ææ, ææ æ. ææ ææ, ææ. ææ ææ, .

æ ææ æ ææ, ææ æ æ, , æ . æææ æææ æ ææ!

æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ ææ.

 

æ-, æ æ ææ, æ. - æ, . ? æ , æ, ææ. æ, ææææ, ææ æ ææ æ! ææ, æ , æ æ æ æ . Ææ æ, æ . æ, æ ææ.

Æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ . Ææ æ æ , æææ æ.

æ , æ æ ææ. æ, ææ æ!

ææ æ . æ, ææ æ æ, ææææ æ.

æ , æ æ. æ, æ . ææ ææ æ æ æ. , ææ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ.

æ , æ, ææ , æ æ. ææ æ!

æ æ , æ æ æ - æ, æ , . æ æ æ æ æ. æ æ ææ, æ æ, æ, æ, ææ ææ æ æ ææ. Æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æææ, ææ æ, æ æ æ æ æ æ , .

æ æ ! æ æ ææ. æ æ æ ææ æ æææ æ æ æ æ.

ææ æ ææ æ æ, æ æ. ææ æ ææ æ , ææ æ ææ æ. , æ , , ææ æ æ , æ ææ æ-æ æ, , æ æææ , æ. æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ. æ æææ ææ; æ æ æ, ææ æ æ æææ.

, æ æ. ææ ææ, ææ, æ.

Æ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æææ æ æ ææ æ. ææ æ ææ . ææ æ ææ . æ æ æ, æ ææ æ, ææ.

æ- , æ æ. æ, ææ æ. æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ. æææ æ ææ, ææ æ æ . , æ. ææ æ? æ ?

! æ æ ææ, æææ æ æ æ æ æ ææ æ, ææ ææ-æ æ æ, æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ.

ææ æ æ. æ æ æ-æ , æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ , æ æ æ æ æ . æ æ æ æææ ææ æ, æ , ææ ææ ææ. æ æ - , ææ ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æææ æ ææ. ææ æ æ-æ æ, æ æ æææ ææ, æ.

 

- , - , - . . ? . , , ! , , . , . , .

, , , . , .

- , - . - , !

. , .

- , - . - , . . , .

; .

- , , - . - - !

, , , - . , , , , , . , , , , .

- ! - . - .

" ", - . , . , , , , . - , - . , . ; , .

- , - . - .

, . . , , .

- , - . - , .

" , , - . - . . ? ?"

- ! - , , , , , .

. , . , , , . , , . -.

ææ-, æ, æææ æææ. . æ æ ææ? ææ ææ. æ æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ æ, æ, . æ ææ, ææ. ææ, .

æ æ ææ æææ ææ, æ ææ, ææ æ æ , æ æ ææ ææ æ æ æ. æææ æ -æ æ æ.

Æææ æææ, æ æ. æææ, ææ!

ææ æ. æ, æ ææ æ æ.

æ æ æ, æ. æææ æ, æ ææ. Æææ, æ æ æ æææ ææ æ. Ææ æ æææ æ æ æ.

Æ ææ æ æ æ; ææ æ æææ.

æ ; æ æ æ ææ, æ. æææ ææ ææ æ !

æ ææ æ , ææ ææ , æ. Æ æ æ ææ , æ ææ. Æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ æ. æ æ æ æ ææ, ææ æææ æ ææ, æ æ æ æ .

ææ ææ æææ! ææ . Æ ææ ææ æ æ ææ æ, æ æ.

æ ææ, ææ æææææ æ ææ æææ, æ æ. æ ææ æ ææ ææ . æ ææ , . Æ æææ æ æ æ, æææ ææ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ æææ æ ææ. ææ æ æ æ æ æ æææ ææ ææ . æ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ æ.

Æææ æ, æ æ. æ ææ æ.

ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ ææ æ. Æ æ æ ææ , æ æ æ ææ, æ æ, æ æ.

ææ, æææ. ææ, ææ ææ.

æ, ææ, ææ æ æ æ æ æ æ ææ, æ. æ æ, æ æ æ . ææ, æ æ . ææ æ? æ ææ ?

æ! ææ æ, æ æ, æ æ, æ æ ææ æ ææ, ææ ææ ææ; æ æ, æ æ, æ ææ ææ.

Æ æ æ. ææ æ ææ. Ææ æææ ææ . æ, ææ ææ æ ææ. æ æ ææ æææ, ææ . ææ ææ æ-æ æææ æ æ.

 

æ ææ , ææ æ æ æ ææ . æ ææ æ , ææ æ ææ æ .

, æ æ ! æ æ. æ æ æ, æææ æ æ ææ æ æ. Æ ææ æ æ, ææ æ æ æ . æ æ, ææ æ, æ . æ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ... æ æææ ææ æ, æ æ? æ, æ æ ææ ææ æ, æ? æ . ææ æ. æ , æ ææ ææ æ !

æ æ æ ææ æ æ ææ æ , æ ææ ææ æ-æ æ æ , æ.

, . , .

- , ! - . - , (). . , , . . , , ... , ? , ? . . !

, -.

ææ æ æ ææ æ æææ.

, æ, æ ææ æ! æ æ . ææ æ æ æ , æ æ. ææ ææ æææ æ æ. æ ææ æ . Æ æ æææ æ æ æ æ, æ , , ææ. æ , æ æ, æ æ æ. æ æ , æ æææ? æææ, æ æ æ? æ . ææ ææ.

ææ.

Æ æ ææ ææ æææ, æ ææ ææ, æ-æ æææ , .

 

ææ ææ æ ; æ ææ æææ.


   

æ ææ æ, æ æ. ææ ææ æ ææ.

ææ , ææ æ ææ ææææ æ-æ , æ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ æææ æ ææ ææ æææ.

æ , æ æ, æ æ. ææ æ æ .

æ , æ æ æ æ , ææ æ . æ æ , ææ, æ æ æ, æ, æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ . æ ææ æ . æ æ æ ææ ææ æ æ . ææ æ ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ ææ æ , ææ ææ æ , æ æ, .

æ æææ æ ææ , æ æ , . æ, æ æ. Æ æææ æ æ, æ ææ æ, æ. æ æ , ææ ææ . æ ææ æ, æ, , ææ æ. æ , , ææ. æ æ æ ææ æ ææ . Æ æ æ, æ . ææ æ æ, æ æ æ , æ! Ææææ, ææ æ . æ ææ æ ææ , æ , æ ææ , .

æ ææ æ ææ æ , æ æ ææ-æ æ æ. , æ æ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ, ææ . , ææ ææ, , ææ æ æ , ææ , , æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ , ææ, ææ ææ æææ, æ æ , ææ æ æ æ. ææ, æ æ æ æ ææ æ , ææ ææ , ææ, æ .

æ æ, ææ æ , æ æ ææ. Æææ, æ æ, ææ.

ææ æ æ ææ ææ æ ææ, ææ , ææ ææ æ, . æ æ æ , æ ææ æ æ æ, æ æ . ææ, æ ææ æææ ææææ, ææ æ ææ æ æ . æ æ ææ , æ æ-æ ææ æææ, æ æ. æ , æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ ? , ææ , æ. ææ æ æ ææ: Ææ æ æ! æ, , . æ, ææ æ æ. ææ :

, æ æ . æ ææ ææ æ æææ .

ææ æ ææ æ, æ æ. ææ ææ æ. æ æ æ, æ æ , ææ. æ . æ æ æ æ æ, ææ æ æ , ææ. Ææ æ ææ, æ ææ.

Ææ æææ æ æ . æ æ : æ - æ ææ, ææ æææ æ -, ææ æ.

, æ æ. , æ æ ææ ææ . æ ææ , ææ æ æ.

æ ææ ææ, æ æ æ æ, æ. æ! æ æ æ, æ -! ææ æ æ. Ææ æ æ æ ! ææ æ æ æ, ææ æ . æ , ææ æ æ æ æ , æ ææ æ . ææ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ æ, . ææ æ , æ æ ææ æ æ , , ææ æ æ æ. ææ æ ææ æ æ , æ æ æ æ! ææ ææ æ, æ, ææ, ææ æ æ æ ææ. æ , æ æ æ, , æ, æ, æ æææ æ?

" , - . - ".

, , , , , .

- , , - . - .

, , . , , , , , . , . , . , , , .

, . " , - . - , . , , . , , , . , , . , . , . , ! , . , , ".

, , . , , , . , , . , , . , , , , . , , , .

" , , - . - , , - ".

, , , . , . , , - -, . " - , , - . - , . , ? !" : " ! , . , - ".

:

- , . .

", , - . - . , , . , . ", - .

, , , , .

- , - . - , . , .

, . " , , . . , ! , , . , . , , , . , , . , ! , , , , . , , , , ?"

 

æææ, æ æ. Ææ æ ææ æææ.

æ, ææ ææ æ , æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ .

æ æ, æ ææ æ, æ. æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ . Æææ ææ æ æ æ æ æ æææ ææ, æ ææ. æ . æ, æææ æ æ, ææ. ææ æ, ææ ææ æ æ, æ æ ææ .

ææ æææ æ æ ææ æ æ. æ æ, . æ æ æ æææ æ ææ, ææ æ æ. ææ æ . , æ æææ æ æ. æ, æ, ææ, æ æ æææ. æ æ. æ æ æ ææ, æ æ æ . æ æ æ æ ? Ææ , æ æ. æ, ææ ææ æ, æ æ æ æ æ , ? ææ æ . æ, æ æ ææ æ ææ, æ æ, ?

ææ ææ æææ , æ ææ æææ ææ æææ æ . æ æ æ, æ æ æ. Æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æææ æ , æ . Æ æ, æ æ ææ , æ ææ ææ . æ ææ ææ æ.

æ æ, æ æææ? ææ æ æ. Ææ ææ.

ææ æ, , ææ ææ æ æ ææ ææ æ, . ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ . ææ æ. æ ææ, ææ æ æææ . æ æ æ ææ, æ æ æææ ææ, æ. ææ ææ æææ æ æ, æ æ ææ ææ æ. æ, ææ ææ ææ? ææ ææ ææ ! æ æ . Ææ ææ æ ææ! æ æææ æ ææ. ææ, ææ æ æ .

ææ :

æ æ æ ææ æ, . æ æ, æ ææ æ ææ ææ.

æ æ æ æ ææ , ææ. æ æ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ, ææ. æ æ æ ææ ææ. ææ æ æææ, æ ææ æ æ, ææ. Æææ æ ææ æ ææ...

Ææ æææ ææ ææ, æ. æ ææ, æ æææ , æ ææ, . ææ ææ æ ææ. æ æ! , ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ. Æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ, æ. , ææ, æ æ æææ æ ææ, ææ æ æ æ, . ææ æ æ æ æ æ , æ æ. æ ææ æ æææ æ æ , æ , æ? Ææ æ , æ ææ æææ . æ, æ æ, ? Æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ , ææ æ?

æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ, . ææ æææ ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ , æ , æ , æ ææ æ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ. æ æ æ , ææ æ æ , ææ, æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ ææ ææ , æ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ, æ æ æ , ææ æ ææ , ææ æ ææ æææ æ. ææ ææ æ æ æ . ææ æ æ æ ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ æ ææ, ææ , ææ , æ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ.

æ, æ æ æ æ ææ , æ æ. ææ æ , ææ ææ ææ æ ææ ææ .

, æ æ ! ææ æ æ ææ æææ ææ æææ, æ æ æ ææ ææ ææ æ æ , ææææ , æ æ æææ, æ æ æ.

æ-, æ ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ æ !

æ æ æ , ææ ææ æ, æ æææ æ , æ. æ æ æ , ææ ææ æ æ ææ æ , æ æ æ , . æ æ æ . æ ææ æææ. Ææ æææ æ ææ æ, ææ ææ.

æ ææ æ æ , æ æ. ææ æ æ, ææ ææ . , æ æ æ æ .

æ æ , æ æ æ ææ æ æ. , ææ ææ , . æ æææ ææ, æ æ æ æ ææ ææ, æææ æ ææ æ ææ æ . ææ , æ æ æ , æ ææ ææ ææ æ æææ. æææ æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ ææ æææ : ææ æ, æ , æ æ, æ , æ æ æ, æ. æ æææ æ ææ .

, æ æ, æ æ, æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ. Ææ æ æææ æ æææ, ææ ææ æ æ æ , ææ. ææ æ, æ æ. ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ , æ ææ æ æ æ? ææ æ æ æ æ, æ æ . , ææ ( æ ), æ. æ , æ ææ æ. æ æ, æ .

ææ æ :

, æ æ !

ææ æ æ æ, æ æ. ææ æ ææ, ææ æ ææ , ææ æ , æ , æ æ æ , æ æ ææ æ ææ æææ æ æ, æ.

Æææ æ æ æ. . æ æ , ææ æ æ ææ æææ, æ æ æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ . æ æ æ, ææ ææ , æ æ ææ, æ; æææ ææ æ ææ æ æ, ææ æ. æ æ ææ , æ æ æ æ, , æ æ ææ æ, ææ æ æ , æ æ, ææ æ æ ææ æ, ææ ææ, æ æ æ æ æ, ææ æ, æ æ , ææ , ææ ææ æ.

æ ææ æ æ , æ æ. Ææææ, æ æ æ. æ æ æ æ, ææ , æ æ æ æ . ææ æ , ææ ææ æ ææ! æ æ. ææ, ææææ , ææ; æ æ æ ææ, ææ æ æ?

æ æ æ, æ, æ æ æ æ, æ æ, ææ ææ ææ æ.
 

, . , , , , , , , , . , , , , , . , , , , , , , , . , , , , , , - , . , . .

" , - . - , ".

- , , - , , , , - .

- , !

" , , . , . . . , ".

" , , - . - . , ".

. , . , , . , , . , , . : , ; .

" , - , - , , , . , , . , . , - ? , . , , , - . . ".

:

- , !

" , - . - , , , , ".

. , , . , , , , . , , , , , , , , .

", , - . - , , . , , . , ! , , , - ?"

- , - , - , .

Æ æææ æææ æ ææ, . æ ææ ææ æ æ æ. Æ æ æ ææ æ æææ. Æ ææ , æ. æ ææ æ æ æ-æ æ æ. æ ææ æ æ ææ. ææ æ: , æ æ ææ æ. ææ æ æ , æ æ æ æ æ æææ . æ æ ææ æææ æ, ææ æ ææ æ ææ æ . Ææ æ æ æææ æ, æ ææ, æ æææ æ. æ æ æ. æ æ æ æ æææ . æ ææ ææ æ .

Ææ æ, æ, æ æ. æ ææ æææ æ æ æ ææ, æ, æ æææ .

æ æ æ ææ æ, . ææ æ æ, æ ææ æææ æ æ ææ æææ. ææ ææ ææ æ.

æ æ, æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ.

Æ æ æ , ææ; æ ææ æ , ææ æ æ æ æ ææ. Æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ ææ æææ. ææ ææ æ . æ æ æ æ, ææ æ.

Ææ æ æææ æ æ, æ . æ æ. Ææ, æ , æ ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ . Æ ææ ææ. Æ ææ ææ æ ææ æææ æ.

æ , , æ æ æ ææ æææ. æææ æ? æææ æ æææ, æ ææ æ, æ? æ ææ æ ææ æ; æ , æ æ... æ æææ. æ æ æ æ æ.

æ ææ :

, æ, æ ææ æ!

æ ææ æ, . æææ æ ææ ææ æ. Æ æ æ , ææ æ æ æææ ææ ææ, æ æ, æ æææ.

Æ æ . æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ . æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ, æ æ , ææ ææ æ ææ æ.

æ, ææ ææ æ? . Ææ ææ æ æ ææ. -, æ æ æ ææ. æ æ æ, ææ ææ æææ ææ æ ! , æ æ æ, ææ æ æ. æ, æ ææ ææ æ æ ææ æ æ?

ææ, æ , æ æ ææ æ æ, ææ.

 

 

ææ æ, ææææ, æææ ææ æ, æ æ ææ æææ æ æ. Æ æ , ææ æææ æ , ææ æ . æ , æ æ æ æ.

ææ ææ æææ ææ æ . ææ æ ææ, ææ æææ æ æ , æ æ æ æ æ æ.

æ æ ææ, æ æ. æ æ, ææææ, æ ææ æ. ææ , æ æ. , ææ æ.

ææ ææ , æ æ æ æ, ææ æ æ æææ æ æ æ , . Ææ æ : æ æ æ , æ, æ æææ æ , . ææ ææ æ , ææ æææ ææ ææ. Æ ææ ææ æ .

, æ æ æ ææ! æ æ. æ æ , ææ æ .

æ æ , æ æ ææ æ æ, æ æ. æ , æ ææ æ ææ. æ , æ ææ-ææ ææ ææ ææ, æææ ææ æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ , ææ æ , ææ æææ æ ææ æ æ , ææ æ ææ æ æ, æ æææ æ , æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, . Æ æ ææ ææ æ, æ æ. ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ, , ææ æ æ, æ ææ ææ ææ æ . ææ , ææ ææ, æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.

Æ æ, ææ æ æ , æ ææ ææ æææ . , æ æ , .

æ æ æ, æ, æ æ, æ æ ææ æ æ. ææ æ æ , æææ æ æ.

æ , æ , æ æ.

 

 

" , , ", - . , , . " , , ".

, . , , .

- , - . - , , . , . , .

, , . : , , , . , . .

- , ! - . - , .

" , , , - . - , , . , , , ".

, , , , , , , , . " , - . - , , , . , , , ".

, , . , .

- , - , - . , .

" , ", - .

 

æææ æ æ, æ æ æ æ æ. ææ æææ æ æ. æææ æ ææ æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ ææ, æ. æ ææ ææ æææ. æ æ æ æææ æ æ-æ æ. æ , æ æ ææ, ææ ææ.

ææ æ æ, ææ ææ æææ æ. æ æ æ ææ ææ æ æ æ. ææ æææ æ: ææ æææ æ . æ æ, æ æææ ææ æ. æ æ æ æææ æ æ.

, æ æ æ ææ, æ. æ ææ ææ æ æ æææ.

, æææ æ æ æææ æ æ æ æ , æ æææ æææ, æ. æ æ æ ææ ææ...

ææ ææ , æ, æ ææ æ æ. æ , æ æ. æ æ ææ. æ ææ æ æ æ æææ ææ.

Æææ ææ ææ. Æ ææ æææ æ, æ æ ææ ææææ ææ.

ææ, æ æ, æ æ ææ æ æ , ææ æ æ ææ .

æ ææ , æææ, æ, æ æ.

æ æ æææ æ æ . æ æ. æ æ , æ æ, .

æ ææ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ æ ææ ææ æ , æææ .

æ? æ æ æ. Ææææ æ ?

æ æ . ææ æ , æ æ, æ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ .

æ, ææ æ , æ æ. Ææ æ æ . æ æ ææ æ æ æ. , ææ ææ ææ!

ææ æ æ æ æ æ, æ æ. ææ æ æ æ , æ æ ææ æ æ. æ, æ æææ æ æ ææ.

ææ æ, , æ æ. æ æ æ ææ æ, æ æ, æ ææ æ æ æ, æ.

æ æ , æ ææ, ææ æ æ æ ææ .

æ , , æ æ æ, æ, æ æ. æ, ææ æææ æ æ, , ææ æ ææ , æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ æ ææ ææ . ææ æ æ æ ææ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ .

æ , æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ , æ æ æ , .

Ææææ ææ æ , ææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ ææ , æ æ , æ.

, æ? æ æ æ. æ, ææ æ ææ æ.

 

. . , .

. , .

- ? - . - , ?

. , , , , .

- , , - . - . . , !

" , - , - ". , . , .

- , , - . - , , .

, , - .

- , , , - . - , , . , .

; , .

, , , . , .

- , , - , , . , .

- , ? - . - , .

æææ æææ æææ æ . æ æ æ. ææ æ ææ ææ. ææ æ æ ææ. æ æ æ ææ æææ æ æ. Ææ æ ææ ææ.

ææ æ? æ æ. æ æ æ?

æ ææ . Æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ.

ææ, ææ ææ æ, ææ æ æ. Ææ ææ æ æ. æ æææ ææ æ æ ææ æ æ æ. , ææ ææ æ æ ææ.

ææ æ, æ, æ æ æ. æ æ , ææ æ æ æææ. æ, æææ æ ææ æ æ, .

ææ ææ, , . æ ææ ææ æ æ æ æ, æ æ.

ææ ææ æ æ, ææ æ æ ææææ æææ æ ææ æ æ.

æ æ æ, æ æ ææ , ææ , æ. æ æ ææ æ æ æææ , æ ææ ææ æ æ. æ æ.

ææ ææ æææ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ æ ...

æææ æ , ææ æ , æ æ.

Ææ ææ æ ææ, ææ , æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ ææ æææ .

æ æ, æææ, æ, ææ? æ. ææ, æ æ ææ æ æ æ.

 

æ ææ , æ ææ ææ , æ æ. ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ, æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ , ææ ææ æ ææ. æ, ææ æ æ æ ? Ææææ æ æ. Æ, , æ æ ææ ææ ææ ? æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ .

, æ æ ææ æ æ æ , ææ æ æ.

æ æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ, æ æææ æ, æ .

æ æ ææ æ, æ æ ææ.

æ æ æ æ æ æ , ææ , ææ, æ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ . æ æ æææ ææ , ææ æ æ, ææ æ æ . Æææ æ , æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ , ææ æ æ ææ , .

, æ æ, æ , æ, æ æ. æ , ææ æ ææ æ ææ ææ æ.

æ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ æ æ, ææ. æ æ æ æ ææ , æ æ ææ , ææ æ ææ ææ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ. ææ æ ææ æ æææ ææ ææ, æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ.

Æææ æ, ææææ, æ ææ, ææ ææ æ æ æ .

æ æ æ, æ, æ, æ, , ææ æ æ , æ æææ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ .

æ , æ! æ æ. , , æ æ æ æ, æ. , ææ æ æ.

æ, ææ, ææ, æ ææ æ æ æ ææææ, ææ æ ææ æ. æ ? æ æ æææ. ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ, ææ, æ.

æ æ , æ æ ææ æ æ æ . æ ææ æ .

æ, æ æ, ææ æ æ æ æ. Ææ æ æ, ææ , æææ, æ æ.

, æ æ, æ ? æ æ , æ ææ, . æ æ æ ææ.

æ æ , æ æ æ , æ æ æ æ. ææ æ , æ æ æ æ .

, æ æ, æ , ææææ æ? Æ ?

æ ææ æ .

ææ, ææ æ , æ æ. , ææ , æ, ææ. ææ . ææ æ æææ ææ æ, ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ. æ, æ æ æ ææ æ æ, . æ ææ , æ æ æ æ æ, æ æ . æ æ æ ææ æ, æ æ æ, ææ. æ æ, æææ . ææ æ ææ æ æ.

, æ , æ æ. æ, æ æ .

Ææ ææ æ æ , æ æ. . ææ æ æ æ , ææ æ æ æ .

æ æ æ æ æ, æææææ. æ æ æ æ ææ-æ æ æ .

 

, - . .

" , - . - , , , . ? , . , ? , ".

- , , - .

, , , , .

- , - .

, , ; , . , , , . , , , .

- , - , , - . .

, , . , . , . - . , , , .

- , , - > .

, , , , . , .

- , -! - . - , , . , .

", - , , - . ? . . ".

, . .

" , - , - . ".

- , , ? - , . - .

, . , .

- , , ? ?

.

" , , - . - , , . . , . , - . - , . , , - , . . ".

- , , - . - , .

" , - . - . , ".

. , .

æ æ , æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææææ.

æ ææ æ ææ æ ææ, æ. æ æ, æ æ æ, æ ææ æ. æ ææ ææ æ, æ ææ? Ææ æ æ æ. æ , æ, ææ æ, æ æææ æ æ ? æ ææ ææ æ ææ æ...

ææ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ.

ææ ææ , æ æ æææ ææ, æ æ æ æ æ, æ.

ææ ææ æ æ æ, æ æ.

ææ æ æ æ æ æ, æ, , ææ æ ææ; æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ . æ æ æ æ æææ, ææ æ, . æææ æ, æææ æ æ æ æ æ ææ , .

æ æ æ ææ æ, æ æ. ææ æ æææ.

æ æææ æ æææ æ, æ ææ æ ææ æææ ææ. æææ æ æ ææ ææ , ææ ææ æ. æ æ ææ-æææ æ , æ æ .

ææ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ.

æ æ æ ææ æ ææ , . Æ æ æ. ææ æ æææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æææ æ.

æ, æ æ ææ æ! æ. æ ææ, æ , ææ , æ, ææ æ æ ææ.

ææ, æ ææ ææ, ææ, æ ææ . æ æ? æ. æ ææ æ ææ. ææ.

æ æ æ æ. æ ææ.

ææ ææ, , æ. æ æ, æ ææ.

ææ, æ, æ ? æ , æ ææ æ.

æ æ, ææ .

ææææ æ, æ ? Æ .

æ æ æ . æ ææ ææ. Æ ææ, æ. æ ææ ææ ææ æ. ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ. æ æ , ææ, æ ææ. Æ æ æ, æ, æ æ, æ. ææ ææ ææ æ. æ æ æ ææ .

æ, æ , . æ, æ æ æ æ.

ææ æ æ æ, . æ æ. æ æ , æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ. Æ æ æææ æ æ ææ, æ ææ.

 

, æ, æ æ. æ , æ , ææ æ . Æ ææ æ æ æ, æ æ æ , ææ.

æ æ æ æ, æ ææ æ æ, æææ æ ææ æ æ æ ææ.

ææ, ææ æ! æ æ. , æææ æ ææ ææ.

æææ æ æ, æ æ, ææ ææ. ææ æ æ æ æ? Ææ æ æ æ ? Æ æ æ æ ææ, æ æ . æ æææ æ, æ æ æ. ææ æ , æ ? æ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ. ææ æ . , æ , æ æ. , æ æ , æ . æ æ æ æ , æ æ ææ, æ , ææ. ææ æ ææ æ, æ æ æ. ææ æææ æ, ææ æææ æ. æ æ, ææ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ æ , æ.

æ æ ææ æ, ææ æ , . ææ , ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ . , æ æ æ, ææ. ææ æ æ . , æ æææ , ææ æ æ æ, æ æ æ æ, .

æ æ , æ-æ æ ææ æ ææ, , ææ , ææ, æææ æ , æ æ, æ. ææ ææ, ææ æ , æ ææ æ ææ.

ææ æ, ææ, æ , æææ, æææ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ , æ æ, æ ææ ææ æ, æ . æ æ æ æ æ æ ææ . Æ ææ ææ æ.

æ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ , æ æ æææ. æ æ æ, æ æ. Ææ ææ ææ æ æ , æ æ.

æ æ æ , ææ æ .

æ ææ , æ æ æ, , ææ. æ æ æ æ! æ æ æææ , ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ , ææ . ææ ææ æ ææ ææ æ æææ ææ æ, æ æ æ ææ æ, æ æ, æ.

æ æ , ææ, æ æ ææ ææ æ ææ æ æææ ææ. ææ æ, ææ æ æ.

ææ, æ æ , æ æ , æ æ æ , æ æ æ æ : æ æ æ æ. æææ , æ æ æ æ æ ææ-æ æ ææ : æ æ æææ æ.

æ, æ æ. æ, æ , ! æ ææ!

æ æ-æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ , ææ æ æ. æ ææ , æ , æ æ æ, æ ææ æ æææ. , æ æ æ ææ , æ æ ææ æ , æ ææ , æ ææ ææ ææ æ . æ æ, æ æ, æ . ææ , æ æ æ , æ, ææ ææ, æ æææ æ , ææ æ æ æ æ æ , æ æ æ .

æ æææ æ æ , æ æ.

 

- , - . - , , ; , .

, , , .

- , ! - . - , .

" , - , - . ? ? , . , . ? ".

. . " , , - . - , , . , , . . . - , ".

, . , , , . , , , , , ; , , , .

, , , , . , , .

, . , , , . . .

, , , , .

- , - . - , , .

, .

", , - . - - ! , . ( calambre) , ".

" , - , - . , ".

, , , , , , . , , .

- , - . - -, , ! !

, , . , , , . , -, -. , , , , . , , , , , , .

- , -

æ , æ æ, ææ æ æ æ æ æ , ææ. Æ æ æ æ æ ææ.

æ æ ææ æ ææ æ æ æææ , æ ææ æ ææ ææ.

ææ, æ æ æ, æ æ. Ææ ææ æ æ ææ ææ, .

æ æ ææ æ æ æ æ, æ, æææ . ææ , , æ? æ æ æ æææ? ææ ææ ææ, ææ æ æ ææ ææ æ. ææ ææ, æ æ æ æ. æ æ , æ æ æ æ ææ ææ.

Æ æ æ ææ æææ æ æ ææ. æ æ æ. æ æ æææ æ, æ . ææ æ ææ æ, æ. æ ææ æ, æ æ æ æ æææ æ. Æ æ ææ æ, æ ææ ææ. æ æ æææ æ.

æ æ æ æææ æ æææ æææ æ ææ. ææ æ ææ æ, ; æ æ . æ æ æ, ææææ æ; ææ æ æ æææ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ æææ: æ æ æ æ.

, æ- ææ ææ æææ æ ææ æææ, æ. Æ æ ææ æ æ æææ ææ æ. æ ææ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ ææ æ æ.

. ææ ææ, æ æ, æ æ. æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ.

æ æ æ æ æ, ææ æ, æ. æ ææ æ.

ææ æ æææ æ æ æææ, æ æ. æ æ, æ æ. ææ, ææ ææ æ ææ.

æ æ æ æ , æ æ. æ æ ææ æ ææ! ææ ææ æ æ , æ æ æ, æ æ.

æ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ.

æ ææ æ, , æ æ ææ ææ æææ. æ, æ æ æææ ææ. ææ æææ ææ ææ. Æ æ æ ææææ æ. Æ æææ , æ æ æææ ææ ææ.

ææ , æ æ. ææ, æ , æ ææ ! !

Ææ æ-æ ææ ææ. Ææ ææ æ æ æ ææ æ æ. æææ ææ æ æ æ æ æ, æ. æ ææ æ . Æ æ æ æææ . Æ æ æ æ , æ æ ææ , æ æææ ææ. Æ æ , æ æ æ . æ æ ææ , æ æ æææ æ. æ æ ææ æ ææ; æ æ æ .

æ æææ æ æ, æ æ.

 

Æ æ , ææ , ææ ææ , æ ææ æ æ æ, . æ æ æ æ æ æ æ. Æææ æ , æ ææ æ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ.

æ , æ, æææ æ! æ æ , æ æ æ. æ , æ, æ æ æ , . Æ æ , æ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ, ææ. ææ ææ, æ, æ , æ æ æ , æ æ æææ ææ æ æ , ææ.

æ æ æ ææ æ æ æ. , æ æ æ æ, æ æ ææ, æææ æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ . Ææ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ ææ , ææææ, æ æ æ , æ æ æ æ æ, ææ æ æ , .

æ , ææææ, æ, æ æ. æ æ æ æ, æ, æææ æ, ææ æ æ. ææ ææ ææ: æ ææ æ æ ... Æææ æ. , ææ , æ , .

æ æ æ ææ , æ , æ.

, æ æ ææ , æ æ æ. æ ææ , ææ ææ æ, ææ , , . æ, æ . æ , ææ æ æ æ, æ æ, . Ææ æ æ æ . ææ æ, æ æ æ ææ, ææ æ æ, æ æ æ. æ æ, æ , , ææ æ , ææ æ ææ , æ ææ æ æ, ææ.

ææ ææ , æ-æ ææ æ æ , ææ -æ , æ æ ææ , ææ ææ æ . ææ æ æ æ.

Ææ æ ææ æ æ .

æ æ æ, æ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ .

æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ; ææ æææ ææ æ æ , æ æ , .

æ æ , æ æ. ææ æ æ , æ æ , ææ æ æ. ææ, æ æ æ æ, , æææ æ , æ. æ.

æ æ . æææ-æææ- æ æ æ ææ, ææ- æ æ . æ- , ææ , æ æ , ææ æ æææ æ æ. æ ææ æ æ, æ æ.

, æ , æ, æ æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ , æ æ . . æ æ æ : æ æ, æ æ æ, ææ æ æ. Ææ æ , ææ ææ ææ.

ææ æ æ æææ , æ æ ææ æ æ, ææ, , æ æ, æ æ æ ææ ææ æ ææ æ ææ ææ æ . , æ æ æ .

Ææææ æ æ ææ æ æ, æ æ.

æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ ææ . ææ ææ æ ææ , ææ æ æ. ææ æ æ, æ æ ææ æ. , æ æ æææ ææ æ , æ. ææ æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ . æ æ , æ ææ æ. ææ , ææ , æ æ , !.. ææ ææ æ æ æ, æ æ. æ æ ææ æ , ææ.

Æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ, ææ æ æ ææ , .

ææ, æ, æ ææ æ æ æ æ, ææ. æ, ææ æ æ æ.

æ æ æ æ . ææ ? æ æ æ æ æ. æ æ. æ ææ- æ, æ- æ .

 

, , . . , , .

" , , , - . - , , , . , - . , , , , ; ".

. , , , . , , , , , - , .

", , - . - , , , . - : ... . , ".

.

", , - . - , , , . , . , , . , . , , . , , ".

, , , , . .

.

- , , - .

, -; , .

- , - . - " " "", . , . .

. , , , . "" , " ", - .

- , , , . , , . . - : - , , . .

, , , , . , .

- , , - . - , , . , -, . , . , . , . - , . . , , !.. , - . - .

" , - , - , ".

- , , - . - .

. ? . ; - , .

Ææ ææ, æ ææ æ, ææ ææ ææ. æ æ æææ ææ ææ æ, æ æ , æ æ , æ ææ.

ææ æ, ææ, ææ! æ æ æ æ, æ , æ æ.

æ æææ æ ææ, ææ, æ. Æ æ æææ æ ææ, æ æ , ææ. , ææ, æææ æ ææ æ. æ ææ æææ æ ææ æ.

æ æ æ ææ æ æææ æ, ææ æ ææ æææ ææ æ. Æææ æ æ ææ æ æ ææ, æ ææ æ. ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ .

æ ææ æ.

æ æææ ææ, . -, æææ ææ, ææ æ æ æ, æ. ææ æ ææ ææ ææ: ææ æ æ æ . ææ ææ, ? Æææ æ, æ æ, .

ææ æ æ æ, æ æ æ .

, ææ æ ææ, æ æ æ. æ æ æ ææ, , æ ææ ææ, ææ ææ ææ æ, . Æ , æ . æ æ , æ æ. ææ, æ æ æ ææ. æ æ ææ æ, æ ææ æ. ææ æ æ: æ æ ææ, æ æ ææ ææ æææ æ æ.

æ æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ, ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ.

ææ æ ææ æ.

ææææ æ æ æææ æ.

, ææ, æ ææ, æ æ ææ æ ææ ææ æ.

Æ ææ æ æ, æ æ æ ææ, æ ææ .

æ æ, . ææ ææ æ, ææ ææ ææ. æ ææ æææ, æææ ææ ææææ, , æ. æ.

æ æ æ. æææ-æææ æ æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ...

, æ æ æææ , æ æ ææ æ, , , ææææ æ. Æ æ ææ æ æ æ ææ.

ææ , æ æ ææ æ, ææ. Ææ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æææ æ, æ æ æ æææ. æ æ æ æ æ æ. ææ æ ææææ. ææ æ æ æ æææ ææ ææ ææ. ææ æ, æ æ æææ ææ. ææ ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ ææ. , æ ææ!.. æ ææ ææ ææææ , æ æ. æ æ æ, ææ.

ææ ææ æ, æ æ , æ æææ æ æææ , .

ææ ææ æ æ: æ æ æ æ æ , ææ. æ æ ææ æ.

Æ ææ æ æ . æ æ æææ æ. æ æææ. æ ææ, ææ, æ æ æ .

 

æ æ, æ , , æ æ æ æ ææ ææ, æ æ. ææ ææ æ æ ææ æææ æ?

æ æ æ, æ æ, æææ ææ. æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ. ææ . , ææ , æ æ æ.

æ æ æ , ææ ææ ææ æ ææ ææææ. ææ æ æ , ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ .

ææ æ æææ æ . ææ , æ æææ æ æ, ææ æ. æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ . æ æ æ æ, æ æ-ææ æ æ , . æ æ æ, æ æ ææ æ æ , æ æ æ æææ, ææ , ææ ææ ææ æ ææ æææ, æ, . æ æ ? æ æ. ææ , æ ææ æ æ ææ , ææ æ ææ . ææ æææ æ . æ æ æ æ, æ, ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ .

æ ææ æ ææ ææ æ , æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ ææ .

æ æ ææ, ææ æ æ, æ æææ æ æ æ.

æææ æ æ, . , ææ æ æ ææ, ææ æ ææ , ææ æ æ . æ, æ Gran Ligas-. æ, ææ, - æ æ æ.

, Juegos , æ, æ æ. ææ æ æ æ , æ æ æ. ææ æ, æ æ , ææææ, æ ææ æ æ æ, ææ. æ ? Un espuelo d hueso , æ, æ æ. , æ ææ æ æ ææ , æ æ ? Ææææ, æ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ, æ. æ æ, æ æ ææ æ æ , æ. æ æ, ææ , ææ æ, æ .

ææ, ææ æ æ ææ , æ, æ æ ææ. ææ ææ , æ, , æ æ æ ææ ææ æ!

, æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ? æ. -, æ , æ æ , , æ, æ ææ ææ ææ ææ æ . ææ æ ææ ... æ æ ?

æ , ææ. æ .

, æ, ææ æææ , æ æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ, æ ææ, . Æææ ææ ææ æ æ-æ: æ æ æ , æ æææ , æ æææ ææ-æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ. æ æææ , ææ ææ æ ææ , æææ ææ ææ , ææ ææ æ æ æ, æ æææ ææ æ ææ. , æ æ ææ ææ ææ , ææ æ . æ æ æ æ æ æ, ææ ææ ææ ææ, ææ æ ææ æææ. æææ æææ-ææ ; æ æ æ ææ æææ , ææ, æ. æ æ æ æ ææ ææ æ ææ . ææ- æ æ , æ- æ.

Ææ-æ- æ æææ , æ. æ ææ- . - , æ- ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ El Campeon ( ()).
 

" , , , - . - - , ?"

- , , - . - , , . . .

, , . , , , .

- . . , . , -.

, , , , , , . ", ? - . - , , , . - . , , ".

, , , .

- , - , - - .

, , , - . , Gran Ligas, , - "" "" .

" , juegos (c (.) - . .), - . - , , , , . ? Un espuelo de hueso. , , . , ? , , , , . - . , , ".

- , , - . - - !

" , , ? - . - , , , , , . ... ?"

- , - . - .

, , , , , . , , , . . , , , . , , . - , , , . , , ; , . - , . , .

; . , , - , El Campeon ( (.) - . .) - . .

æ æ ææ æ æ, . æ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ. æ æ ææ, æ ææ ææ æ?

æ æ æ æ, æ, æ æ æ. æ æ ææææ æ ææ, æ ææ æ ææ. ææ æ æ. , ææ , æ æ æ æ.

æ æ æææ, ææ æææ æ . ææ æ æ æ ææ æ æææ æ . æ ææ, ææ ææ, æ ææ ææ.

ææ æ ææ ææ æ ææ. ææ æææ æ. æ ææ æ ææ, æ æ .

æ æ ææ æ-æææ æ, .

ææ æ æ, ææ æ æææ æ æ, . æ æ æ? æ. Æ ææ ææ ææ. ææ ææ æ ææ , ææ . Æ æ ææ . ææ æ, æ ææ æ .

, æ æ ææ , æ æ æ æ æ æ.

æ æ ææ æ, ææ æ æ, æ ææææ æ ææ æ.

Æææ ææ ææ, æ ææææ ææ æ ææ ææ ææ. ææ æ. - -æ ææ æææ.

ææ , . ææ æ ææ æææ, æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ æ. æ ææ æ? ææææ æ æ. æ, , æ æ ææ æ æ æ. Æ, æææ, æ æ ææ æ. æ, ææ, æ ææ , æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ. ææ æ æ æ æ æ æ? æ ææ æ æ, æ æ.

æ æ ææ, æ , ææ. æææ æ, æ ææ ææ æ æ æ.

Æææ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ? æ. , æ æ æ, æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æææ æ. æ ææ ææ ææ?

æ , æ ææ. ææ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ. æ ææ ææ æ ææ. æ æææ. æ ææ ææ æ æææ ææææ æ. æ ææ. æ ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ. ææ, æ ææ æ ææ æ æææ, ææ, , æ æ, æ, æ æ , ææ æææ ææ ææ. æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æææ, . æ ææ æ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ ææ æ.

ææ æ æææ æ, æ æ. æ ææææ æææ. ææ ææ, æ æ , æ æ . æ, æ æ æææ æ æ æ . æ æææ æ.

ææ æ æ æææ æ . ææ , æ æ æ, , ææ æ. æ æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ-ææ, æ æ æ æææ, ææ.

ææ ææ æ æ ææ. æææ ææ æ ææ , æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ. æ , æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ æ ææ ææ æ æ, æææ æ æ æ , æ æ æ æ.

ææ æ æ æ , æ æ æ æ . ææ æææ ææ æ æææ, æ æ æ ææ æ æææ, æ ææ - æ æ æ. ææ æ æ , ææ æ . æ, æ æ, æ æ æ æææ, ææ , ææ, æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ. ææ æææ æ , æ æ , ææ æ.

 

, , . , , , , , .

. , , . , . , , .

, . , , . , . , , , , , . - . , , .

 

æ ææ æ æ ææ, æ. æ æææ æ æ æ ææ, ææ æ æææ æææ æ. æ ææ æ ææ æ. æ æ æææ æ æ æ æ æ æ , æ æ, ææ.

æ ææææ ææ æ æææ. ææ, ææ æ æææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ; æ æ, ææ æ. æ ææ æ, ææ æ ææ æ . æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ æ .

æ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ , æ æ . æææ: æ ææ ææ, æ æ ææææ æ ææ æ . Ææ : æ ææ æ æ, ææ ææ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ æ...

 

æ ææ æ, æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ æ , æ æ . æ æ æ æ?

æ æ æææ, æ , ææ æ æ , æææ æ ææ æææ æ ææ æææ æ , .

æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ ææ æ , ææ, ææ ææ ææ ææ ææ æ. ææ æ, ææ æ, æ ææ æ æ - , æææ æ-æ , æ. ææ æ æ, æ æ æ æ ææææ, æ æ, ææ.

Ææææ, ææææ æææ æ , æ æ. æ æ ææ æ ? æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ, æææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ. ææ æ æ, æ- æ æ æ ææ-, ææææ, æ æ æ ææ . æ ææ , æ æ ææ ææ ææ, ææ æ , ææ æ, . æ ææ, æ, æ ææ æ ææ, æ- ææ ææ ææ ææ ? ææ æ æ æ, æ , æææ æ . ææ æ ææ æ , æ æ æ ææ, ææ , æ. æ ææ æ æ? Æ, , æ æ æ æ, æ æ ?

æ æ, æ æ, ææ ææ- æ æ æææ ææ æ , æ æææ ææ , , æ æ æ æ. æ æ æ , æ æ æææ æ ææ, ææ æ æ æææ ææ, æ ææ æ ææ æææ, æææ æ , æ. æ æ ææ ææ æ . æ æ æ ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ, æ æ, æ ææ æ , æ æ , æ. ææ ææ ææ, æ æææ, æ ææ - , æ æ æ ææ æ æ ææ æææ æ æææ ææ æ. ææ æ æ, æ ææ , æ æ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ æ æææ æ ææ , ææ. ææ æ - ææ .

æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ. æ æ æææ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ ææ.

æ , æ æ, æ æ.

ææ æ , æ , ææ æ ææ æ æ , .

æ æ ææ ææ æ ææ æ æææ ææ, ææ æ æææ æ ææ, æ æ. ææ æææ ææ æ . æ ææ æ .

" , - . - , . , ".

, , , .

- , - , - , , . , , , , , . , , .

", , - . - , ? , . - , . , , , . , , . , , , ? , . - , , . ? , , , ?"

, , , - , . , , , . , , , , , , . , , , . , , , , , , , .

, . . , , , , .

- -, - . , , , .

 - , , - . - . , .

æ ææ æææ, , æ ææ æ ææ. æææ ææ æ, æ.

Æ æ ææ æææ æææ. æ æ æ ææ æ æææ æ æ æææ æ, .

æ ææ ææ æææ , æ ææ æ æ , æ æ æææ ææ æ æ ææ, , æ, æ ææ ææææ ææ. æ æææ ææ. ææ ææ æ æ - æ æ ææ. ææ æ æ. æ æ ææææ, æ æ æ æ, ææ.

Ææ, ææææ æ æ æ, æ æ. , æ ææ, æ æ? æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ ææ ææ æææ æææ! æ æææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ. ææ, , ææ ææ ææ , ææ æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ æææ æ æ, æ, , æ ææ æ ææ ææ ææ? æ æ æ æ æ, æææ ææ æ. ææ æ æ ææ æ æ , æ æ æææ ææ , æ. æ, æ æ ææ ? æ , æ, æ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ?

ææ æ æ æ, æ æææ æ . æ æ æ æ æææ æ æ, æ. æ ææ æææ æ æ ææ ææ. æ æ æ-æ æææ. æ æ ææ æ æ æ æ æææ , æ æææ. Æ ææ ææ æ æ ææ. Æ ææ - . Æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ, æ æ æ æ æ , ææ. æ , - ææ, æ æ.

æ æ ææ æ æ, æææ æ æ æ æ æ. æ æææ æ æ æ. Æ , æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ , æ æ, æ , æ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ.

, æ ææ, ææ ææ ææ æ.

æ æ æææ æææ æææ ææ æ , ææ æ æ æ æ, æ. ææ æ æ ææææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ.

 

Ææææ, æ æ, æææ æ æ, æ, ææ, ææ æ ææ. æææ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ, ææ æææ æ ææ. æ æ, æ æ æ æ, æ, ææ . æ æ æ. æ æ æ.

æ ææ , æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æææ æ, ææ ææ æ æ ææ æææ .

æ ææ , æ æ, æ æ. æ æ , ææ æ , ææ æ , æ ææ æ æ æ æ æ. Æ æææ . ææ . æ æ dorado.

æ æ æ; æ æ æ, æ. æ æ ææ . ææ æ .

æ æ, æ æ æ? ææ, Æ æ ææ æ. æ , æ æææ ææ , ææ æ. , ææ , æ æ æ. æ æ , ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ, , ææ ææ æ ææ æ . Æ æ ææ , ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ, æ æ æ. æ ææ ææ . ææ æ æ æ ææ æ, ææ ææ.

. æ æ, æ , æ. æ æ æ æ, æ æ , ææ ææ æ æ æ æ æ . æ æ. æ æ æ , ææ, , ææ æ , æ æ, æ æ æ æ æ æ, , ææ æ æææ æ .

æ æ æ æ , æ æ. æ æ, ææ ææ æ æ, æ ææ æ, . ææ æ æ . , æ æ æ æ æ, !

æææ æ, æ æ æ æ! Ææ æ . ææ æ æ æ æ, ææ æ , æ ? æ, æ æ, ææ ææ æ æ, æ æ.

æ æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ ææ æ , æ ææ æ æ, æ æ æ , æ. ææ æ æ! ææ æ æ , ææ æ æ æ ? æ æ æ æ, . æ æ : æ-, æ ææ, ææ ææ æ !

Æ æ , æ æ. ææ , , æ ææ æ æ æ æ æ, ! æ æ æ æ ææ æ æ æ, æ ææ .

ææ ææ ææ æ æ æ. æ , ææ æ. æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ æææ, æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ , æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æææ, ææ æ æ æ æ . æ æ, æ æ , ææ æ æ. æ , ææ æ æ ææ æ æ, æ æ , ææ, ææ æ æ, ææ æ ææ.

æ ææ, ææ æ æ æ, , æ ææ æ ææ æ, æ, æ ææ æ æ ææ. ææ ææ, ææ æ. ææ æ æ , ææ ææ æ ææ . ææ æ ææ , ææ , ææ æ æ ææ , æ æææ . Ææ ææ æ, æ æ . æ æ æ ææ ææ æ , æ æææ, ææ æ æ , æ æ. ææ æ æ æ, æ æ æ, ææ.

æ æ, ææ æ æ æ æ æ. æ æææ æ, ææ æ æ ææ æ. Ææ, ææ ææ æ, æææ. æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æææ , ææ æ æ æ-æ æææ æ æ.

æ ææ æ æ , æ æ , æ æ. ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ. Æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ.

", , , - , - . , . , . ".

, , , , .

"- , - . - . , , , , . - . . - dorado. - , , . , . ".

- , ? - . - . , . , , .

, , , , . " , - . - , . . , ".

; , . , , . . , , , , .

- - , - . - , . . , !

" : ! . , ? , , ", - .

, , . ! ? , . : , .

" , - . - , , . , .

. . , , , . - , . , , . , , , , .

, , , , , . , . - , . , , , . , , , , . , . , ".

, , . , . , , . - , , , .

" , ! - . - , . ".

Ææ ææ ææ æææ æ, æ æ, æ æ æææ. æææ, æ ææ æææ æ. ææ æ æ æ , æ æ æ æææ æ ææ ææ.

æ æ ææ , æ ææ æ æ æææ æ, æ æ ææ ææ æ, æææ æ.

æææ æ, æ. æ ææ æææ. ææ æ, ææ ææ , ææ æ æ, æ æ æ æ æ. Æ æ æ. æææ. æ æ æ, æ æ æææ. ææ ææ . æ ææ .

æ, ææ? ææ æ. Æ ææ ææ æ. æ æ . æ æ ææ æ æ æ . , ææ, ææ, æ ææ æææ.

æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ . æ ææ æ ææ æ ææ, ææ ææ æ. æ ææ æ, æ æ æ æ. æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ.

Ææ . æ æ , æ æ ææ . æ æ æ ææ æ ææ ææææ. ææ ææ. ææ ææ æ. æ æ, , ææ, æ , æ æ , æ æææ æ æ æ æ ææææ æ æ æ æææ æ ææ æææ.

ææ æ æ, æ æ. Æ ææ æ ææ æ æ, æ æ æ . Æ æ æ . æ ææ ææ æ ææ!

ææ, æ æ æ æ æ! ææ . æ æ æ æ ææ? æ, æ , ææ æ, .

æ ææ æ æ ææ, æ , ææ ææ ææææ, æ æ ææ æ ææ . æææ æ æ ææ, æ æ ææ? æ æ! æ æ. ææ æ, æ æ .

æ ææ æ ææ, . æ , ææ æ æ æ æ! Ææ æ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ.

æ ææ ææ , æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ, æ æ. æ ææ æ. æ ææ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æææ. ææ æ , æ æ æ æææ ææ æ æ. Æ ææ ææ, ææ æ æ ææ æ æ. æ ææ, æ æ æ æ æ. æ, æ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ .

, æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ æ æææ æ æ æ ææ æææ. æ ææ æ æ ææææ. ææ æ æ ææ, ææ æ, æ æ æ. ææ æ æ æ æ, ææ , æ , æ ææ ææ æ. Æ ææ æ , æ ææ ææ æ ææ æ æ. æææ æ ææ æ æ , æ æ ææ. ææ, æ. æ, ææ æ ææ, æ ææ æ ææææ.

æææ, ææ, æ . ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ æææ . æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ.

æ æ æææ æ ææ, æ ææ ææ æ! . æ æ ææ, æ æ ææ. æ ææ æ ææ æ.

 

ææ æ æ , æ æ, ææ. æ ææ æææ ææ, æ æ , ææ ææ æ æ ææ æ. Æ æ, ææ æ æ æ, , æ æ ææ æ æ, ææ. æ æ æ, æ æ æ æ.

ææ æ æ , æ æ. Ææ æ . æ æ, æ , æ. ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ, ææææ, æ- æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ-æ æ, . æ æ æ æ, ææ æ. æ æ æ æ; æ ææ , æ æ ææ ææ æææ . ææ ææ ææ æ æ . ææ ææ æææ æ , æ , æ.

Æ æ æ , ææ ææ, ææ. , æ , ææ æ ææ æ .

æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, ææ. æ æ æ, ææ. ææ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ, ææ æ ææ.

ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ æ æ æ æ , æ æ æææ. æ , ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æ; æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ ææ æ ææ-ææ æææ ææ , æ æ. , æ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ . æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ æ ææ.

æ æ æ ææ æ æ , ææ ææ æ, ææ æ æææ ææ æ æ æ ææ . æ æææ æ, æ ææ æ æææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æææ æ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ, æ æ .

ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ æææ ææ ææ. ææ æ , æ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ æ , ææ æ . ææ æ ææ ææ æ , æææ æ, æ ææ. æ æ, æ , æ ææ ææ , æ . ææ, ææ, æ ææ ææ, æ æ , ææ ææ æ æ æ, .

æ ææ ææ , ææ æ æ , æ æ. æ æ æ ææ ææ æ .

Ææ æ æ æ , ææ ææ ææ ææ ææ æ æ æ .

æ æ æ, æ æ æ, æ! æ æ, ææ æ ! ææ æ ææ æ, ææ æ.

æ æ æ ææ , æ æ, æ æ ææ æ , , æ, ææ æ æ . , ææ, ææ, æ æ. ææ æ ææ æ . ææ æææ æ ææ æ ææ æ ææ æ.

ææ ææ æ, ææ æ æ . æ , æ . æ .

 

- , , - . - , , . , , . , .

" , - . - . , , . . , , , , .

, - . - ; - , . . - , .

, - . - , , ".

, . ", , , - . - , . , ".

, , . , . , - . . , . ; , . , , . , . -. , . , .

, , , . , , , . , .

, . . . , , , , . , , , . , , , , .

- , , - . - .

, , , .

- , ! - . - ! .

" , - , - - . , . - . , ".

, . , . .

ææ æ æ , æ, ææ ææ. Æææ æ ææ æ, æ , æ æ æ . æ ææ æ æ , æ æ æ æ æ, ææ. æ æ æ, æ æ æ æææ.

æ ææ æ , . ææ . æ æ ææ æ æ æ, æ. æ ææ æ. æ æ, , æ ææ æ. æ, ææ æ, æ .

æ, æææ æ ææ . æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ ææ æ æ æ æ, æ , æ.

æ ææ æ æ ææ, ææ. , æ æ, æ ææ æ æ.

Æ æææ ææ æ æ æ, æ æ ææ. æ, , æ ææ æ, æ æ. æ æ æ æ æ. æ ææ , æ æ æ, ææ.

æææ æ, æ ææ æ æ , æ ææ . ææ æ ææ æ. Æ æ æ æ ææ æ . Æ æ æ æ æ æ ææ æ . æ , æ æ ææ . Æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ. ææ æ . ææ æ æ æ ææ æ æ. Æ ææ æ - æ. æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ ææ æ ææ.

æ æææ æ æ æ æ æ.

ææ æ , æ æ ææ , æ æ æææ æ ææ æ æ. Æ æææ ææ æ, æ æ .

æ ææ, æ æ æ æææ, æ æ ææ ææ æææ. æ æ æ æ . Æ æ æ ææ, ææ ææ æ, æ æ æ, ...

æ ææ ææ æ, æ ææ æ, æ æ. æ æ æ .

æ ææ æ ææ æ , æ ææ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ! . æ ææ ææ! æ æææ æ ææ ææ .

æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ. æ ææ ææ ææ. ææ æ æ ææ æ ææ. Ææ ææ æ , æ æ ææ æ.

ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ.

 

Ææ ææ ææ æ, æ æ. ææ æ ææ , ææ . æ æ, æ æ, æ æ , ææ.

æ æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ ææ ææ æææ. æ æ æææ æ æ ææ æ æ æ.

ææ æ, æ æ ææ æ, ææ. æ ææ æ, æ æ ææ æ , æ æ , ææ. æ æ æ æ, æ æ æ æ. ææ ææ . Æ æ ææ æ æ æ, ææ æ.

Æ ææ , æ æ æ æ ææ æ.

 

- , - . - . , , .

, . .

" , . , , , . , . . , ".

, .

 

Ææ, æ æ ææ ææææ, . æ æ æææ. æ, æ, æ ææ æ, ææ.

æ æ ææ ææ ææ æææ .

ææ æææ, æ æ , ææ. æ, æ æ, æ , æ æ æææ , æ æ , æ. æ æ æ ææ, æææ æ. æ , æ ææ , ææ .

Æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ.

 

æ æ , ææ æ, æææ æ æ æ, ææ ææ æ , æ ææ- æ æ æææ ææ - æææ , æææ ææ æ , æ.

æ æ , æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ , æ , æ ææ æ æ ææ æ.

Ææ ææ æ - ææ ; , æ æ , , æ æææ. æ æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ , æææ æ, ææ, æ æ ææ, ææ æ æ.

æ , ææ æ æ ææ æ ææ , æ æ æ æ-æ ææ ææ .

æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ ææ , ææ æ, æ , æ , æ ææ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ , æ ææ æ æ æ æ . æ æ ææ ææ ææ æ. ææ æ ææ æ , æææ æ , ææ æææ æ æ æ . æ æ ææ æ æ , ææ æ , æ æ ææ æ æææ ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ- æ , æ - æ æ ææ ææ, ææ- æ æ . æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ, ææ æ ææ æ .

, , æ æ æææ æ, æ æ. æ... Æ æ æ æ æ! Æ ææ!

æ ææ , æ æ æ æ , ææ , æ- æ, æ- ææ- æææ æ æ , æ- æ æ æ æ, . æ æ ææ æ ææ æ æ , ææ æ æ æ, , ææ , æ ææææ æ , æ æ, æ, ææ æ æ ææ ææ æ ææ.

æ æ , æ æ, æ æ æ æ. ææ, æ! , æ!

æ ææ ææ , ææ ææ æ , ææ æ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ , æ æ æ ææ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ , ææ ææ-æ. æ æ æ ææ æ æ æ , æ ææ ææ ææ , æ ææ æ æ , . æ æ , ææ ææ æ æ æ æ æ æ.

ææ æ, æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ ææ æææ ; æ æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ . æ æ æ, ææ æ æ ææ . æ ææ æ ? Ææ æ æ ææ æ? , æ . ææ ææ æ . ææ æ æ . , !

, , , , , .

, , , , .

, , , ; , , , , , .

  , , .

; , , , . , , . , , , . , . , , . , , , , , , . , , .

" - , - . - ... ! !"

, , , , . , , , , .

" , - , - . , ! !"

, , , . , . , . , . , , , . , - .

" , - . - ; , , . , . , ? - ? , ? . . !"

Æ æ, ææ , ææ æ æ ææ æ ææ -æ . æ æ æ æ, æ ææ æ. æææ æ æ , æ ææ, ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ, ææ æ , æ æ æ æ æ; æ æ æ æ æææ æ. ææ , æ æ ææ ææ æ.

ææ æ æ æ æ, æ. ææ æ, æææ.

æ æ æ æ æ ææ; æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ, æ ææ . Æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ . Ææ æ ææ ææ æææ æ æ æ ææ æææ. æ æ æ æ . æ ææ æ -æ ææ. ææ ææ æ ææ , æ æ æ . æ æ ææ æ , æææ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ. , æ ææ æ. ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ, ææ æ æ.

ææ æ ææ æ, æ æ. ææ. Æ ææ!

ææ æ æ , æ æ, , æææ ææ, , . æ æ , æææ æ. ææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ ææ æ æææ ææ ææ.

æ, æ ææ æ, æ æ, æ æ æ ææ æ ææ. ææ, æ! ææ!

Æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ . æ-ææ æ æ æ. æ æææ ææ, æ ææ æ. Æ ææ . Æææ æ ææ æ, æ æ . æ ææ.

æ, æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ æææ ; æ æ ææ æ .

æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æææ. æ , ææ æ æ? æ æ ææ, æ , æ, ææ ææ? æ æ ææ æ. ææ ææ æ æ ææ æææ æ. !

 

æ, æ æ, æææ æ ææ æ æ æ ææ, ææ. æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ. Ææ æ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ æ ææ. Æ ææ æ , ææ æ æ æ æ ææ , ææ, æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ , æææ, æ , ææ æ . ææ æ æ æææ, æ æ. , ææ æ ææ æ æ. æ æ æ. , æææ æ æ æ ææ.

æ æ æ , æ æ ææ æ æ.

æ æ æ, æ æ, æ ææ .

æ æ æ æ, ææ æ æææ æ ææ, æ æ æ æ , ææ ææ æ æ æ æ æ .

Ææ æ , æ æ ææ ææ æ æ æ, æ æ. ææ æ , ææ , æ, ææ æ.

æ æ æ æææ æ? æ æ. æ , æ ææ æ æ , . ææ, æ , ææ æ ææ ææ ! æ, æ æ ææ æ . Æ æ ææ . ææ æææ æ æ, æ æ æ ææ!

æ , æ æ æ æ, æ æ æ , . æ æ æ. æ æ, ææ, æ æ æ æ, æææ æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ , ææ æ æ æ æ æ, æææ æ æ. æ , ææ æ ææ, ææ ææ æ , æ æ. Ææ æ ææ ææ . Æ æ æ! æ ææ. ææ æ æææ æ?

ææ, , æ , ææ ææ æ. æ æ ææ ææ æ, ææ æ, æ æ, æ æ .

æ ææ ææ æ æ æ æ, æ æ. æ , ææ æ æ, ... ææ æ, æ , ææ æ æ , . Ææ æ æ, ææ æ æ ææ.

æ æ, æ æ æ , ææ æ, ææ ææ æ æ.

æ æ , æ ææ æ ææ æ æ , æ æ æ, . æ æ , æ æ æææ æ ææææ, ææ ææ æ æ æ æ. æ, æ, , ææ æ , ææ, ææ ææ æ , æ æ æææ. æ æ æ , ææ æ æ ææ ææ æ æ .

æ æ , æ æ ææ. æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ.

, æ æ, ææ ææ ææ .

æ æ , ææ æ ææ æ, æ æ æææ ææ-æ , ææ. æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ-æ æææ.

æ æ ææ æ æ ææ, æ æ.

ææ , æ æ æ æ. æ æ , æ æ æ ææ. æ ææ . æ æ, æ æ, , æ æ æ.

ææ æ , ææ æ æ ææ . æ ææ æ - æ, ææ æ, æ æ. Ææ, æ æ , æ æ, æ æ æ , æ æ ææ , æ æ-æ æææ æ , .

æææ æ ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ . æ ææ æ æ , æ æ . æ , æ æ æ æ æ æ, æ, æ. ææ æ æ, æ æ æ, ; ææ æ æ .

 

- , , , - . - , . .

; , , . , . , , . " , - . - , . . - ".

, .

- , - . - .

, , , , .

- , , , - . - , .

" ? - . - , , . , , ! , ; . , !"

, , . . " , - . - , . , , . , . . ! - . - ".

  , , - , , , , , .

" , - . - , , ... , , . - ".

, , - .

, , . . , , . , , , , , - , . , , .

, . .

- , - , - - .

, , . , , , , .

- , - .

" . . , . , ".

, . , . , , , , , , , .

, , , - . . , , . , .

æ, æ, æææ æ æææ æ ææ, æ. æ ææ æ æ, æ æææ æ æ. æ ææ, æ ææ æ æ. Ææ æ ææ.

ææ æ æ æ , æ æ ææ .

æ, . æ æ æ æ.

æ ææ æ ææ ææ, ææ æ æææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ .

æ ææ , æ , . æ ææ æ æ.

æ ææ ææ æææ æ? æ. Ææ æææ æ ææ æ æ ææ æ , æ. æ, ææ æ ææ ææ ! ææ, ææ æ æ ææ æ æ ; æ æ æ . æ , æ æ æ ææ ææ ææ!

æ ææ, æ æ æææ, æ æ æ æ æ, .

æ æ æ æ æ æ, æ æ, ææ. æ æ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ, æ æ æææ. æ ææææ ææ, ææ æ æ ææ. ææ ææ ææ. æ æ! æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ.

æ ææ æ, æ , æ æ, æ ææææ .

æ ææ æ æ æ , . Ææ æ æ, ... æ æ, . ææ æ , æ ææ æ æ ææ æ.

æ ææ æ æ, ææ æ æ æ.

æ æ æææ æ ææ , . Æææ : æ ææ ææ, æ æ æææ æææ æ. ææ, æ æ, æ ææ, æ ææ ææ æææ æ æ æ æ.

æ æ æ. æ ææ æ æ.

ææ ææ æææ , æ æ, ææ .

æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ , æ æ æ ææ æ- æ, ææ. æææ æ æ æ, æ æ æ, æ æææ æ, ææ æææ æ æ.

ææ ææ ææ ææ, æ.

ææ æ æ æ. ææ ææ æææ æ, æ æ æ æææ. , æ æ æ. æ æ æ ææ , æ æ ææ ææ.

æ æ, ææ ææ æ ææ . æ æ ææ , ææ ææ. ææ, æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ, ææ æ; æææ æ .

ææ æ æ ææ æ ææ. ææ æ æ æ æ æ ææ æ. Æ ææ ææ, æ , æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æææ, æ .

 

, æ æ ææ ææ æ æ ææ? æ, Ææ æ æ , æ æ, æ. , æ, ææ æ ! ææ æ æ, ææ ææ. Ææ ææ æ. ææ æ æ.

, æ æ , ææ. æææ æ.

, æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ .

æ æ æ æ, æ ææ , , æ æ. æ æ æ æ, æææ æ æ æ. ææ ææ æææ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ, ææ ææ æ, æ æ . ææ æ æ æ , ææ æ æ ææ , ææ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ , æ, ææ ææ ææ , ææ æ æ .

ææ æ, æ , æ æ. æ ææ, ææ æ!

æ æ ææ æ , ææ- æ æ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ , æ æ. æ æ , æ æ . æ. ææ ææ æ æ , æ æ ææ æ .

æ ææ ææ æ ææ æ . æ æ æ ææ æ. ææ æ ææ . æ æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ.

ææ æ æ. æ æ. æ æ æ æææ, æ æ æ. æ , æ æ. æ æ, ææ, æ æ æ æ.

æ ææ ææ æ æææ æ æ.

æ æ, ææ æ æ , æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ.

æ æ ææ æ æ ææ æ æ , ææ ææ æ ææ . ææ æ æææ, æ æææ æ ææ æææ æ ææ, , æ æ æ æ ææ æ, - æ , - æ ææ- æ æ, ææ , ææ ææ , æ æ æ . æ ææ, ææ æ ææ æ æ æ, æ æ, ææ æ æ æ. Æ æ æ æ , æ ææ , æ æ ææ. æ ææ æ æ.

, æ ææ, æ æ, ææ ææ æ æ æææ . ææ æ-ææ ææ æ ææ ææ.

æ æ æææ æ ææ ææ, ææ æ æææ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ .

, æ, æ æ. æ æ æææ , æ æ æ æ ææ.

ææ æ. ææ ææ æ, ææ, ææ æ æ , ææ æ æ ææ.

ææ æ æ æ æ ææ, æ æ. Ææ . , æææ ææ ? æ æ æ .

æ , æ , æ.

. æ ææ æ æ , ææ æ æ æææ æ æ .

æ, æ æ. æ, æ , æ æ .

ææ æ æææ æ . Æ æ ææ æææ æææ æ ææ æ æ. æ æ , æ æ ææ æææ , . æ ææ æ æ ææ æ ææ æ . æ æ , ææ , ææ æ æ ææ æ ææ-ææ ææ. æ æ ææ , æ ææ æ æææ æ.

æ , ææ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ æ , æ. æ æ æ æ æ , ææ .

æææ-æææ- æ æ æ, æ - æææ. - æ æ ææ æææ. æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ- , æ- ææ æ-ææ .

æ ææ æ æ æ æææ , ææ æ æ , æ- æ-ææ, æ ææææ, ææ , æ- æ æ ææ-æ æ ææ æ , ææ, æ æ, æ æ æ.

ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ. æ æ æ ææ æ , ææ æ æææ.

æ æ ææ æ, æ æ, ææ.

 

" - - ? - . - - , . , ! " " "". . ".

", , - . - ".

, , . .

" , , - , - . . , , . , , , , ".

- , , - . - , !

, , , .

" , - . - - . . ".

. . . . .

- , - . - , . , . , .

. " , , , , ".

, . , , , , .

" , , - , - . , , . , ".

- , , - . - . - - , .

, , .

" , , - . - , ".

. , , , .

- , - . - . ? .

. , , .

- , - . - , .

, , , . - -. , , , . , .

, -. , . , . , , , .

, . , , , , , .

" , , - . - . ".

" , ", - .

 

æ æææ æ ææ æ ææ æ æ æææ? æ æ æ. ææ æ æ æ, æ. , æ ææ! ææ ææ ææ . Ææ æ. æ æ.

æ æ æ ææ . Ææ æ æ æææ.

ææ ææ æææ ææææ æ. æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ.

Æ æ æ æ ææ, æ æ. æ æ æ. æ æ æææ æ æææ æ æ æ æ æ, . æææ ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ æ æ.

ææ ææ, ææ, æ æ. æ æ, æ ææ! ææ ææ-ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ, . æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ.

ææææ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ ææ. Æ ææ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ. æ æ . Æ æ æ æ .

ææ æ æ æ æ: . ææ ææ ææ æ ææ. ææ æ ææ, æ. æ æ ææ, ææ, æ æ ææ.

Æ æææ æ æ æ æææ æ æ ææ ææ . æ æ, ææ æ, æ ææ æ æææ ææ, æ æ æ æ æææ.

ææ æ ææ ææ æ ææ ; æ ææ æ æææ.

ææ ææ æææ ææ, æ æ æææ: ææ ææ æææ æ æ. æ æ æ ææ æ ææ ææ. Æ æææ æ æ. æ æ ææ ææ.

æ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ, æ ææ æ æ ææ æ. æ ææ , æ æ æ ææ...

ææ æ , æ æææ, æ æ. æ æ æ ææ æ. æ æ-ææ ææ, æ æ ææ.

ææ, æ æ, æ, æ æ æ ææ æ.

ææ, æ æ, ææ, æ. æææ , æ æ æ æææ.

æ æ. æ æ . ææ ææ ææææ æ. æ ææ æ æææ ææ.

ææ ææ æ æ æææ, æ æ. æææ æ æ. ææ æ æ ææ-æææ æ.

ææ æ æ .

æ æ , æ ææ-æææ æ ææ . æ æ æ æ æææ æ æ ææ.

æ, , æ æ æ.

ææ æææ ææ æ. Æ ææ æææ ææ ææ æ. æ ææ, æ æ æ æ, æ ææ ææ , . Æ ææ æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æææ , æ æ æ. æ æ æ æææ æ, æ ææ æ ææ.

æ æ , ææ ææ æ æ æææ, æ æ æææ æ æ æ, ææ.

Æ ææ æææ , ææ æ. ææ æ æ æ æ ææ-æ æ ææ æ æææ: æ æ æ æ æ æææ.

æ æ æ æææ ææ, ææ æææ, . æ ææ æ æ, æææ.

æ æ ææ ææ, ææ.

 

æ æ æ ææ æ æ, ææ æææ ææ .

æ æ, ææ æ ææ æææ, ææ æ æ æ æææ. æ æ , æ , æ æ æææ æ ææ æ.

æ ææ æ: æ æ, æ æ ææ ææ æ. æ ææ ææ-ææ . æ-æ ææ ææ æ, -æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ ææ, ææ , æ æ ææ æ ææ . æ æ æ æ . æ æ ææ .

æ æ æ æ , æ æ. æ æ æ .

æ æ , ææ ææ æ æ æ æ æ ææ . æ æ æ æ æ, æ æ. , æ ææ æ æ ææ. æ! æ æ. æ, æ ææ! æ, æ æ! æ, æ æ. æ æ æ æææ.

æ æ æææ æ, æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ. ææ æ ææ æææ æ æ , æ æææ æ ææ .

æ, æ ! æ æ ææ. æ æ, ææ ææ ææææ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ?

ææ æ ææ, æ æ. æ æ , ææ æ , æ æ . æ æ æææ æ, , æ æ. æ, æ, æ æ . , æ æ, ææ æ.

ææ , ææ æ, æ, æ, ææ æ æ ææ æ æ .

æ ææ, æ, æ æ. , æ æ æ æ, æ . æ ææ ææ æ, ææ ææ, ææ æ ææ ææ ææ . æ, æ, æ. ææ æ , æ æ æ, .

æ æ , æ æ! ææ æ æ æ ææ . æ æ ææ æ ææ æææ æ ... ææ æ, æ æ.

æ-, æ æ, ææ, æ , æ æ , ææ æ-æ æ æ!

æ æ æ .

æ? æ æ. æ- æææ ææ, æ- æ æ æ , æ. æ? .

æ ææ , æ æ , ææ ææ æ æ æ æææ. æ æ æææ æ ææ æ , æ ææ æ ææ ææ.

ææ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ ææ æ .

ææ ææ æ æ. ææ æ ? æ æ ææ æ, ææ æ æ, . æ.

æ æ ææ æ , ææ æ , , æ , æ ææ , æ æææ ææ, æ, ææ æ æ æ æææ ææ æ æ , æ ææ ææ æææ æææææ. æ ææ æ ææ-ææ, æææ, æ, ææ æ æ, ææ æ , æ æ æ æ.

æ æ ææ ææ , æ æææ. æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ , æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ , æ æ æ , æ ææ ææ. æ æ , ææ æ æ ææ , , ææ æ, æ-æ æ , ææ æ ææ ææ æ æææ.

 

, . , - , . , , , .

; , .

, , , . , . . .

- , - . - - .

, . " - , - . - , . ! - . - , ! , ! . . ".

, , . , .

- , ! - . - . , ?

" ", - . , , . " , - . - ". - ", , - . - , , ".

, .

" , , - . - , , . , , , . , . , ".

" , ! . , ... ", - .

- -, , , - , . - , .

-.

" ? - . , , , . - ? ".

, , - . , .

" ", - , .

, . ", ? - , . - ".

, , , , , - ; , , , , , , .

, , , , , , , , . , , , , , .

æ æ ææ æ æ, æææ æ . æ æ ææ. ææ æ æææ, æ ææ æ. æ æ æææ: æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ æææ.

Æææ æ , æ æ æ æ ææ æ.

ææ æ- æææ æææ, æ ææ, æ ææ -æ ææ ææ. æ æ æ, æ æ, æ æææ æ . æ æææ æææ ææ. ææ æ ææææ . ææ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ , æ æ. ææ æ æ . æææ æ æ æ æ æ, æ æ . ææ æ æ æ æ ææ æ, . æ ææ æ. æ! æ æ. æ ææ, æ æ! ææ ææ, æ æ! ææ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ. æ æææ ææ.

ææ æææ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ æ æ æ .

, ææ, æ æ æ. ææ ææ æææ, æ æ æ æ, ææ?

æ æææ, æ æ. Æ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ.

æ æ æææ æ, .

æ æ æ. æ æ? ææ ææ. , æ, æ æ æ.

æ æ, æ, æ æ, æ æ æ æ æ.

, æ ææ, æ æ. æ æ æ. Æ æ æ, æ ææ, æ æ æ æ æ ææ æ æ.

æ, ææ, æ. , æ æ .

æ æ æ æ æ æ, æ! æ ææææ æ æ æ ææ æ..., æ æ.

ææ, æ æ, æ, æ æ æ æ. æ, ææ, æ.

æ æ ææ, ææ æ.

æ? æ. ææ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ. æ? .

æææ æ æææ ææ æ ææ æææ, ææ æ æ æ æææ æ. æ æ æææ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ.

æ, ææ ææ æ æ æ, æ æ æ æææ æ, æ æ æ æ æ, ææ.

æ æ ææ æ.

, æ æ, æ æ , æ æ æ, . .

Æ æ ææ æ æ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ, . Ææ ææææ æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ-æææ, ææ, æ æ ææ. æ æ, æ æ ææ.

æ æ , æ æ æ æææ, æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ , æ æ ææææ, æ . æ æ ææ æ, . æ-æ æ , æ ææ æ æ.

 

Ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ, æ ææ, æ ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ, . æ , æ æ ææ ææ ææ . æ æ æ æ ææ æææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ.

æ ææ æ , æ ææ , æ ææ æ ææ . ææ æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ , æ : ææ æ æ ææ, ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ. æ, æ æææ ææ æææ , æ. æ æ ææ æ . Æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ , æ æ ææ æ , ææ. æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ? æ æ, ææ ææ æ æ æææ. Æ æ æ æ ææ ææ. ææ ææ æ , æ æææ æ . æ æ æ ææ . æ æ æææ æ ææ ææ ææ æ, ææ æ æææ æ. Ææææ æ ææ ææ ææ , ææ æ ææ ææ ææ æææ , ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ, æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ, æ ææ æææ, ææ æææ ææ æ ææ ææ.

æ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ .

æ æ ææ ææ, æ æ, æ æ , , æ æ ? æ, , æ æ . ææ æ æ æ æ æ æ . ææ æ æ, ææ æ æææ æ, æ æ, æ æ ææ ææ , æ, æ, , ææ æ , ææ æ, æ æ æ, æ æ , ææ æ ææ æ æææ. æ, æ æ, , ææ, ææ . æ æ, ææ ææ æ .

æ æ æ, æ ææ. æ ææ æ. Ææ æ , ææ æ. ææ æ-ææ æ æ-æ æ. Æ æ æ æ ææ . æ æ ææ æ.

æ, æ , æ!

ææ æ æ æ . æ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ æ æ.

Æ æ ææ æ æ ææ ææ , æ æ æ æ . ææ æ ææ æææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ, æ ææ æ , æ æ æ ææ æ æ ææ . ææ ææ æææ , ææ æ æ æ æææ. æ æ æ-æ æ æ , æ ææ æ æ æ . ææ æ æ æ æææ, ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ.

Ææ æ , æ æ , æ æ.

ææ æ ææææ. , æ ææ æ æ, , æ æ æ . æ æææ æ, æ æ. ææ, , æ æ æ æ. æ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ , æ?

æ , æ æ æ æ, æ æ. æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ . Ææ æ æ . ææ æ æ ææ æ ææ . æ æ ? æ , ææ æ æ æ?

æ æ æ æææ æ æ, æ æ ææ ææ æææ æ æ, æ. æ æ , ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ . æææ ææ ææ æ ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ . æ ææ ææ, æææ æ ææ ææ ææ ææ. Ææ ææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ , ææ -æ æ.

-æ æ æ æ æ . æ-ææ æ ææ ææ ææ , ææ æ . Ææææ, æ æ æ , , æ æ (æ æ) æ, ææ æ. ææ æ æ , æ æ æ . æ ææ , æ ææ æ , , æ ææ æææ ææ æ ææ (ææ ææ æ ). æ æ æ , æ-æ ææ - æ. æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææææ , æ ææ ææ æ ææ æ . ææ æ , ææ æ æ ææ ææ æ .
 

, , - , , . , . , , .

; . , , , , , , . , . , . . .

, . .

" ? - , . - , . - , , .

, . , , , - . , , , , ".

, , , .

" , - , - , , . - . . , , - , - , . , , , , , ".

- , , , - . - , , .

, . . " . . . ".

- - , !

. , .

, . , , , , , , , . , , . - , -, . , , .

- -, - . , . , , . " , - . - , ". , ?

- , - . - . , . , . . , ? , , ?

, , , , . , , . , , . , , , , -.

, , -. , . ", - - , ". , . , , ; . , , . , . , , , .

æ ææ æææ æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ ææ, æ , ææææ æ ææ , . æ æ æ, æ, ææ æ, æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ ææ ææ .

ææ æ ææ æ æ, æ æ. ææ , æ æ æ æ æ. æææ, æ -ææ æ ææ ææ. ææ æ ææ æ. ææ æ æ æ æ. æ æ , æ æ æ æ . Ææ ææ æ æææ.

æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ, ææ. æ ææ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ? , æ æ ææ æ ææ. Æ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ æ ææ æ æ. æ æ.

æ ææ æææ æ, ææ , æ æææ æææ æ æ. ææ, æ æ æ, æ æææ ææ. æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ ææ. æææ æ æ æ æ, , æ æ ææ æ æ, æ æ æ æææ ææ æ æ ææ .

ææ æ , æ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ, æ.

ææ, , æ ææ, æ ææ? æ ææ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ , æ. , ææ æææ, ææ, æ æææ æ æ, ææ æ æ æ æ æææ ææ.

ææ, æ, æ æ, ææ æ æ . ææ, æææ æ.

æ æ æ æ , æ æææ æ. æ ææ ææ ææ.

ææ æææ æ. æ æ ææ æ. ææ æ æ. ææ æ ææ æææ.

ææ ææ, ææ!

æ æ . æ æ æ ææ æ æ æ æ æææ æ ææ.

ææ ææ æ æ, æ æ ææ ææææ ææ, æ æ æ æ, ææ, æ æææ æ. æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ. æææ , ææ æ æ æ. æ æ æææ æ æ. ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ, æ æ æ. Æ ææ ææ æ ææ æ.

Æ æ ææ ææ æ, æ æ.

, æ æ æææ æ...

ææ æ, . æ æ æ.

æææ æ ææ, æ æ , æ?

Ææ æ æ æ, æ æ. æ æ æ ææ . ææ æ æ, ææ ææ æ æ. ææ, æ æææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ. æ æ ææ æ? æ æ æ , æ, æ æ.

Æ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ, æ ææ. æ æ ææ, æ ææ ææ . æ æ ææ æ æ -æ æææ. æ æ ææ .

æ æ ææ æ æ , ææ ææ, -æ æ æ, .

Æ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ æ , æ æ. ææ ææ ææ æ æ ææ ææ ææ , æ æ æ æ æææ. æ ææ æ æ . æ ææ, ææ æ .

 

, ææ æ æ ææ , æ æ ææ .

æ æ æ , ææ ææ, ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ , ææ ææ æ æ, . ææ, æ ææ ææææ ææ æ ææ , æ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ . Ææ æ æ, ææ ææ æ, æ æ ææ æ æææ æ æ æ, ææ ææ , , ææ æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ. Ææ æ ææ æ ææ æ , ææ æ ææ ææ .

æ ææ æ , , æ æ æ ææ æ ææ æ , æ æ. æ æ æ, æ æ. æ æ , ææ æ æææ æ , æ æ ææ ææ. ææ ææ æ æ . Ææ æ æ æ ! æ æ , æ ææ æ. ææ æ ææ , æ æ æ, ææ ææ ææ-ææ. æ æ , ææ : æ æ æ ææ æ , æ æ ? æ æ , æ ææ . ææ ææ , æ æ æ ææ, ææ ææ . ææ ææ ææ-ææ, ææ æ. ææ æ , æ æ æ æ, æ. Æ ææ æ æ æ, ææ ææ. æ æ .

ææ . æ æ- æ æ æ æ æ ææ , ææ æ æ . æ æ , æ ææ æ. æ æ , ææ-æ æ æ æ, . ææ-ææ ææ, æ ææ æ .

Æææ , æ æ æ æ, ææ.

 

, , , .

, , , , . , - , . , , , , . , , , , , - , . , - , .

, - . " , - . - , , . - . ! , . , , , ". , : " - ? , . , , . , . , , . ; ".

   , , . , ; , . , , . , .

æ, æ æ ææ .

ææ æ, æ æ æ æ, ææ, æææ æ æ. ææ æ- æææ . æ æ, æ, ææ, æ ææææ ææ ææ æ æ æ æ, .

ææ ææ ææ, æ ææ æ æ, ææ æ æ. æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ, ææ æ æææ æ ææ.

ææ æ, ææ æææ æ, æ æ æ æ æ æ æ.

æ ææ æ, . æ , ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ... Ææ æ æ ææ! æ æ. ææ æ ææ æ, æ ææ æææ , æææ æ ææ ææ æ.

Æ ææ æ ææ æ æ : æ , æ æ? æ æ æ æ æ, æ ææ æ. æ ææ ææ æ, ææ ææ æ. æææ æ ææ, æææ æ æ. Æ , æ æ æ æ æ æ, æ. Æ æ æ æ, æ ææ æ, æ .

æææ æ æ; ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ . æ æ æ. æ æ : ææææ æææ æ æ ææ. æ æ ææ æææ, ææ æ ææ æ, æ æ. æ, æ æ , ææ.

 

Ææææ æ æ æ æ. ææ æ, æ æ ææ æ æææ ææ , æ. æ æææ, ææ ææ , æ æ æ ææ æ . æ æææ , æ ææ ææ ææ æ æ.

æ-- ææ ææ. ææ- æææ , æ -æ æ , ææ ææ æ-æ æ æ . æ, , ææ, æ . æ æ, ææ ææ æ æ æ, æ, ææ ææ æ æ, æ ææ. æ æ æ æ æ æ, æ -æ, æ æ ææ æ, ææ ææææ æ -æ æ, æ ææ ææ ææ æ . æ æ, ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æ æææ ææ. Ææ ææ æ ææ æææ æ, æææ ææ, æ æ æ æææ, ææ æ ææ æ æ ææ æ, æ. ææ æ æ ææ æ æ , ææ æ æ ææ . æ æ æ æ, ææ, ææ æ , æ , æ ææ, æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ ææ æ . æ æ æ æ , ææ , æ æ ææ æ æ .

 

. , , . , , . , , .

. , . , , , , , . , -, , , -, , . , . . , , , . , , . , , , , . , , , .

 

ææ æ . æ æ ææ æ. æææ æ , æ æ æ , æ æ . æ æ-æ æ.

æ- ææ ææ, æ æ æææ æææ æ. æ æææ æ æ æ æ. ææ æ, æ æ . æ æ æ, æ ææ, æ æææ ææ æ. Ææ æ æ. Æ æ æ ææ æ æææ, æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ. æ æææ ææ æ. æ ææ , æ ææ æ æ. , æ æ æ ææ, æ æ, æ æ ææ.

 

æ æ æ , æ æ: æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ. Æææ ææ æ, ææ ææ æææ , æ æ ææ , ææ. ææ , æ ææ æ æææ , æ æ .

æ ææ æ æ ææ æ , ææ ææ ææ ææ, æ ææ æ.

æ ææ , æ æ ææ æ , æ æ.

æ æ æ , æ ææ, æ ææ æ ææ. æ æ ææ . ææ æ ææ æ, æ æ, ææ, , æ æ æ ? Dentuso, æ æ. æ æ æ !

æ æ ææ ææ æ Ææ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ ææ. , æ ææ æ æ, , æ æ ææ ææ , æ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ æææ æ ææ æ, æ ææ, æ æ æ æ æ æ, æ, æ ææ æ, æ æ æææ ææ æ ææ æ æ, ææ . æ ææ æææ æ . ææ æ, æ æ, ææ ææ æ, , ææ æææ. ææ æ æ , ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ æææ. æ, æ ææ æ , ææ, ææ æ ææ æ ææ ææ ææ æ.

æ æææ, ææ æ æ , æ æ æ æ, . æ æ ææ ææ æ æ . æ æ æ, æ æ , , ææ æ æææ æ . æ æ , æ æææ ææ æ ææ . æ ææ æ - , -. æ æ ææ æ ææ æ , ææ , - ææ . æ æ ææ ææ æ æ æ ææ . æ æ æ ææ.

æ æ æ æ ææ, ææ æ æ.

æ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ æ æ. ææ æ , ææ æ æ ææ æææ.

, æ æ æ æ ææ , æ æ æ ææ æ. æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ, ææ ææ.

ææ æ ææ æ , æ ææ ææ, , æ æ. , æ ææ dentus-æ , æ æ ææ æ. Ææ æ , æ, æ ææ æ ææ.

æ ææ ææ . æ æ ææ . æ ææ : ææ æ , ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ.

Ææ æ æ æ, ææ , æ æ. ææ ææ , ææ æ æ.

ææ ææ ææ , æ æ , , æ æ. æ ææ, ææ æ æ . Dentuso ææ ææ ææ, æ ææ ææ . ææ æ æ æ æ æ. Æ, , æ æ ææ. , æ æ æ æ, æ æ æ.

æ æ æ, æ æ, ææ ææ.

æ, æ ææ , æ ææ æ ææ æ æææ.

æ, æ æ æ, ææ æ . Ææ . ææ . æ æææ æ, ææ æ æ æ æ æ , ? Ææ ææ æ æ æ æ ææ æææ æ ææ. ææ ææ æ, æ æ: æ æ æ æ æ æ? ææ æ ! æ ææ æ, ææ æ ææ , æ ææ æææ, æ; æ æ æ æ , æ æ æ .

, , , . , , . , , .

, , .

" , ", - .

, , . " , , . , , , ? Dentuso ( (.) - . .), - . - !"

, , , , . , , , , , , , , , . . , , , , . , . , . , , .

, , , . , , . , , , . , , . , , . , . .

- , - .

" , , - , - , ".

, . , , .

" - , , - . - dentuso, - . , -, .

. . , : , , ".

- , , - . - , .

" -, , - . - , . Dentuso - , . . , . , ".

 - , , - . - , .

", , - . - , . . , , ? , - . , : , ? ! , , ; , ".

æ æ æ æ æ ; æ ææ ææ æ, æ ææ ææ, æ æææ. Æ æ æææ æ æææ ææ, æ.

æ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ , ææ.

æ, æ ææ æ ææ æ, .

æ æ æææ æ, æ æ æ ææ æææ.

æ ææ. ææ æ, æ æ ææ, æ æ , , æ. ææ æ, . æ ææ æ!

æ æ ææ æ æ æ, æ æææ , æ æ æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ .

ææ , æ æ æ æ ææ æ, . æ-æ æ æ, æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ. æ æ, æ æ, æææ, æ æ æ ææ.

æ ææ, æ æ æ æ æ ææ. æ ææ ææ, ææ ææ æ æ. æ æ, æ ææ æ æ, Æ æ æ, æ ææ ææ , æ æ-æ æ. æ æ æ-ææ æ æ. æ æ æ æ æ æ ææææ ææ ææ. æ æ.

Æ ææ ææ æ, ææ æ æ.

æ æ æ, æ æææ æ, æ, æ ææ. ææ æææ æ æ æ, æ æææ æ æææ.

æææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ, ææ .

æ ææ ææ æ , ææ , . ææ æ æ.

æ ææ ææ ææ. Æ æ æ ææ ææ æ. æ, ææ: ææ æ ææ, ææ æ ææ æ æ.

Ææ æ æ æ ææ æ, ææ , . æ æ, ææ æ ææ æ æ.

ææ æ æ æ , , æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ ææ, æ æ. ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ? Ææ, æ ææ æææ æ.

ææ ææ, æ, ææ ææ. æ ææ, æ, æ æ ææ .

æ, ææ æ æ, æ æ -ææ. æ æ. æ . , , æææ ææ æ æ , ? æ æ æ æ æ ææ æ.

æ, æ, æ æ, ææ æ æ, æ æææ æ? ! æ ææ æ æ æ. Æææ , ææ, æ æææ æ æ æ æ ææ ææ, æææ .


ææ æ, æ æ, æ æ.


   

æ ææ æ æ, æ æ, ææ ææ. æ ææ-ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ.

æ æ æ , æ æææ ææ , æ ææ æææ, . ææ ææ .

æ æ, ææ , æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ ææ.

- - , , - . - . , .

, , . .

- , , - . - .

æ æææ æ ææ, æ, æ ææ.

æ-æ æ æææ æææ ææ æ. æ æ ææææ æ æ æ æ ææ ææ.

æ æ ææ ææ æ, æ æ , . ææ æ.

æ æ, ææ, . æ æ æææ æ æ.

 

Ææ æææ æ , æææ æ æ ææ æææ ææ ææ ææ æ æ æææ.

, æ, ææ. æ æ æ æ, ææ æ ææ .

æ æ, ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ.

æ , ææ. ææ, ææ æ, æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ, æ, ææ ææ æ, æ æ. Ææ æ æ, ææ æ , æ. æ, æ ææ æ , æ æ.

ææ æ, ææææ, æ æ æ æ. , æ ææ æ . Ææ æ, ææ æ , æ æ æ æ , ææ æææ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ æ . æ , æ æ ææ , æ ææ . ææ æ, ææ ææ ææ æ, æ. ææ ææ, ææ ææ æææ æ, æ , . ææ æ, ææ , . æ, ææ ææ , æ ææ æ , æ , æ. æ æ ææ , æ æ.

ææ , æ , æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ , æ, ææ ææ æ, æ. æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ. æ , æ ææ ææ æ æ, æ æ. æ , æ æ , ææ, ææ æ ææ æ . æ , æ æ ææ æ æ. Æ æ æ æ, æ æ ææ ?

Ææ æ æ, æ æ, ææ.

ææ dentuso- ææ , æ æ. ææ æ æ æ æ æ. ææ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ ææ æ. æ, æ ææ , , æ æ æ æ.

Æ æ æ æ, æ æ , ææ æ æ. æ æ æ .

Ææ æ, æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ . æ æ , æ æ æ æ æ, æ æ æ . æ æ æ æ. ææ æ æ ææ, æ æ.

ææ æ æ ææ ææ, æ æ , , , ææ æ æ ææ æ . ææ ææ , æ, ææ æ . æ , ææ æ æ , æ æ ææ æ æ , . ææ æ æ æ , ææ æ ææ æ æ . Ææ, æ æ æ æ æ, .

æ æ ; æ æ-ææ æ, ææ , ææ æ æ. æ æ , ææ ææ æææ , ææ æ ææ ææ æ æ. Ææ- ææ æææ æ æ, æ ææ æ æææ æææ ææ æææ. æ æ , ææææ, ææ æ.

ææ æ æ æ ææ æ , ææ æ ææ æ æ , ææ æ æ, æ ææ , ææ æ.

! æ æ ææ ææ , æææ, æ, ææ æ, ææ æ ææ ææ ææ ææ æ ææ æ, æ ææ æ, æ æ.

Galanos! (æ ()) ææ æ æ.

æ æ , ææ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ , . ææ æ æ, æ , ææ æ æ ææ- ææ, - æ ææ ææ. ææ æ-æ ææ-ææ .

æ æ ææ , æ æ, æ, ææ æ . æ , , . æ ææ, æ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ . æ ææ- æ ææ- æ æææ , ææ æ ææ ææ. æ æ æ , ææ æ æ æ , ææ æ , ææ æ ææ ææ , æ æ æ . æ ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ , æ . , ææ æ , æ æ ææ ææ ææ, æ ææ. Ææ æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ , æ æ ææ , æ. æ æ, æ ææ æ æ , ææææ æ æ ææ æ æ æ æ ææ, ææ.

! æ æ ææ. æ, ææ , æ æ, galanos-æ.

 

, .

- , - . - , , , .

, . , .

" , - . - , , . , , . . , .

, , . , . , , , . , , . , , . , , . , . , , , . , ".

, , , , . " , , - . - , - . , , . - , . , , ?"

- , , - .

" dentuso, - . - , , , . , . - , , ".

- , , - . - .

" , - , - - -. , . - . , ".

, . , . , , . , , . , . , .

; -, , . , , - . . .

, , , .

- ! - , , , , , , , .

- Galanos ( (.) - . .), - .

, , , , , . , , , , . .

. . , . , . , , , . , , . - , ; , , . , , , , .

 - ! - . - , , galanos.

.

 

Æ æ .

æ, . æ æ æ, ææ ææ æ .

æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ.

ææ ææ . , æææ, ææ æ. ææææ ææ æ. Ææ æ æ ææ æ, ææ ææ ææ. ææ, æ æææ æ æ æ æ.

æ ææ, æ ææ, ææ, æææ æ æ æ. , ææ æ æ . æ æ æææ , æ æ æ æ æ æ , ææ. ææ, æ æ , æ ææ æ, æææ . æ æææ æ ææ æ, æ æ æ. æææ ææ æ, ææ ææ. æ ææ æ æ... æ æ æ æ, æ.

æ æ æ æ æ, ææ æ , ææ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ æ æææ ææ...

ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ , . æ æ æ æ æ , æ æ æ æ. æ, æ æ æ, ææ, æ æ . , æææ æ. æ ææ ææ æ?

Ææ æ æ, æ, ææ, æ ææ æææ æ?

æ, æ æ, æ æ æ. æææ æ æ, æ ææ æ æ, æ æ. æ æ æ æ, æ æ , æ æ æ æ.

Æ æ æ æ æ . æ ææ æ . æ æ , æ . ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ æ . ææ ææ æ ææ, æ.

æ ææ æ æ æææ æ ææ æ , æ æ , ææ. æ æ æ æ.

ææ æ æ, , ææ æ æ . æ æ æ æææ. æ æ ææ æ æ æ æ...

æ æ , ææ æ-ææ æææ æ æ. æ æ æææ , æ. Æææ ææ æææ æ æææ ææ æ ææ æ æææ ææ. Æ æ, ææ-æ, ææ æ æ.

æ ææ æ , ææ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æ.

! ææ æ æ.

æ æ æ, ææ .

æ æ æ, æ æ æææ ææ : æææ ææ. æ æææ æ æ æ, æ, æ æ ææ. Æ æ æ æ, æ æ ææææ æ ææ. æ ææææ ææ æææ.

æ æ ææ æ ææ, æ . æ, æ æ, æ. ææ , æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ , ææ ææ ææææ æ. æ æ æææ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ, æ. æ æ, æ ææ. æ ææ æ ææ æ, æææ, æææ; æ, æ ææ æ æææ æ ææ. æ æ ææ æ ææ æ, æææ æ ææ æ, æ. æ ææ æ, æ, ææ æ ææ.

! æ æ. ææ , æ ææ.

Æ, ææææ, ææ æ.

Ææ æ æ . ææ æ æ , æ æ . æ ææ ææ æ, ææ æ , æ æ . æ æ æ ææ ææ æ ææ, æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ , . æ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ ææ , æ æ ææ æ æ, , ææ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ æææ , ææ , ææ.

æ æ ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ ææ ææ æ , ææ æ ææ æ æææ . æ , æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ æ æ æ . ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ . æ ææ ææ ææ æ ææ ææ, ææ æ æ æ æ . æ ææ ææ æ ææ æ.

ææ æ æ? æ æ ææ æ ææ æ æ æ.

æ , ææ æ æ , æ æ æ ææ , . æ æ ææ ææ æ æ ææ , ææ æ æ æææ æ . - ææ æ ææ , æ :

ææ, ææ æææ, galano. ææ æææ æææ . æ æ. Æ, , æ ?

æ ææ ææ æ, æ ææ ææ ææ æ æ , æ ææ , æ ææ , æ.

æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ. æ , æ, æ æ æ , .

æ æ , æ æ ææ æ. æ æ ææ æ, æ æ , ææ ææ æ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ .

æ æ æ æ , æ æ.

æ æ, æ, æ æ ææ æ , . ææ æ ææ ææ æ.

ææ, ææ ! æ æ, -, æ æææ , æ æ . æ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ.

æ, æ æ ææ æ æ, , æ æ, ææ ææ , æ. æ æ æ ææ .

æ ææ æ æ æ, æ æ, ææ. ææ æ . , æ æ, ææ. æ, æ , æ æ, .

, æ æ ææ! ææ.

æææ æ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ.

Ææ , æ æ ææ , , æ æ. ææ æ ææ.

æ æ æ æ, ææ æ æ ææ, æ. , æ ææ æ , æ æ æ ææ æææ ææ ææ æ æ æ æ ææ æææ, ææ ææ , æ æ æ æ.

æ æ æ-æ æ æ ... æ, æ æ! æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ , æ. æ æ æ æ, æ ææ, , ææ æ æ, . Æ æ æ, æææ ææ, æ æ æ. æ . æ æ æ , æ , ææ .

æ æ æ ææ? æ. æ æ æ ææ ææ ææ æ. ææ æææ , æ æ.

Æ, ææ, ææ ? , æ ææ .

 

    , . , , , , , . , , , , . , , , , , ; . , , , , .

, , , , , - . , . , . , . , , , . . , , . - .

  - , ? - .

, , . , . , , :

- , galano. . . , ?

. , , .

- , , , , - . - , . , , .

, . , , , .

- , - . - , , . !

"-, ! - . - , , . , ".

- , , - , . - .

" , , - . - . , . , , ".

- , ! - .

.

.

- , , - . - .

. , , , , .

" ... , ! , , . - , . . . .

? . . , . , ? ".

æ ææ æ. ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ. æ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ, æ æ æææ. æ æ æ ææ , ææ æ ææ æ . æ æ, æ æ æ æ, ææ æ ææ . æ ææ-æ ææ ææ. ææ , .

æ æ æ æ æ ææ ææ. æ æ ææ, ææ ææ ææææ æ æ æææ æ, æ. æ, æ æ æ æ æ, æ æ æææ æ. æææ æ æ, æ æ, æ æææ . æ æ æ ææ æ æ . æ æ æ, ææ, æ . ææ , ææ æ, æ ææ æææ.

, æ æ? æ æ æ æ æ æ ææ . æ æ ææ æ, ææ , ææ æ ææ æ, æ. Æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ :

æ æ. ææ . Æ, æ, æ æ æ?

ææ æ ææ æ æ ææ. æ æ ææ, æ æ æ ææ.

Æææ æ ææ ææ ææ, æ æ ææ æææ, ææ . ææ æ æ æ æ ææ æ ææ. ææ, æ æ æ æ, .

ææ ææ æ æ æ æ æ, æææ æ æ æ æ æ. æ, æ æ, æ , æ ææ ææ æ.

æ æ æ æ æ, . æ æ, ææ, æ æ æ, . ææ æ æ ææ æ.

, æææ! æ ææ. ææ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æææ.

ææ æ æ æ, æ æ. æ ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ, æ, . æ . æ æ æ? æ æ ææ ææ , æ ææ æ, æ.

, æ ææ æ ææ ! æ ææ æ.

æ æ æ . ææ æ æ æ.

æ æ æ æ æ æææ , , æ æ. ææ ææææ æ.

Æ æ, æ æ æ æ æ æ. æ : æ ææ, æ æ ææ. Æ æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ , ææ æ!

ææ æ æ æææ ææ ææ æ... æ ææ, æ! ææ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ, ææ æ ææ...

ææ ææ? ææ. ææ ææ, æ ææ æ. æ ææ æ æ. ææ ææ? , æ æ ææ.

 

Æ æ æ ææ, æ ææ æ æ.

Æ, æ æææ æ, , ææ æ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ, æ æ æ æ. ææ æ æææ æ æ æ ææ .

æ æ ææ . ææ æ æ æ, æ æ æ , æ, æ-æ æææ, æ . æ æ æææ . ææ æ , æ æ æ æ.

æ æ , æ æ. ææ ? æ æ , ææ æ æ ææ .

æ , æ æ. ææ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ ææ, ææ æ æ , ææ æ ææ. æ æ æ .

Ææ. æ ææ ææ . æ æ , æ ææ ææ æ æ , ææ, æ æ æ.

ææ, æ æ, ææ. æ æ. ææ æ ææ, ææ ææ, æ.

æ æ , æ æ ææ æ ææ æ , æ æ ææ æ , . æ æ , ææ ææ-ææ æ æææ.

æ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ , æ ææ ææ ææ. ææ ææ ææ æ æ, æ ææ æ , . æ æ æ ææ æ , ææ æææ æææ æææ. ææ æ, æ æ æ galanos-æ.

æ ææ æ, æ æ æ , ææ, æ æ. æ ææ æ æ ææ æ æ æ .

ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ , æ æ ææ æ æææ æ æ , æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ ææææ æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ.

æ ææ ææ ææ æ, ææ æææ æ , æ æ æææ. æ ææ ææ ææ æ æææ , ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ . , ææ , æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ.

-, ææ- , galano, æ æ. !

æ ææ ææ ææ æ æ æ , æ æ æ æ, æ. ææ æ , æ æ ææ , æ, æ , æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ . æ ææ ææ æ ææ æ .

æ æ æææ , ææ, ææ æ æ, ææ . æ , æ ææ æ æ, . æ æ ææ æ æ.

Æ ææ æ æ, ææ æ æ æ , æ æ. æ æ , ææ ææ æ æ æ æææ ææ æ , ææ . æ æ ææ , æ æ æææ . Ææææ ææ æ, æ, æ.

ææ æ æ æ æ. æ æ , . æ ææ , ææ æ .

æ æ æ, æ æ. æ, ææææ, æ æ. æ æææ ææ æ, æ æ æ æ æ.

 

.

, , , .

, , , . , , .

. , , , . . .

- , - . - ? , .

" , - . - , . , , ".

.

, . , , , .

- , , - . - .

.

, , , , . , .

, - . . , , , , , . , galanos.

" , , - , - ".

, , , , . , , . .

, . , , , , . , , , , . , , , , .

- -, , galano, - . - !

, , . , . . .

, , . , . .

" , , - . - . , . , . , ".

. , . , .

- , - . - , , . , .

æ æ ææ ææ, æ æææ æ.

Ææ, ææ æ æææ ææ, æ. Ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ æææ æ , æ æ . æ æ æææ æ, æ æææ ææ æ æ.

æ æ æ, æ æ, æ ææ æ æ . ææ æ ææ æ .

ææ æ æ ææ, æ æ ææ .

æ ææ æ ææ æææ, . Ææ æ æ, æææ æ æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ.

Æ æ æ .

æ æææ æ. æ æ æ æ æ æ . æ ææ æ æ æææ: ææ æææ.

ææ æ, æ, . æ ææ.

æ , æ æ æ æ ææ. æ æ æ, - æææ æææ æææ.

æ æ , ææ æ ææ æ æ . æ , æ ææ æ ææ. Ææ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ ææ. æ ææ, æ æ ææ æ.

æ æ, æ æ æææ æ, , æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ.

æ æ æ ææ æ. æææ æææ æ æ, æ ææ æ , æ æææ æ ææ . æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ . æ æ æ.

æ æ æ æ æ. æ æææ, æ ææ æææ, æ æææ æ æ ææ æ. æ æ æ æææ æ æ ææ. æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ ææ , æ ææ æ .

ææ , æææ æ! æ æ æ. æ!

æ ææ æ æææ æ æ æææ æ ææ , æ æ æ æ æ ææ . æ æ æ ææ . æ ææ æ æ æ æ æ æ.

æ ææ æ, ææ æ. ææ æ æ , æ æ æ ææ æ. æ.

Æææ æ æ , æ ææ, æ æ æ, æ æ æ. ææ æ ææ æ , æ , ææ æ æ. æææ æ æ ææ æ, æ, ææ ææ, æ. ææ ææ æ...

æææ æ æ æ ææ. æ: ææ. æ ææ æ, ææ æ æ.

æ ææ, . Æ ææ æ æ æææ. æ æææ ææ æ, æ ææ æ æ ææ.

 

æ , ææ æ, æ æ. Ææææ æ ææ æ æ ææ. Æ æ æ ææ ææ ææ ææ. ææ æ æ ææ ! æ ææ, ææææ, æ ææ æ. Æ, ææ, æææ æ, æ æ. æ æ æ.

æ ææ ææ : æ ææ . ææ æ æ æ .

æ, æ æ! æ æ æ æ. æ æ æ! æ æ, æ æ æ, . æ æ æ . ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ æææ æ. æ ææ, ææææ, æ æ, æ æ æ? ææ æ æ æ æ æ.

æ æææ æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ , .

æ æ æ , ææ ææ æ, ææ. ææ æ æ ææ æ , æ æ . ææ æ æ æ , æ æ æ ææ æ ! , æ æææ æ-ææææ! ææ æ æ æ, ææ æ, æ? æ æ ?

, æ æ, , æ æ , ææ.

 

" , - . - , . , , . - ! - , , . , - . - ".

: . .

- ! - . - ! , . . . , , , ? .

, , .

" , ", - . , .

" , - ! ! , ? ?"

- , - , - , .

 

ææ æ æ, æ æ. æ ææ, æ ææ ææ æ æ. æ ææ æææ, ææ ææ! æ æææ æ, ææ, æ. æ æææ æ æææ, . æ æ æ æ æ...

Æ æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ . æ æ æ æ ææ æ:

Ææ ææ, æ æ . ææ ææ! æ æ æ æ æ æ, . æ æ . æ ææ æ æ , æ . , ææ, æ ææ, æ æ? æ ææ æ ææ æ æ...

æ æ æ ææ æ, æ æ. æ ææ æ æ, æ æ æ .

Æ æ æ, æ æ æææ æ æ! Æ ææ æ ææ æ. æææ, æ ææ æææ, æ? ææ æ ?

æ, , æ, æ æ æ, ææ.

 

ææ ææ æ , ææ æ, ææ æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ, . æ æ æ æææ ææ æ æææ ææ æ æ . æ æ , æ æ æ , ææ æ æ ææ , æ æ ææ æ æææ æ æ, æ ææ æææ ææ æ æææ æ æææ. ææ æ æ æ æ ææ æ, æ æ , . æ ææ.

æ , æ æ ææ æ , æ æ æ, æ æ. ææ ææ ææ æ æ. æ ææ æ ææ æææ.

ææ æ æ , ææ æ ææ ææ æææ , æ æ æ æ ææ, æ. æ , ææ. , æ ææ æ ææ ææ. ææ æ æ æ!.. æ, ææ, æ æææ æ, æ æ, æ.

ææ ææ æ, æ æ! æææ æ ææ. æ , ææ æ æ . ææ ææ æ ææ.

ææ æ, æ æ , æ, æ æ.

ææ ææ? æ. æ æ æ, ææ æ æ , æ ææ?

! ææ æ , æ æ æ æ. Ææ , æ, æ æ æ...

æ æ æ. ææ ææ, ? Æ, æææ, ææ æ æ ææ æ ææ , . æ æ æ æ , æ æ. Æ æ ææ æ ææ æ, æ æ. ææ æ ææ æ æ æ ææ .

ææ ææ æææ æ, ææ æ æ ææ, æ ææ æ, æææ æ æ , .

æ æ, æ æ æ , æ. æ æ æ, æ æ æ æ, æ. æ æ æ æ , æ æ-æ , æ æ æ æ , æ . æ æ æ æ ææ ææ , ææ, æ æ, .

ææ æ, æ æ. æ æ æ æ, ææ æ. ææ æ æ æ?

æ æ , - , ææ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ . æ ææ æ æ ææ, ææ. æ, æ æ æ æ!

ææ æææ æ ææ ææ , æ æææ æ , . ææ æ æææ æ, , æ ææ æ ææ æ, ææ , ææ æ, ææ æææ, , . æ æ ææ ææ ææ , æ- æ ææ ææ, æ- ææ , ææ . æ æ, æ , æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æ, æ æ, ææ æ , æ ææ æ , .

 

, - , , . . , , , , . , . .

" , , , - . - . - ".

, , . " , - . - , , . !.. , - . - , ".

" , ! - . - . ".

- , - , - .

" ? - . - , ?

! , . , , ...

. , ? , , , . , - . - , . - ".

, , , .

. , . , . , , .

", , - . - , . ?"

, . ", , - . - !"

- , . , , , , , .

  , , . - , , , .

æ: ææ æ, ææ ææ. Æææ æ ææ æ æ æ æ ææ, ææ . Æ æ æ ææ æ æ æææ . æææ æ æ æ. Æ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ, . Æ æ æ , æ æææ æ æææ.

Æ æ, ææ æ, æ ææ. ææ. ææ æ æ. ææ æ ææ ææææ.

ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ.

æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ. æ ææ!.. æ, æ, ææ. æ æ, æ æ ææ æ æ?

Æ æ ææ, æ! æ æ æææ . æ æ æ ææ. , æ ææ æ.

ææ ææ æ, æ ææ ææ, æ, æ æ.

æ ææ æææ? æ. ææ æ , æ æ, ææ æ ææ æ? ææ æ! æ ææ æ ææ, æ æ æ. Æ æ ææ æ ææ æ...

æ æ ææ æ. æ ææ ææ æææ, æ ? Æ æ æ æ æ. æ æ æ, . Ææ æ ææ æ ææ æ æ, æ. ææ ææ ææ æ ææ .

æ æææ æ æ æ æææ æ, æ æ æææ, æ æ, .

ææ æ æ æ æ ææ. æææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ; æ. ææ æ ææ ææ æ. ææ æ ææ æ æææ ææ æ æææ æ.

æ, æææ ææ æææææ, . æ æ ææ ææ ææ?

Æ æ æ æ ææ æ ææ æææ . Ææ æ æ ææ æ æææ. Æ æ, ææ, æ ææ!

æ æææ æææ æ æ ææ æ. æ ææ , .

æ æ ææ ææææ æ, æ æ æææ æ ææ . æ ææ æææ , æ æ æ æ-æ. ææ ææ, æ ææ æ ææ, æ.

æ æ ææ æææ æ, æ æææ, æ ææææ, æ æ , æ. æ ææ ææ æ æ æ æ -æ ææ ææ. æ æ æ. æ ææ æææ æ ææ.

 

æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ . ææ ææ ææ ææ ææ ææ -, æ æ æ ææ ææ æ ææ æ. ææ ææ, ææ ææ æ ææ.

æ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ ææ , æ æ æ, . æ ææ ææ æ , æ æ æ æææ æ , . æ æ , , æ . æ æ , æ æ æ-æ ææ , ææ æ æææ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ æ , , ææ æ æ . æ æ æ æ ææ æ . , æ æ æ ææ, æ æ æ. ææ æ.

Ææ- æ æ æ ææ æ æ æ æ . , æ æ æ, æ, ææ æ æ. ææ æ æ. æ ææ :

æ, galanos-æ, æ ææ æ! æ , æ .

æ æ , æ æ , . Ææ ææ æ ææ ææ , æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ æææ æ æ , .

æ æ æææ ææ ææ æ . ææ , æ æ æ , æ ææ. æ , ææ æ ææ æææ æææ ææ æ ææ æ æ æ.

Ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ. ææ æ ææ ææ. Ææ æ, ææ , æ æ æææ æ æ, æ æ ææ ææ , .

ææ , æ æ. æ æ æ æ, æ æææ . Ææ æ æ æ æ.

æ æ æ, ææ æ , , ææ æ æ ææ. æ , , ææ æ ææ ææ ææ .

æ , æ æ æ , æ æ, æ æ æ : Æ æ. æ æ ææ æ æææ æ ææ ææ æ. æ ... æ æ, æ æ æ. æ, ææ æ. æ ææ . ææ æ , æ æ æ, æ æ. Æ æ , æ æ , ... æ , æ æ, æ æææ. , æ æ. Ææ ææ æ.

æ æææ ææ, æ ææ , ææ æ æ æ, æ æ æ æ, . æ ææ æ-æ ææ . ææ ææ , ææ æ æ ææ æ æææ. Æææ , ææ ææ , æ ææ æ. æ æææ ææ æ ææ .

ææ æ, ææ , æ, æ ææ æ ææ æææ . , æ æ, , æ, . ææ, æææ æ ææ æ , æ æ ææ æ ææ ææ , . æ æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ.

æ æ æææ. ææ , æ æ ææ æ, ææ æ æ. æ ææ , ææ æ æ ææ æ ææ ææ ææ . æ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ.

Æææ ææ æ ææ ææ æ ææ . æ ææ, æ æ æ ææ ææ æ-æ æææ . æ æ , æ æ ææ ææ, ææ.

, , , . , , ; , .

, , . , , . , . , , . , , , , , . . . .

. , . . :

- , galanos, ! , .

, , , , , , , .

, . , . , .

, , . . , . , , .

" , - . - , . ".

, , . , , .

" - - , - , : - , . - , . ... - , - - . , . - . , ! - . - , ... , ? - ... - , - . - ".

, , , . . , . , . .

, . . - . , , , . .

. , .

, , , . , , ; .

. , . .

 

Ææ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ, æ æ, . ææ æ , æ , æ . æ æ æ æ æ æ. æ æ . æ æ æ.

æ æ æ ææ, æ æ æ æ , æ æ. ææ æ æ . ææ æææ æ.

, æ ææ, ææ! Æ ææ ææ, æ æ.

æ, æ æ æ . æ-ææ æ æ .

æ æ ææ ææ, æ ææ æ æææ . æ ææ æ æ; ææ , æ. Æææ ææ æ ææ æ .

Æææ æ æ æ æææ, æ æ, ææææ. æ æ æ æ æ æ. Æ æææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ æ.

ææ æ, æ æ. Ææææ æ, ææ æ, ææ . æ.

æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ, . æ æææ æ æ æ æ.

æ æ, æææ, æ æ æ. , æ : æ æ. æ ææ æ, æ æææ æ. æ ... , æ æ. ææ ææ æ. æ æ æ ææ ! ææ, , æ! . æ , æ æ, ... ææ ææ æ, æ? æ. , . Ææ ææ æ æ .

æææ æ, ææ ææ æ ææ. æ æ æ æææ, æ æ æ ææ, . æ ææ æ. ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ . æ ææ ææ æ, æ ææ ææ ææ æ ææ. æ æ æææ æ æ ææ.

æ æ, ææ æ , . æ æ æ æ ææ æ. æ æ æææ . Æ ææ ææ æ, æææ ææ, æ ææ æ æ æ ææ-æææ ææ.

æ æ ææ æ. ææ , æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ, ææ æ æ æ. æ ææ.

Ææ æ æææ ææ æ æ æ. æææ æ æ æ ææ æ æ æ æ . æ, æ æ ææ ææ, ææ æææ.

 

ææ ææ ææ . ææ . æ. æ æ ææ, æ æ ææ ææ æ ææ, æ æ æ , æ æææ æææ, ææ æ æ ææ æ.

æ æ ææ , æ æ æ æ. æ , ææ æææ æ æ . æ ææ æ ææ æ, æ , æ æ æ ææ. æ æ, æ æ æ æ , , ææ æ æ æ æ ææ . æ ææ, ææ æ, æ æ ææ.

æ ææ æ ææ ææ æ æ , æææ , æ. æ æ æ ææ æææ , ææ æ ææ æ æ æææ .

æ æ æ . æ ææ ææ ææ, ææ, æææ æ ææ.

æ ? ææ æ ææ.

æ æ, æ æ. ææ æ , , ææ æ ææ . æ æ æ.

æ æ æ ææ ææ ! æ æ , æ , ææ.

æ æ æ , æ. æ ææ æ :

æ , æ ææ ææ æ , æ.

- æ æ.

æ æ. ææ æ, æ æ, .

, æ , ! . Æ ææ æ, æ æ. ææ æ æ æ .

ææ ææ æ ææ! æ ææ .