(1823-1849)

   
.
 

æ æ æ æ: æ æ ææ ææ æ æ ææ . , ææ æ ææ . æ . ææ æ ææ ææææ æ 1939 , æææ ææ æ , ææ æ æ æ , æ. æ æ æ æ æ æ. , ææ æ æ æ ææ .

æ æææ æ æ, ææ æ æ æ- æ æ . æ ææ æ. Ææ æ æ æ æ ææ : æ . Ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ.

æ , æ æ æ, ææ ', ææ ææ æ æ æ , æ æ æ ææ æ æ ææ æ.

1969 ææ æ ææ æ æ, æ æ , æ. æ ææ , æ æ æ , æ æææ ææ ææ æ æ : ææ æ æ ææ æ , æ ææ, æ æ æ ææ ææ æ...

ææ æ ææ . æ- ææææ. æ æ , ææ æ ææ . ææ ææ ææ : æ ææ æ, æ æææ , ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ -æ. æ, æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ, æ æ. , ææ æ æææ æ, æ æ æ æ. æ ææ ææ æ æ æ . Ææ ææ æ æ æ, ææ æ .

 


 

 

ÆÆ

ææ æ
 

,

, !
! ? !
 
- -
.
,
.
 
,
,

.
 
, ,
.

.
 
,
.
,
, , .
 
, .
, .

- .
 
, ,
.
,
.
 
, ?
.

, , .

-, 1842 .

 

 

Æ

æ ! æ æ ææ ,
æ ææ æ æ ...
Æ æ, ææ æ ææ ':
æ æ , æ ?..

ææ æ ææ,
æ æ æ æ, æ .
ææ, æ ,
æ ææ ææ.

ææææ æ ææ æ æ
æ. æ æ æ ! .
æ ææ æ ææ ,
ææ ææ ææ.

Æ ææ æ-æ ,
æ ææ æ,
Æ, æ, ææ,
ææ æ ææ .

æ ææ æ,
Æ æ æ æ æ.
: æ æ,
ææ æ æ æ ææ.

, æ æ, æ æ,
ææ æ æææ, .
æ æ ,
æ æ æ.

, ææ æ ,
ææ æ æ æ .
æ ææ æ æ æ,
æ æ æ .

æ ææ æ ææ,
æ æ æ æ æ.
æ æ ææ ææ
Ææ æ, æ, æ.

, 1842

 

Æ!..    
   

Æ ÆÆ

æ ææ! æ æ!
, ææ ææ æ
æ æ æ,
ææ æ æ .

, , ,
' , ...
, æ!
ææ æ.

Æ, æ æ
æ, æ æ æ ,
æ ææ ææ,
æ æ æ æ-æ!

ææ ææ æ æ,
ææ æ æ,
æ, ææ,
æ, æ æ!

æ æ ææææ ,
! æ æ æ ,
æ æ ,
, , æ æ æ.

æ-, æ æ,
Æ æ æ æ, æ!
, 'æ, æ æ,
' æææ æ!

Æ, æ , ' ,
æ æææ ,
æ, 'æ, æ
æææ æ æ!

, æ ææ, , '!
æ æ æ ,
Ææ æ, æ,
æ, æ...

Æ, æ æ, æ,
æ æ!
æ æææ æ ,
æ!

, 1844

 

   

Æ Æ

Æ æ æ æ,
ææ æ æ æ?..
æ ææ
æ æ æ æ.

æ, æ
, æ , æ ,
æ æ æ æ æ
æ æ æ.

, 1844

 

,

, ,
.

 

 

ÆÆ ÆÆ

, æ, ,
æ æ, æ æ :
, æ ,
ææ æ !

, 1844

 

   

Æ

æ æ,
æ æ æ.
, ææ æ 'æ,
æ æ æ æ æ.

, ææ æ ææ ,
æ æ æ ?
æ, æ æ æ æ,
, æ ' æ!

, 1844

 

   

Æ

, æ ææ,
æ æ .
æ æ æ
ææ æ !

-ææ -æ
æ æ æ,
ææ æ æ
æ æ æ!

... Ææ ,
æ æ æ æææ.
æ ææ æ,
æ æ æ-æ æ!

Æ æ æ,
æ ææææ;
, æ æ ,
æ æ æ æ æææ!

, æ
ææ æ ææ
æ, ææ æ
æ æ !..

æ æ ææ,
Æ ææ æ æ,
Ææ æ æ
ææ æ .

, 1844

 

   


æ ææ ! ææ æ-æ,
æ æ æ æ æ,
æ æ!.. æ .
ææ æ...
æ,
æ .

ææ ææ æ ,
æææ æ æ æ, ,
ææ æ ææ æ æ.
æ ææ
æ ææ,
æ æ, æ ææ, æ !

, 1844

 

   

Æ ÆÆ

æ æææ, ææ ææ,
ææ æ .
ææ æ ææ,
æ æ ææ !

æ æ , æ æ -,
ææ , æ,
ææ æ æ ,
æ æ æ ææ æ.

æ æ! æææ
ææ æ ææ ,
æ ææ ææ æ,
æ æ æ ææ æ ...

æ æ, æ æ ææ,
ææ, æææ ææ ...
æ ?.. ææ æææ,
æ æ æ ææ æ?!

, 1845

 

   

æ! æ ,
æ æ ææ :
æ æ æ ,
ææ æ .

æ æ æ æ,
Ææ æ æ,
æ æ, æ æ ææ
æ æ ææ æ!

, 1845

 

   

æ ææ æ, æ ?
æ æ æ ,
æ ææ: æ ææ ,
æ æ æ , æ.
, æ æ , æ,
' æ , .
æ æ æ æ ææ,
Æ æ æ æ.

, 1845

 

   

Æ ÆÆ

æ,
æ ?!.
æ ææ, ææ æ æ,
æ æ 'æ .

æ æ ... ææ æ æ æ,
Ææ æ , æ æ æ .
æ, æ æ æ æ,
, æ, æ.

æ æ ææ æ æ,
æ ææ æ æ, ,
Ææ æ æ æ æ,
Ææ ææ æ æ.

æ æ , ææ æ ææ,
æ ææ æ æ æ.
æ æ ææ
æ æ.

Æ æ. Æ æ , ,
æ æ æ ææ.
ææ æ æ,
æ æ æ ææ æ.

Æææ æ æ !
ææ æ, æ .
æ æ æ,
æ .

, 1845

 

- ...

- ,
;

.
 
, ,
;
, ,
.
 
.
, , ?
,
.
 
, , ,
, , !
, , ,
.

-, 1845 .

 

 

Æ Æ

Æ ææ æ æ,
æææ ææ.
æ-æ , ææ,
æ ææ æ, ææ.

- æ ææ,
æ æææ æ.
æ æ, æ æ
æ æ, æ æ æ æ .

æ ææ... æ
æ ææ ' æ.
ææ ææ æ ææ,
ææ æ æ æ.

æ æ ,
æ æææ ææ æ ,
ææ æ, ææ æ ,
æ æ , æ.

, 1845

 

   

Æ Æ Æ

ææ æ æ, æ,
æ æ æ.
æ æ ' æ,
ææ æ æ æ æ .

æ ææ æ ææ,
æ ææ, æ,
æ æææ
æ ææ æ .

æ ææ ,
æ æ ææ ææ;
Ææ æ æ :
ææ ææ ææ æ!

Æ æ !
æ, , æ,
Æ æ æ æ ,
Ææ æ æ ææ.

æ æ æ ,
æ æ æ æ:
æ ' æ ,
æ æ æ ææ...

æ æ, æ æ,
æ æ æ æ.
, ææ æ æ
ææ, æ, ææ.

ææ- æææ
æ ææ æ,
æ ææ ææ,
, æ æ æ!

æ æ, ææ ææ,
ææ ææ ææ æ.
æ æ ææ,
æææ ææ!

æ æ æ ,
- æ æ.
æ ,
Ææ æ æ.

, 1845

 

   

Æ Æ...

æ æ æ æ ææ,
æ , æ æææ æ æ.
æ æ ææ æ æ,
æ- æææ ææ.
, æ ææ æ ,
Ææ æ ææ æ.
æ -ææ ,
, ææ ææ ,
æ ææ, .
æ æ , .

, 1846

 

   

Æ, Æ !..

æ, ææ æ !
æææ ææ ææ
æ, æ
Ææ æ ' ææ!

æ æ ,
æ ææ æ,
æ ææ æ æ
æ æ æ !

æ, æ æ æ
, ææ !
æ 'æ ,
ææ, ææ æ !

ææ ,
æ æ æ!
æ æ æ ææ æ
æ æ ææ!

æ æ æ ææ
æ , æ æ æææ,
æææ æ æ
ææ æ æ æææ.

, 1846

 

   

Æ ÆÆ

æ, æ ,
ææ æ, , ...
æ, -ææ, ææ,
æ, æ ææ?
Æ æ ææ æ,
æ ææ ææ, æ ?
Æ , æ æ ,
æ , æ ææ?
æ, ææ æ, æ æ ,
Æ æ æ æ !
æ æ ' , æ ,
æ ! æ ææ æ æ!
æ, ææ æ æ æ, æ æ æ...
æ, æ ææ ...
æ?.. æ æ æ æ æ!..
æ æ, æ ææ!..

, 1846

 

   

Æ Æ, Æ !

æ æ, æ æ æ!
Ææ æ æ æ,
æ æ!
æ ææ
' ,
æ æ æ æ æ,
æ, !

æ æ, æ æ æ!
æ æ :
æ ææ ,
æ æ .
æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ,
æ æ æ!

æ æ, æ æ æ!
æ ææ ,
æ æ
Ææ !
æ æ ,
æ ææ ,
æ ,
æ æ æ !

æ æ, æ æ æ!
Ææ æ ææ
æ ææ
æ æ ææ!
Æ æ, 'æ,
, ææ,
æ ææ-ææ
ææ ææ!

æ æ, æ æ æ!
æ,
æ ææ æ
æ æ !
æææ ,
æ:
ææ æ,
ææ æ æ æ!

, 1847

 

   

æ, æ, æ æ
: æ , .
æ , æææ,
æ æ .

Æ . , æ
æ ææ .
æ ææ
ææ æ .

ææ æ ææ!
æ ,
æ,
ææ æ æ .

Æ, , æ æ æ
æ ææ æ!
æ æ æ ææ,
ææ, æ æ æ!

Æ, ææ! , æ-
æ æ. Ææ æ æ
æ , æ -
æ æææ æ æ!

æ , æ
æ, , æ, æ ææ,
Ææ , æ,
æ æææ æææ!

æ æ æææ!
æ ææ æ æ,
æ æææ ææ
Ææ æ æ æ!

æ, æ, æ æ
, æ , .
æ, , æææ,
æ æ .

, 1847

 

   

ÆÆÆ ...

æ æææ ' æ ææ,
æ æ æ æ.
æ ææ æ æ,
æ ææ æ æ æ .
ææ ææ ææ ,
æææ æ ææ.
æ æ æ ,
æææ ææææ æ.

Ææ æ æ æ 'æ,
ææ ææ æ ,
Ææ æ æ æ
æ æ æ ææ æ .
, æ,
æ æ æ ææ.
æ æ æ ,
æææ ææææ æ.

æ , æ ,
æ æææ æ.
ææ æ, æ æ ,
æ æ æ.
æ æ , æ æ ææ ,
æ æ , æ æ ææ ææ.
æ æ æ ,
æææ ææææ æ.

æ, æ æ æ æ ææ,
Ææ æ æ æ æ,
ææ æ æ æ ,
ææ æ.
æ æ, æ,
Æææ æ.
æ æ æ ,
æææ ææææ æ.

, 1847

 

?
!
?
, , !

- -,
,
!
, , !

,
-, , .
? .
, , !

, -

,
, , !

!


, , !

 

 

', , ?
æ æ æ,
æ æ æ æ,
', !

æ, æ æ.
, æ,
ææ 'ææ ææ,
Ææ , æ, !

æ ææ,
æ æ ææ ,
æ æ æ ææ,
Ææ , , !

æ ææ æ,
æ æ !
æ æ æ,
ææ , æ, !

, ææ æ !
æ ,
ææ æ ...
æ , æ, !

, 1848

 

, !

, ,
, !
,
.

,
,
,
?

, ,
:

.

,
,

, .

,
,

.

,
,
,
.

 

 

Æ Æ!..

Æ æ, æ æ,
Æ æ æ !
æ æ æ æ,
ææ 'æ æ.

æ æ æ,
ææ æ ææ...
æ, , æ æ ,
æ æ ææ.

ææ æ æ,
æ æ æ ææ æ æ,
-æ æ
æ ææ æ.

,
æ æ æ ,
ææ æ
æ æ ææ, '.

ææ ææ,
æ æ ææ ææ
æ æ æ ææ,
ææ æ .

æ æ ,
ææ æ,
æ - æ,
Ææ æ æ.

, 1848

 

   

...

ææ æ,
Æ æææ æ:
æ, ææ,
æ æ æ.

ææ ,
ææ, æ æ.
ææ æ
æ æ ææ.

,
æ æ æ.
æ æ , æ , ,
ææ , .

, æ ææ
æ æ.
æ æ æ
ææ, ææ, æ.

æ, æ
æ , æ,
æ æ æ æ,
, æ æ æ.

, 1848

 

   

ÆÆ Æ

ææ æ ,
æ æ æ:
æ, ææ æ æ,
æ æ?

ææ æ æ ,
æ ææ.
, ææ
ææ æ æ.

æ æ
æ æ æ æ,
ææ ,
æ æ.

æ ææ æ æ æ,
æ :
æ æ ææ,
ææ æ.

æ æ æ æ ,
-æ, :
æ ,
æ æ æ .

ææ æ æ, æ æ,
ææ, æ æ
... ææ æ
æææ æ.

Æ æ ææ æ æ
æ,
æ æ æ æ
æ æ.

æ, æ æ ,
ææ æ ,
æ ,
ææ .

æ ææ æææ,
æ æ ,
æ ææ
æ .

, 1848

 

   

Æ

æ, ,
æ æ æ .
Æ ææ! æ ææ æ
æ ææ æ.

æ, æ
æ ææ, .
æ æ ææ ,
Ææ .

ææ ? æ æææ æ
æ ææ ææ ?
æ æ, æ æ,
ææ æ æ ææ æ!

Ææ æ ææ æ ,
æ æææ .
æ ææ æ, ææ ,
ææ æ -æ .

ææ æ æ ,
æ æ æ ææ æææ:
æ æ æ , ,
Ææ æ æ ææ æææ...

æ! æ ææ ææ,
æ ææ , 'æ .
æ 'æ æ æ ææ,
æ æ æ, æ æ .

æ ææ ææ, æ
æ æ , æ ææ æ æ?
æ æ, æ,
ææ æ æ æ æ!

, 1849

 

   

Æ ÆÆ Æ ÆÆ

æ... æ æ
ææ , æ .
æ æ,
æ æ ...
æ , æ æ.
æ ææ æ æ æ.
ææ æ æ ææ.
æ æ æ, æ ææ æ.

æ,
æ...
Æ æ æ æ,
ææ.
æ æ ææ æ ææ æ,
æ æ æ.
ææ æ ææ, æ, ,
æ ' ...

æ æ æ,
æ æ æ ææ...
æ æ
æ æ, æ ææ.
æ æ æ , ææ,
æ ææ, æ æ ææ .
æ, ææ æ æ ææ,
æ ææ, æ æ.

æ æ,
ææ .
æ ææ
æ ...
, æ æ, , ææ ææ,
æ , æ æ æ æ æ.
, æ æ ææ ææ,
ææ æ ææ...

æ, æ ææ,
æ æ æ;
æ ææ æ æ
æ æ .
æ , æ, æ æ,
, æ æ, ' ææ,
æ æ , æ æ æ;
æ æ æ æ æ.

æ, ?.. ææ!
æ ...
,
, æ .
, æ , æ , ææ
ææ,
æ æ ææ...
æ æ æ,
æ æ æ æ æ æ æ...

, 1849

 

   

æ, æ æ,
...
æ æ,
æ æ .

, æ æææ
, ,
æ
ææ æ.


' ææ,
ææ, æ
æ æ æ æ!..

, 1849

 

   

, 2007, 3

      * ææ æ *