Æ

ÆÆÆ

      

 


Æ
Æ ÆÆȠ
Ƞ
Æ

ÆÆ
à  
ÆÆ
Æ
Æ
Æ Æ  
Æ Ѡ
æ æ æ
ˠ
Š
Æ ÆÆ
ÆÆ
Æ
æ, æ,
Æ Æ
, , æ æ


Æ Æ

Æ
æ, æ,
Æ Æ ÆÆÆҠ
ڠ

ڠ
Æ Æ ÆÆÆ


-
Æ Ƞ
ÆÆ ͠
ÆÆ
Æ
 
ÆÆ

 

 

Æ Æ

 æ æ æ ææ
æ, , æ,
æ ææ ææ,
æ ææ ...

æææ æ
ææ æ , -
Æææ æ
Æ æ æ æ.

æ-æ æ -æ
æ ,
ææ æ æ,
' ææ æ...

1909, æ

 
Æ

æ æ æ ææ
, æ,
æ æ ææ,
æ æ æ ...

ææ æ ææ
-ææ æ ,
Ææ ææ
Æ ææ æ.

- æ -æ
Æ ,
æ æ æ
Ææ æ æ...

æ, 1909

 
Æ

æ, æ 'æ ææ,
æ, æ ææ æ ææ,
Æ ææ
ææ.

Ææ æ,
æ, , æ
æ æææ
æ ææ æ-...

æ ææ æ 'æ
æ ææ,
, 'æ, ææ
æ æ æ.

æ æ ææ,
æ ææ ',
ææ ææ
æ æ ææ...

1914

 


æ, æ 'æ æ,
æ, æ ææ æ ææ,
Æ ææ
æ æ ææ.

Æ æ- æ,
æ æ- æ
æ æææ
æ ææ æ-...

ææ æ ææ æ 'æ
æ æ æ,
æ, ', ææ
æ æ.

æ æ æ ,
æ æ ææ,
æ - ææ
æ æ ææ...

1914

 
Æ ÆÆ

æ æ
Æ ææ ææ
' æ æ
æ æ æ.

æ æ æ æ ææ
Æ æ æ,
ææ ææ æ ææ
æ ææ.

ææ, æ, , ææ,
ææ ...
, æ æ æ,
æææ ææ.

1915

 
ÆÆ

ææ
Æ ææ, ææ ,
æ æ ææ
ææ æ æ æ.

æ ææ , æ ææ
'æ æ æ,
æ æ æ ææ
ææ æ.

ææ, æ, , ææ,
æ æ ...
, æ,
ææ æ ææ.

1915

 


ææ ææ æ ,
æ , , æ æ!
ææ æ, , æ
Æ ' 'æ ææ?..
æ æ æ
ææ ,
æ æ ææ æ-æ
ææ æ æ æ ?..
ææ æ æ
æ æ ææ?
' 'æ æ ,
ææ æ ææ!..
æ ææ æææ,
ææ æ,
æ ææ, æ ææ
æ æ æ ...

1916

 


ææ ææ æ ,
æ æ, æ !
ææ æ æ
' 'æ æ æ?..
æ æ
ææ- ,
æ æ ææ æ-æ
ææ æ æ æ ?..
ææ æ æ
æ æ ææ?
' æ ,
ææ æ ææ?..
æ æ æææ,
ææ æ æ ,
æ ææ, æ ææ
æ æ ...

1916

 


æ, ææ, æ,
æ ææ æ,
, ææ æ,
ææ æ .
æ æ æ,
æ ææ æ,
æ, ææ æ,
æ æ!
ææ ææ,
æ æ æ,
æ ææ,
ææ æ æ.
æ, ææ, æ,
æ ææ æ,
, ææ æ,
ææ æ .

1919

 
 
ÆÆ

æ, , 'æ,
æ ææ?
æ æææ æ
æ æ æ.

æ æææ ææ
Æ æ æ,
ææ æ æ
Æ ææ .

æ æ æ
æææ æ æ.
æ æ æ ææ
ææ ææ æ æ?

Æ -æ ææ
æ æ .
æ ææ æ,
'æ, , !

- æ ææ,
æ ææ æ æ,
Ææ æ æ,
Æææ ' æ.

ææ æ æ
Æ æ 'æ ææ ,
ææ æ æ
æ æ.

æ, , 'æ,
æ ææ?
æ æææ æ
æ æ æ.

1921

 
Æ

æ æ ',
æ ææ?
æ æ
æ ææ æ.

æ ææ ææ
Æ æ æ.
æ æ æ
æ ææ .

æ æ æ
æ æ æ,
æ æ æ æ
æ æ ææ æ?

æ æ æ
æ æ æ ,
æ ææ ,
'æ, , !

- æ ææ,
æ æ,
æ æ æ
æææ æ.

æ æ æ
'æ, , æ,
æ ææ
æ .

æ æ ',
æ ææ?
æ æ
æ ææ æ.

1921

 


æææ
æ ææ,
, ææ
æ æ.

ææ
æ ææ,
ææ
æ ææ.

Æ æ,
æ, ,
æ
æ.

æ æ
Æ ææ
æ ææ,
æ ææ.

ææ,
, ' ææ?
, ææ
æ æ...

1922

 
Æ

æ
æ æ,
,
æ æ.

æ æ
æ ææ,
æ æ
æ ææ.

Ææ æ,
æ, ,
æ
æ.

æ
ææ æ
æ ææ,
æ æ.

æ,
, ' æ?
,
æ æ...

1922

 
Æ Æ

(æ)

æ, æ æ, ææ
æ æ
' æææ æ
Ææ ææ .

æ, æ, æ æ
Ææ ææ æ æ,
æ æ æ
æ æ ææ.

æ æ æ ææ,
æ ææ æ æ,
æ, æææ,
-æ æ æ.

1922

 
 
Æ

ææ,
ææ,
æ ææ æ.
,
'
Æ æ, æ æ æ.

æ,
æ ææ æ.
'æ,

æ, æ .

1923

 
Æ Æ

æ,
ææ,
æ æ æ.
æ,

æ, æ æ.

æ,
æ ææ æ.

æ æ
æ, æ .

1923

 
* * *

æ æ æ
ææ æ æ,
æ æ æ
æ ææ.

æ ææ
æ æ æ æ,
æ æ ææ
æ æ æ.

æ
æ ææ,
æææ æ
æ, , æ æ.

ææ 'æ,
æ, æ
ææ
æ .

æ
' æ æ,
æ æ
æææ æ.

æ æ, æ æ
Ææ ææ,
æ ææ æ
æ æ æ.

 
* * *

, , æ æ
æ -
- æ ææ
ææ- æ .

æ æ ææ
æ æ.
æ æææ
æ æ æ æ.


æ ææ.
-: æ
æ æ æ æ.

, , ',
æ, æ
æ æ
æ .


æ æ æ.
æ æ
æ.

æ, æ æ
Ææ ææ,
æ ææ æ
æ æ.

 


ææ æ
,
æ æ ææ,
Æ ææ .

ææ 'æ æ æ
æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ...

æ ææ æ
æ æ,
ææ æ æ æ,
æ, æ, æ.

ææ,
'ææ ,
æ æ ææ,
æ æ !..

ææ æ æ,
æ æ æ,
æ æ,
'ææ æ !

, æ, æ,
æ ,
æ
Æ æ æ...

æ ææ,
ææ æ æ...
æææ æ
'æ æ...

ææ æ,
æ æ ,
ææ æ
æ...

æ æææ,
æ æ æ.
ææ ææ
æ æ.

ææ æ ææ
æ æ .
æ æææ
ææ ææ...

æ æ
æ ææ ,
, ææ, æ,
æ æ...

ææ æ æ,
ææ ?
æ 'æ æ:
æ æ æ!

1916

 

I
'æ æ
,
æ æ æ,
æ æ 'æ.

æ æ
æ æ.
ææ æ ,
æ æ...

'æ æ æ,.
æ æ.
ææ æ æ æ,
, æ, æ.

æ æ ææ,
æ æ æ.
æ, æ ææ,
Æ æ !..

æ ææ æ,
æ æ æ.
æ æ '?
æ æ æ !

, æ,
æ æ,
æ
æ ææ æ..
II
æ æ æ,
ææ æ æ.
ææ 'æ
æ æ.

ææææ ,
ææ ,
æ æ
æ...

æ æææ,
ææ æ æ.
ææ ææ
æ æ æ.

æ
ææ æ æ,
æ ææ,
æ ææ, æ.

Ææ æ æ,
æ, !
ææ ,
æ æ æ...

æ æ,
æ ?
, æ:
æ ææ æ!

1916

 


(æ æ)

æ ææ ææ,
æ æ æ ,
Æ æææ, æ-æ-æ
ææ ææ.

ææ æ æ æ,
ææ, æ?
Æ ææ æ ææ
Ææ æ .

æ, , , æ
æ æ ææ,
æ ææ æ, 'æ,
æ ææ.

æ æææ ææ
æ æ,
æ æ æ
æ æ .

1923

 


(æ æ)

æ ææ 'æ,
æ æ ,
Æææ æ, æ æ
ææ ææ .

ææ æ æ æ,
æ, æ?
æ æ æ ææ
Ææ æ .

æ, , ,
æ æ, æ æ.
æ æ æ, ,
Æ æ æ.

æ æ ææ
æ æ,
-æ æ æ
æ æ.

1923

 
Æ ÆÆ

æ æææ ææ,
æ æ ææ
                , æ, æ...
æææ æ ææ,
æ æ, , 'æ,
                , æ, æ...
æ ,
? -
                , æ, æ...
'æ,
æ æ, æ æ,
                , æ, æ...
æ æ æ æææ
æ æ æ ææ,
                , æ, æ...
æ ææ æ æ
æ æææ,
                , æ, æ...
ææ æ æ,
æ æ æ æ,
                , æ, æ...æ æ ææ
æææ,
                , æ, æ...
æææ, , ',
æ ææ ,
                , æ, æ...
æ æææ ææ,
æ æ ææ,
                , æ, æ...

1924, æ

 
Æ Æ

æ ææ ææ,
æ æ æ
                , æ, æ...
ææ æ æ æ,
æ æ æ æ,
                , æ, æ...
æ æ,
æ 'æ?
                , æ, æ...
æ æ,
æ , æ ,
                , æ, æ...
æ æ æ æææ
æ æ æææ,
                , æ, æ...
æ ææ æ
æ æ ææææ,
                , æ, æ...
æ æ ,
æ æ æ,
                , æ, æ...
æ ' æ
æ æ æ,
                , æ, æ...
æ æ æææ
ææææ,
                , æ, æ...
ææ, , ',
æ ææ æ ,
                , æ, æ...
æ ææ ææ,
æ æ,
                , æ, æ...

1924, æ

 
ÆÆ

Æ ææ ææ
æ æ æ,
æ, , ææ
æ æ æ...

æ-, æ ,
æ æ:
ææ æ æ,
ææ æ æ.

æ æ,
Ææ ææ ,
ææ æ,
ææ ææ ...

ææ æ,
æ .
ææ ææ
æ ææ...

æ æ æ,
æ æ ,
æ æ æ,
, æ ' ...

æ æ æ,
æææ æ...
æ æ ææ
æ æ!

æ æ ææ,
æ æ æ,
æ æ æ
æ æ.

1927

 


æææ ææ
æ æ æ,
æ æ ææ
æ æ æ...

æ-, ææ ,
æ:
æ ,
æ æ.

æ æ,
ææ ææ ,
æ,
æ ...

ææ ææ ,
æ .
ææ æ æ
ææ...

æ æ ææ,
æ ,
æ æ ,
, ææ ...

æ æ æ,
æ...
æ ææ ææ
æ æ!

æ æ , ææ
æ æ æ,
, æ æ æ
æ æ æ.

1927

 
  (.) .

Æ

- æ æ
æ æ æ.
ææ, æ, æ,
ææ æ !..
Æ æ,
æ æ æ.
æ, æ, 'æ,
æææ æ ...
ææ æ ææ,
æ .
æ æ
æææ ææ...
ææ æ
æ ææ,
æ æ ææ
ææ æ...
æ æ
ææ æ,
ææ,
æ æ.
æ ææ ææ
' æ æ.
æ ææ æ ææ,
æ æ ææ ææ...
- æ æ
æ æ æ.
ææ, æ, æ,
ææ æ !

1927

 

Æ

- æ. æ
æ æ æ.
ææ, æ, æ,
ææ æ æ !..
Æ æ ,
æ æ æ !
æ, ææ æ, ',
ææ æ ...
ææ ææ æ,
æ ,
æ æ ææ æ,
æ...
æææ æ
ææææ æ.
ææ æ
'æ æ.
æ ææ
æ æ,
æ æ,
æ æ.
æ ææ ææ
æ æ æ.
æ ææ æ ææ,
æ æ ææ ææ...
- æ æ
æ æ æ.
ææ, æ, æ,
ææ æ æ !

1927

 
* * *

æ, æ,
æ,
æ æ æ
ææææ.
ææ
Æææ,
æ ,
æ...

æ, æ,
ææ
Æ æ
æ:
æ
æææ,
æ
Ææææ...

æ
Æ æ,
æ ææææ
Ææ.
æ æ,
æ æ,
æ
æ æ...

æ
Ææ,
æ
Æ æ.
æ æ,
æ ææ
Ææ
æ æ ææ.


Æ, æ ,
æ æ,
æ ææ.
æ
æ
Æææ
æ æ.

1934, æ

 
* * *

æ, æ,
Æ ,
æ æ æ
ææ ææ.

ææ æ,
æ ,
...

æ, æ,
ææ
æ
æ:
æ
ææ ,
æ
ææ ææ...

æ
Ææ ,
æ ææ
æ.
æ æ ,
æ æ ,

æ æ...

æ æ
æ,
æ æ
Æ .
æ æ,
æ ææ
ææ '
æ æ ææ.

ææ 'æ
Æ, æ ,
æ æ
æ ææ.
ææ
æ æ
æ '
æ æ.

1934, æ

 
Æ Æ ÆÆÆ Æ Æ ÆÆÆ

                             I

æ, æ æ æææ,
æ æææ, æ æ !
æ æ æ æ
æ ææ æ.
æ æ ææ, æ æ æ
ææ ææ.
Ææ æ æ æ
æ ææ æ æ.
æ -æ, æ æ æ
æ æ æ æ.

                             II

ææ æ æ
æ æ æææ,
ææ æ æææ,
Æ ææ ææ.
Æ æ -ææ,
Æ æ æ ææ,
Æ ææ æ æ-æ,
Æ ææ æ æ ææ.

                             III

æææ ææ,
æ æ æ
æ æ æ,
æ æ æææ.
æ, æ, æ æ!
ææ æ æææ.
Æ ææ, æ, æ-æ!
ææ ææ æ, æ?
æ? æ æ
æ ææ æ,
æ æ æ ææ
Æ ææ æ æ.
ææ æ æ:
ææ , ææ
æ æ æ.
ææ, æ , ææ,
æ æ ææ.

                             IV

Æææ ', æ
æ æ ææ,
æ æ æ æææ
ææ ææ.
ææ ææ ææ,
ææ ææ, æ æææ
ææ ææ æ.
æ æ ææ:
æ , æ?
ææ , ææ æ
æ æææ æ?
ææ 'æ, æææ '!

                             V

Æææ æ æ
æ æ ææ.
æ ææ æ,
æ æ-æ
æ æ æææææ.
æææ æ ææ,
ææ, ææ æ.
Æ æ, æ
ææ ææ æ.
ææ æ ææ:
ææ ææ æ, ææ ææ?
æ æ, æ
æææ æ ææ æ?
æ ææ æ æ æ:
ææ æ. æ æ
æ æ æææ æ.
æ æ ææ æ,
æ æ ææ
æ æ ææ æ,
æ æ æ æææ.

                             VI

æ ææ æææ,
Ææ æ æ:
æ, æ ææ ææ,
æ æ ææ æ,
æ ææ!
æ æ æææ
'
æ-ææ æ æ.

                             VII

æ æ æææ
æ æææ ææ,
æ æ æ-æ
æ ææ æ.
æ æ ' æ,
ææ
Æ æ ææ, æ æ æ.
æ, , æææ
æ æ æ æ?

                             VIII

', ?
-æ,
ææ ææ ææ
æ æ?
æ æ ææ
æææ æ æ.
æ,
æ, ææ.
æ,
æ æææ.
æ ææ æ æ,
æ æ æ æ æ.
æ æ ææ,
Æ ææ æ æ .
æ æææ:
æ æ, æ æ æ,
æ æ æ æ æ,
ææ æ æ ææææ,
Ææææ, æ ææ?

                             IX

æ ' ææ:
æ æ æ æ ææ,
æ æ æ ææ?
æ ææ:
æ æ, æææ æ,
æ ææ æææ ææ ',
æ æ æ æ!
Æ ææ æææ
Ææ ææ .

                             X

æ, æ æ æ-æ:
æ, æ ææ
Ææ æ, ææ ææ
ææ æææ.
ææ , æææ æ:
æ æ æææ.
æ æ ,
ææ æ,
Ææ æ æææ,
æ ææ, ææ æ:
æ, æ , æ
æææ, ææ
æ æ !

                             XI

', ?
æææ
ææ æ æ,
æ æ?
æ ææ æ æ
æ æ ææ,
æææ æ æ,
Æ æ ææ.
ææ æ æ,
æ ææææ.
æ ææ:
æ , ææ
æ æ !

                             XII

æ æ æ æ
æ æ ææ,
æ æææ æ:
-, æ æ-æ
æææ æ,
æ æ ææ ææ...
ææ ' æ ,
æ æ!
ææ æ æ,
ææ æææ,
' ææ æ æ.

 

                             I

æ, - æ æ-æ,
æ æ-æ, æ æ ææ!
æ æ æ æ
ææ æ.
æ æ ææ, æ æ æ
ææ .
Ææ æ æ æ
æ æ.
æ -æ, æ æ æ
æ æ æ.

                             II

æ æ æ
æ æ æææ.
æ æææ,
æ ææ ææ.
æ æ -ææ,
æ ææ æ ,
æ æ- æ ææ,
æ ææ æ æ ææ.

                             III

'ææ æ æ æ,
Æ æ æ
æ æ æ,
æ æ ææ.
, , ææ æ!
æ æ æ æææ.
Æ ææ, , æ-æ!
ææ ææ æ, æ?
æ? æ æ
-æ ææ æ,
, æ æ æ ææ
Æ æ æ æ.
æ æ æ æ:
, æ , , æ
æ æ æ.
ææ , æ , ææ,
æ æ .

                             IV

Æææ, æ æ
æ æ æ ,
æ æ æ æææ
ææ , , ææ.
æ æ ææ ææ,
ææ ææ æ æææ,
ææ ææ æ,
æ æ æ æ:
, æ æ?
ææ, æ ææ æ
æ æ æææ æ?

                             V

Ææ æ æ æ
æ æ ææ.
æ ææ æ ,
æ , æ æ
æ æææææ.
æææ æ æ-æ,
ææ ææ, ææ æ.
æ 'æ æ
ææ ææ æ.
'æ æ æ ææ:
ææ ææ æ, ææ æ?
æ æ, æ æ
æææ æ æ ææ æ?
æ ææ æ æ æ:
ææ æ. æ ææ
æ æ æææ æ.
æ æ ææ æ:,
, ææ æ æ æ
æ æ ææ æ,
æ æ æ æææ.

                             VI

æ ææ æææ,
Ææ æ æ æ:
æ, æ ææ æ æ
æ æ ææ æ,
, æ æ!
Æ æ æ æææ

æ-ææ æ æ.

                             VII

æ æ æææ.
æ æææ æ,
æ æ æ
æ ææ .
æ ' ææ,
æ
æ æ æ, æ æ æ.
ææ-, æææ,
ææ æ ææ æ ?

                             VIII

, æ ?
æ - æ
ææ æ æ æ
æ æ?
æ æ æ æ
æææ æ æ.
æ ,
, æ .
ææ æ,
ææ æ æ æææ,
æ ææ ææ æ æ,
æ æ æ æ.
æ æ æ, æ,
;æ æ, æ æ æ .
ææ æææ:
æ , , æ æ æ.
æ æ æ æ æ,
ææ æ æ ææææ, -
Ææææ, æ æ?

                             IX

æ æ ' æ:
æ æ æ æ ææ,
æ- æ æ æ?
æ æ, æ:
æ , , ææ æ,
.æ ææ ææ 'æ ,
æ æ æ æ !
æ ææ ææ
Ææ æ æ.

                             X

æ æ æ æ æ:
æ, æ ææ
ææ æ, ææ ææ
æ æ æ ææ.
æ , ææ æ:
æ æ æææ,
æ æ ,
æ æ æ,
Ææ æ æææ,
æ ææ, ææ æ:
æ, ææ ,
æ, - æ
æ æ !

                             XI

, æ ?
æ æææ
æ æ æ, |
æ æ?
æ æ æ æ
æ æ æ ææ,
æææ æ æ,
æ æ æ.
ææ æ ,
ææ
æ æ 'æ:
æ , - æ
æ æ !

                             XII

æ æ æ æ
æ æ ,
æ æææ :
, æ. æ
ææ æ,
æ æ ææ ææ...
ææ æ ,
æ æ!..
æ -æ,
æ æ ,
'æ æ æ.

 


                             I

Æ ææ
Ææ æ,
ææ æ
Æ ææ, æ ææ...
ææ ææ
ææ æ æ.
æ æææ,
æ æ æ.
ææ æ, ææ,
æ ææ, æ æ
-æ æ,
æ æ ææ?..
æ, æ æ,
ææ æ æ ææ?
æ æ æ,
æ , ææ...
æ æ ææ
æ æ æ.
æ ææ æ
æææ æ ææ...

                             II

æ ææ
æ ææ ,
ææ ææ
ææ, ææ :
, æ, æ,
æ
ææ æ
æ æ .

                             III

ææ æ æ
æ ææ æ.
Æææ
Æ ææ, æ ææ.
æ-ææ ææ
æ æ,
ææ ææ
æ æ æ.
æææ ææ
ææ-ææ æ,
æ
Ææ æ æ.
æ 'æ æ,
ææ æ æ.
æ æ æ
ææ ææ...

                             IV

æææ æ
æ ææ æ,
ææ æ æ
Æ ææ, æ ææ...
ææ-æææ æ
' æ .
ææ
æ 'æ ...
, , ææ,
-æ, æ æ?
,
æ ææ...
æ æ ææ
æ æ ææ,
æ ææ æ
æ ææ æææ...

                             V

æ ææ ææ
æ æ æ:
æ, æ, æ,
æ æ, æ
Æ
, æ...
æ ææ...
æ æ ,
Æ æ ææ
Æ ææ ææ ...
æ æ,
ææ æ...
ææ æææ
æ-æ ææ...
Ææææ ææ
-, æ æ,
æ æ æ
Ææ æ, æ!

                             VI

æ - ææ
Æææ ææ.
ææ , ææ
Æ æ:
æ
æ ææ,
Ææ ææ
ææ æ æ.
Æ æ ææ,
Æ ææ æ,
æææ æ
æ,
æ æ æ
æ æ ææ,
Ææ
ææ æ æ æ.
æ æ -...
ææ 'æ æ,
ææ æ æ
Æ ææ, æ ææ.
æ æææ,
Ææ æ æ,
æ ææææ
æ æ...

                             VII

æææ æ æ,
æ æ,
æ ææ
Æ ææ, æ ææ...
ææ æ.
æ ææ
æ æ
Æ æ .
æ æ -,
æ.
Ææææ, ææ
æææ ææ.

1927

 


                             I

Ææ æ
Ææ æ,
' æ æ æ
Æ ææ, æ æ...
ææ ææ
æ æ.
æ æ æææ
æ æ æ,
ææ , æ ææ,
æ æ, ,
-æ æ,
æ æ ?..
ææ æ , æ ææ ,
æ æ æ ææ?
æ æ , æ æ .
, æ ææ...
, æ æ æ '
æ æ æ,
æ ææ-
æ æææ æ æ...

                             II

æ æ ææ
æ-ææ ,
æææ æ æ
ææ, ææ :
, -, æ,
æ ææ æ æ,
æ æ
æ æ!..

                             III

-ææ æ æ
æ æ æ.
Ææ æ
Æ ææ, æ æ.
æ-æ ææ
æ ææ,
- æ
æ æ æ.
æ æ-ææ
ææ-ææ æ,
æ
Ææ æ .
æ æ,
ææ.
æ æ
ææ ææ...

                             IV

æ ææ
æ ææ æ,
æ æ
Æ ææ, æ æ...
ææ-ææ
'ææ æ .
æ
- ' ...
, æ, ææ,
-æ, ?
æææ,
æ æ æ ...
, æ æ æ '
æ æ ææ,
æ æ-
æ ææ æ æææ.

                             V

æ æ ææ
æ æ:
æ, æ, æ,
, æ
Æ æ
ææ , ææ æ...
ææ...
æ ,
æ ææ
æ ææ æ...
æ,
æ æ ...
ææ æææ
æ ...
Æææ æ
, æ æ,
æ ææ
Ææ æ!..

                             VI

æ æææ
Æ æ.
ææ æ
Æ æ:
æ
æ æ æ,
Ææ
æ æ æ.
Æ æ ææ,
Ææ æ æ,

ææ æ æ,
æ æ
æ æ ææ,
Æ
ææ æ æ æ.
, æ ...
æ æ æ,
æ æ æ
Æ ææ, æ æ.
ææ,
ææ æ æ ,
, æ æææ,
ææ æ...

                             VII

æ æ ,
æ æ æ,
ææ
Æ ææ, æ æ...
æ.
æ ææ
Æ, æ, æ
Æ æ .
æ ,
æ æ.
Ææææ, æ æ
æ æ.

1927

 


                        I

Æ æ æ æ
æ æ.
æ æ æ
ææ ææ.

æ , æææ
æ ,
ææææ æ æ
ææ- .

æææ, ææ,
æ, ,
ææ, ææ,
æææ .

æ, ææ
æ æ,
Æææ æ
Æ æ æ.

æ ææ
æ æ-ææ,
æ, æææ
ææ- æææ...

, ææ, ææ, æ
ææ, æ, ,
æ æ æ
æ æ æ...

                        II

ææ æ,
ææ .
Ææ ææ ææ
æææ æ .

æ ææ,
ææ æ æ,
ææ, ææ æææ
Æææ æ .

æ æ æ...
Æ æ æ ææ
æ æ ææ
Ææ æ æ.

ææ-, æ ,
Æ ææ æ æ.
ææ ææ
ææ, ææ ææ...

                        III

Æææ æ
æ æ.
æ æ æ ææ
æ ææ .

æ æææ æ
ææ ææ,
æ-æ æ
æ æææ...

ææ ææ ææ
ææ æ æ,
æ, æ
æ æ ...

' æ ææ-,
ææ- ?
æ æ
Æææ æ...

æ ææ æ
Æææ æ .
ææ æ ææ
æ, æ!

Æææ æææ,
Ææ ,
Ææææ, æ
ææ- æ .

æ æ æ:
æ æ, ,
æ æææ æ
Æ æ !

, ææ, ææ, æ
ææ, æ, ,
æ æææ
æ æ æ...

                        IV

æ... æ ææ
Æææ, æ
æ æ
æ ææ æ.

Æ æææ æ ææ
æææ æææ,
ææ
æ æææ...

Æ æ æ æ
æææ .
ææ ææ
æ .

ææ æ ææ
ææ ææ?
ææ æ ææ,
' æ æ?

æææ æ æ
?
ææ æ æ
æ æ ?

æ æ æ
Æææ, ææ...
, ææ, ææ, æ
ææ, æ, !

ææ, æ, æ ææ
Æ æææ æ æ,
æ æ æ,
æ ææ æ...

ææ ææ
ææ, ææ ææ,
ææ, ææ
æææ ææ...

                        V

æ æ
æ-æ ææ,
æ æ ææ
æ ææ.

ææ, ,
ææ æææ,
æ ææ æ '
Æææ-æ ææ...

, æ æ, æ
ææ ,
Æ , æ, æ,
Æ æ ,

ææ æ
æ æ æ.
æ æææ ,
æææ æ...

æ æ æ æ
Æ æ æ æ.
, æ æ, æ
æ æ...

ææ
æ .
ææ
æ æ ...

ææ æ ææ,
æ æ æ ,
æ ææ ææ,
æ ææ æ...

Ææ æ æ
æ æ æ ææ,
æ æ æ:
ææ æ ææ!

æ, , æ
æææ æ!
Ææææ, æ ææ
æ ææ !..

ææ æ, ææ æ
æ ææ !
æ, æ, æ ,
ææ , æ, æ...

Ææ æ æ
ææ- .
æ ææ.
æ, æ?

, ææ, ææ, ææ,
ææ, æ, æ,
æææ æ
ææ æ ææ...

                        VI

æ ææ,
Æ æææ , æ.
ææ æ æææ,
ææ æ ...

ææ æ
', æ æ...
Æ ææ æ ææ
-æ æ.

æ ææ,
æ, æ ææ,
ææ, æ
æ æ...

ææ ,
æ ,
ææ æ
ææ- ?

æ æ æ
Æ æ æ ,
' æ ææ
æ?

, 'æææ æ ææ
ææ ææ æ æ.
Ææ ææ, ææ æ
ææ ...

æ -æ
æ ,
æ æ
æ æ...

                        VII

Ææ æ
Æ :
Æææ æææ,
æ æ ææ ...

æ ææ æ
æ æ ææ.
Æææ æ
æ ææ...

ææ? æ
æ æ æ .
æ ææ æ æ
æ ææ, æ !

ææ æ
Æææ ææ .
ææ æ
ææ .

Æ æ æ æ ææ,
æææ, ææ,
, æ
æ æ ææ :

, æ, , ææ,
æ, 'æ æ æ ,
æ, 'æ æ,
æ ææ æ !

æ æææ ææ
æ ææ ææ,
ææ æææ
æææ æ æ?

æ ææ æ æ
æ æ æ,
ææ ææ æ
ææ ææ, ææ æ?

                        VIII

æ
æ .
Æ-æææ, æ-æ-æ
æ æ ...

ææ ææ .
ææ -æ
ææ ææ,
ææ ææ...

æ æ,
Æ æ æ .
ææ ææ
ææ- ...

æææ
æ ææ,
æ æ,
'ææ, æ...

Ææ 'æ, ææ
' æ ææ.
æ æ æ
ææ æ æææ:

, ææ, ææ,
æ, æ!
æ, ææ,
, ææ ææ !..

æ... ææ
ææ -æ...
ææ ææ
ææ, ææ ææ...

æ æ æææ
æææ ,
Æ ææ ææææ
æ .

'æ? æ æ
Æ æ.
æ æ
Æææ 'ææ.

æææ ææ
æ æ-æ.
æ æææ?
ææ ææ æ .

, æ, æ...
ææææ æ æ.
æ æ æ
Ææ ææ.

Ææ æ
æ ææ, ææ
æ æææ
'æææ æ æ.

æ æ 'æ
'æææ æ.
, ææ æ
ææ æ .

æ ææ ææ,
ææ æææ.
ææ ææ ,
æ æ ææ...

                        IX

ææ-, ææ
,
æ
æ æ ...

ææ æ
æ æ æ .
æ
æ, æ æ .

'ææ
æ æ æ,
æ æææ æ
æ ææ æ.

æ æ ææ ææ,
, ææ !
æ æ ææ
æ ææ.

æ , æ
ææ æ.
æ æ,
æ æ æ .

æ ææ-æ
æ,
Ææ ææ
Æ .

æ æ æ,
æ ææ.
æ ææ
ææ, ææ ææ.

æ æææ
æ æ ,
æ ææ æ æ
ææ- .

æ, ææ
æ æ,
æ æ æ
æ æ.

1934,

 


                        I

æ æ æ æ
ææ æ .
æ æ
æ -.

æ , æææ
æ æ ,
ææ ææ æ æ
ææ- .

æææ, ææ,
ææ ,
ææ, æ,
æææ .

ææ, -æææ
æ æ ,
Ææ æ
Æ æ æ.

, ææ,
æ-ææ,
ææ æ ææ
ææ- æææ...

, æ, æ, æ æ
æ æ ,
æ æ- -
æ ...

                        II

Æ æ æ,
ææ .
æ æ æ ,
æ ææ æ æ .

ææ- ææ ææ,
æ æ ææ æ.
ææ, ææ ' æ
ææ-ææ, æ.

æ æ æ...
æ æ ææ.
æ æ æ
æ æ ææ.

æ-, ææ ,
Æ ææ æ æ.
æææ, æ
ææ, ææ ææ...

                        III

Ææææ æ
æ.
æ- æ æ
æ ææ .

Ææææ æææ
ææ ,
æ-æ æ
æ æ ææ ...

ææ ææ ææ
ææ æ æ ,
æ, æ
ææ æ ææ ...

, ææ æ ' ,
' ?
æ ææ æ
æ...

æ, ææ
Æææ æ .
ææ æ ææ
ææ, ææ, æ!

Æææ æææ ææ
ææ 'æ, ,
Ææææ, æ
ææ- æ .

ææ æ:
æ æ, ,
æ æææ æ
æ æ !

, æ, æ, æ æ
æ æ ,
æ æ- æ
æ ...

                        IV

æ... æ ææ
æææ, ææ
æ æ
ææ ææ æ.

æ ææ æ
ææ æææ,
æ æ,
ææ æææ...

ææ æ æ
æææ ,
æ- ææ æ
æ æ.

æ æ ææ
ææ ææ?
ææ æ ææ,
ææ æ?

æææ æ
æ ?
ææ æ æ
ææ æ ?

' æ ,
Ææ, ææ...
, æ, æ, æ æ ,
æ æ !

, ææ, æ, æ ææ .
æ æææ æ æ,
ææ æ æ æ,
æ æ...

æ, æææ,
ææ, ææ ææ,
æ ææ, æ,
ææ ææ...

                        V

æ
Æ ææ,
, æ æ
ææ ææ.

, ææ ,
æ ææ,
æ ææ æ
æ æ ææ...

æ, æ æ, ææ
ææ- ,
æ, ææ ,
Æ æ ,

, ææ æ
æ æ.
æ æ ææ ,
ææ æ...

æ æ æ
æ æææ .
, æ æ, æ
ææ ..

ææ
.
æ ææ
æ æ ...

æ æ ææ,
æ æ æ ,
æ ææ ææ,
æ ...

Ææ æ æ
æ æ æ ææ,
æ æ æ:
ææ ææ ææ!

æ, , æ
æ ææ æ!
Ææææ, æ æ æ
æ ææ !..

æ æ, æ æ
ææ, , !
æ , æ, æ ,
ææ , æ, æ...

Ææ æ
ææ- .
ææ æ ææ,
æ, æ?

, æ, æ, ææ,
æ æ æ,
æ
ææ æ- ææ...

                        VI

æ æ,
ææ , æ.
æ æ æ ææ,
æ æ, æ.

ææ 'æ æ æ
', æ æ...
æ ææ æ ææ
æ æ.

æ, æ æææ
æ ææ ,
ææ, æ
æ æ ææ æ...

ææ ææ,
æ æ ,
ææ æ
ææ- ?

æ æ
æ æ ææ ,
Ææ æ æ
æ æ?

æ, 'ææ æ ææ
æ æ æ æ.
Ææ æ 'æ ææ æ
æ ...

æ æ 'æ
æ ,
æ
, æ æ...

                        VII

Æ æ
Æ :
Æ æ æææ,
æ æ ææ ...

æ æ
æ æ ææ.
Ææ æ
æ ææ...

æ? ææ
æ æ æ .
æ ææ æ
æ ææ, æ !

ææ æ-æ
æ .
æ æ æ
æ .

æ æ æ ææ,
ææ, æææ,
, ææ
æ æ:

, æ, , ææ,
'æ æ, æ, æ ,
'æ, æ, æ,
ææ æ !

æ æ
æ ææ ææ,
ææ æææ
æææ æ æ?

æ æ æ æ
æ æ æ,
ææ æ æ
æ ææ, æ æ?

                        VIII


æ ææ .
-ææ, ææ-æ
æ æ .

æ ' .
ææ -æ
æ ææ,
æ- ææ...

æ ,
æ æ .
, æ
ææ- ...

, æ æ æ
æææ æ,
ææ æ æ ææ,
'æ æ...

Ææ 'æ, ææ
' ææ.
æ æ æ
ææ æææ:

, æ ææ, ,
æ, æ!
æ, æ æ,
, æ ææ æ !..

... æ '
-æ...
ææ- æ
ææ, ææ ææ...

æ æ æææ
æ æ,
æ æ ææææ
.

ææ '? æ
Æ æ æ.
æ æ æ
Ææ æææ.

ææ ææ æ
æ æ-æ.
ææ ?
æ æ .

, æ, .
ææææ æ.
æ- æ æ
'æ æ ææ.

Ææ æ ææ
æ æ, ææ ææ
ææ æææ
'ææ æ æ.

æ 'æ
'ææ æ.
, æææ
ææ æ æ .

æ æ ææ,
æ æææ.
æ ' ,
æ ææ...

                        IX

ææ-, æ
, , ,
ææ ææ
æ ææ æ ...

ææ æ
æ æ æ .
æ
æ, æ æ .

'æ ææ
æ æ æ,
æ æææ æ
æ æ æ æ.

æ' ææ æ æ æ,
, ææ !
æ æ ææ
ææ ææ.

æ , æ
æ æ.
æ æ æææ,
æ æ ææ .

æ æ
æ ææ,
æ æ,
æ æ ææ.

æ æ ,
æ æ æ.
æ- æ
ææ, ææ ææ.

æ , æææ
æ æ ,
- æ æ æ
ææ- .

ææ, - æææ
æ æ

æ æ.

1934, æ

 


            

                        I

æ æ ,
ææ æ.
æ ææ æ ææ,
æ æææ æ æ.
æ æ æ
ææ æææ æ .
æ æ
æ æ æ
æ æ -
, ', æ æ
æ æ æ
Æ ææ ææ...
æ ææ æ, -
æ ææ æ ,
ææ ææ æ ææ, -
æ ææ, - æ.
æ.

-                        I

æ æ ,
æ æ.
Æææ , æ,
æ ææ æ æ æ.
ææ æ,
ææ æ .
æ æ æ-
æ æ æ.
ææ æ æ, æ,
ææ æ æ æ...
æ æ æ,
æ, ææ æ æ.
ææ ææ æ æ,
æ ææ, .


                        II

æ
ææ .
ææ,
æ æ æ.
ææ æ ,
æ æ æ æ .
ææ æ ...
æ æ
æ æ æ æææ.
Æ 'æ æææ.
, æ , -
æ ææ ,
' æææ
æ æ æ.
æ
.
æ ææ æ,

æ æ ææ.
æ ææ ææ,
æ æ æ.
æ æ æ ææ,
æ , æ æ,
æ æ 'ææ æ,
æ ææ æ .
Æ ææ... æ, æ,
ææ ææ æ !
æ æ, æ æ
æ æ æ.
æ æ æ ,
æ ææ .
Ææ æ æ,
Æ ææ .
æ
æ ', , '...

                        III

æ ææ ,
æ æ æ.
æ ææ æ ææ,
ææ ææ.
ææ, ææ,
Ææ ææ .
æ 'æ æ æ,
Æ æ ææ.
æ æ æ æ.
æ æ æ, æ !
æ ææ æ ææ
æ æ æ æ æ.
Æ æ æ æ,
æ ææ æ.
Æ æ æ æ,
æ , ææ, .
æ æ ææ æ æ,
Æ 'æ .
ææ æ .
æ æ æ ææ
ææ ææ
æ æ ææ, æ æ.
æ ææ æ ,
æ æ ,
æ æ,
ææ æ.
Æ æ, æ,
'æ ' æ:
ææ æ ææ, æ æ
ææ, æ.
æ ææ æ æ,
æ 'æ ææ.
æ ææ æ,
- æ æ ææ.
æ 'æ æ,
æ æ ææ .
Æ, , 'æ ,
ææ æ æ æ...
' æ, , æ,
æ ææ æ,-
æ æ ææ æ.
' æ ææ æ.
æ ææ æ ,
Æ, æ æ!
ææ :
, æ, æ, æ!
æ æ, , ,
æ æ !
Æ ' æ ææ,
ææ , , ææ.
ææ ææ,
' .

                        IV

æ æ... Æææ '
æ æ ææ.
æ æææ æ,
' æ ' .
æ æ , , :
, , ææ æ!
Æ ææ,
æ, æ !
, ææ, , æ,
æ ææ !
Æ æ æ ,
Æ ææ æ.
æ ,
æ æ,
Æ æ , æ,
æ, ææ, ææ.
æ æ,
æ ,
æ æ,
æ æ!..

                        V

ææ æ
æ ææ.
æ æææ æ ,
æ æ .
ææ æ æ æ ,
'æ, , æ!
æ ææ ææ
ææ ææ.
Æ ææ ææ ',
Æ æ æ æ ææ.
Æ æ æ: - , æ,
æ, ææ æ ?
Æ æ æ æ,
æ ææ, , æ!
æ , æ ææ
Æ æ ææ.
Æ ææ æ,
æ æ .
æ æææ æ,
ææ æ æ æ .
'ææ æ æ,
ææ ææ.

                        VI

æææ æææ ',
Æ ææ ææ ',
Æ ææ ææ ,
æ æ æ .
ææ æ ,
Æ æ ææ æ.
, æ æ...
æ...
', ææ ?
Æ æ æ æ .
Æ æææ æææ.
ææ ææ
Æ , æ æ
ææ '...
 

                        II

æ ,
ææ.
ææ,
æ æ æ.
ææ æ ,
ææ ææ .
' 'æ æ æ
Ææ .
æ æ æ,
æ æ æ æ
æ æ æ ,
æ ææ .
æ æ
ææ .
Ææ æ æ,

æ æ, ææ.
æ, , æ ,
æ, , æ .
ææ æ ææ,
æ, , æ ææ æ:
Æææ ææ æ æ,
ææ, , ææ æ!
Æ ææ... æ, æ,
æ æ æ.
æ æ,
æ 'æ æ.
æ æ 'æ
Ææ æ .
æ æ ,
æ æ æ.
æ æ
æ?

                        III

æ æ ,
æ æ.
æ ææ ææ ææ,
æ æ æ æ.
ææ, ææ,
Ææ ææ .
æ æ 'æ æ ææ,
æ æ.
æ æ,
æ æ, æ !
æ æ æ
Æ ææ ææ .
æ æ æ æ,
Æ æ, , æ .
Æ æ æ,
æ , æ
Ææ æ .
æ æ æ, æ æ,
æ æ, æ æ æ.
æ æ,
æ æ æ. -
æ ææ æ,
æ æ æ æ,
æ æ,
ææ æ æ.
Æ æ ææ æ,
æ æ æ:
ææ æ æ æ,
æ æ æ, æ.
æ æ,
æ æ ææ.
æ æ æ æ,
æ æ, ææ.
æ ,
æ æ ææ ,
Æ .
Æææ æ ææ ,
æ æ
Ææ æ , æ, æ.
æ 'æ ææ,
æ æ æ æ.
Ææ æ æ æ ,
æ ææ æ.
', æ æ.
Æ æ :
Ææ, , æ,
æææ , ææ!
æ æ ææ æ æ,
æ æ æ ,
ææ ææ ,
ææ æ.
æ æ
'æ æ æ æ .

                        IV

ææ æ
Æææ ææ æ.
ææ ,
æ æ .
Æ æ æ æ:
, , æ æ!
æ! ,
ææ æ æ,
Æ æ, æ!
æ ææ æ !
æ æ,
æ æ '.
ææ æ,
æ ææ ,
æ , æ , ,
æææ ææ .
æ æ,
'æ .
æ æ ,
æ .

                        V

æ ææ ,
æ ,
æææ: æ ,
æ æ ææ ,
Æ æ ,
æ æ .
æ ææ æææ ææ
Æ æ æ ææ.
æ æ ææ,
Æ æ æ æ.
Æ æ: æ æ?
æ? Æ æ æ æ?
Æ æ æ,
æ- ææ, , æ!
æ æ, æ ææ
Æ æ æ ææ.
ææ æ:
æ æ æ?!
æ ææ æææ ,.
æ æ æ .

                        VI

Æææ ææ æ,
ææ æ æ æ.
Æ æ æ ææ ,
æ æ .
ææ æ æ æ
æ ææ ææææ.
Æ , æ æ ...
ææ æ ...
ææ æ
ææ æ? æ ?
æææ ææ,
æ ææ ææ
æ ,
æ æ æ æ...
 

               

                        VII

æ æ æ,
', ææ æ ææ,
æ ,
æ ?..
- æ ,
ææ æ æ ...
æ æ, æ ,
æ æ.
, æ, æ '...
æ æ æ.
æ, æ æ æ,
æ æ ' ,
ææ æ æ,
Æ ææ ææ...
æææ
æ æ æ, æ æ.
Æ ææ æ æ,
ææ æ .
 

               

                        VII

ææ æ ææ,
æ æ? ææ?
æ ?
æ æ ?!
ææ ææ,
æ æ, ææ,
æ ææ , æ,
Æ æ ææ...
ææ æ,
, æ .
ææ æ ,
æ æ , æ æ.
, æ æ
æ ææ æ .

 

 

   

                        VIII

ææ æ æ,
æ æ æ æ ...
æ ææ æ:
-, æ,
ææ
æ æ æ ,
' æ
æ æ ææ...
æ, ææ, æ.
, æ
Æ æææ æ æ.
ææ æ æ ææ...
æ æ æ ' æ
æ ææ æ.
Æ æ æ
ææ æ æ æ...
æ æ æ ,
æ æ
ææ ææ...
Æ ææ -, æ!
ææ æ æ æ,
' æ æ ææ,
æ æ æ ææ,
æ æ ' æ:
æ,
æ æ, æ æ
æææ æ ,
ææ æ æ æ ...
ææ æ æ ',
æ ' ', !
ææ ' ææ æ æ,
æ - .
æ æ æ,
æ æ .
æ æææ ,
ææ :
æ æ, -,
,
æ æ ææ.
æ ææ?
æ æ æ ,
æ .
ææ æ ,
æ .
-, æ æ,
æ æ æ æ æ?
Æ æ æ æ...
ææ ' ææ æ
ææ æææ,
æ ææ æ ææ,
æ ææ æ ...
, ææ ææ æ ',
Æ æ æ æ ææ .
ææ , !
ææ æ ,
æ æ ...
ææ æ æ ,
Æ, ææ æ.
ææ ææ æ,
Æ æ ææ ...
ææ æ ææ ...
Ææ ææ ææ æ
æ , æ æ æ æ.
ææ æ , æ æ æ,
ææ æ ,
Æ æ æ æ æ!
- ææ æ .
'æ æ æ æ.
æ æææ æ.
æ æ ...
 

                        VIII

ææ æ æ,
æ ææ æ ææ .
æ ææ æ:
-, æ
ææ
æ æ æ æ .
ææ æ æææ æ
æ æ, , , æ...
æ, ææ, æ.
, æ
Æ æ æ ,
æ ææ !
æ , æ
æ ææ æ.
Æ æ ææ ,
æ æ .
æ æ æ æ,
ææ. æ!
æ æ æ ææ...
, æ æ, æ!
ææ æ, ,
æ æ ,
æ æææ æ æ.
æ æ ææ,
æ æ ææ,
ææ æ.
æ , , æ
ææ ææ æ!
æ æ æ æ,
Æ æ ' æ, !
æææ æ æ ,
æ.
æ , ,
æ ææ æ, æ.
æ ' ææ æ...
æ æ æ ææ ,
æ,
ææ æ .
æ ææ ?
ææ æ æ ?
æ ,
æ æ æ æ
æ æ æ ,
æ ææ æææ .
-, æ,
ææ æ æ æ æ?
Æ æ æ æ,
æ æ æ ææ,
ææ ææ æ,.
ææ æ æ .
æ æ æ ,
æ æææ æ æ,
æ æ æ æ ææ 'æ
Ææ æ æ!
æ æ ,
æ
Ææ æ æ ææ,
æ æ , æ æ..
ææ æ æ,
Æ , æ .
ææ æ ææ ...
ææ ææ æ
æ , æ ææ æ æ,
æ æ , æ æ.
ææ æ æ,
æ æ, æ æ.
- æ æ ,
æ ææ æ.
æ',
æ æ æ æ ....
 

                        IX

æ æ -.
æ æ
æ æ, ææ
Æ ' æ æ ææ...
æ æ æ
æ æ,
æ æ ææ.
ææ ææ æ æ.
ææ ,
æ ææ æ æ.

æ æ æ æ.
'æ ææ.
Æ æ æ æ ææ.
' æ-,
æ æ .
æ æ .
'æ æ æ .
 

                        IX

æ, ææ ,
æææ æ.
æ ææ,
Æ æ æ ææ...
æ æ ææ æ ,
æ,
æ æ,
æ æ æ.
Ææ æ, ,
æ ææ æ-.

ææ æ æ æ.
' ææ,
æ æ æ ææ ææ.
æ æ ,
æ æ æ .
æ æ ,
Ææ æ .
 

                        X

ææ ææ.
Æ æ æææ.
æ æ æ æ æ.
æ æ .
æ æ æ æ.
æ ,
Æ æ æ ææ,
æ æ æ ææ.
æ æ æ,
æ æ,
æ ææ ,
æ .
Æ 'æ æ :
æ !
ææ 'æ ææ,
ææ, ææ ææ!
æ ææ æ
ææ ' æ
ææ ææ æ.
æ æ.

                        XI

æ æ, æ,
æ ææ...
ææ, ææ ,
æ æææ ,
æ æ ææ...
ææ æææ
æ æææ ,
æ æ æ...
 

                        X

Ææ æ,
æ æ ,
æ æ! æ æ.
ææ æ .
ææ ææ æ,
Ææ æ ææ.
æ æ æ æ .
æ æ... ææ ...
æ æ æ, æ, ,
æ æ æ.
æ æ æ ,
æ æ æ .
æ æ æ :
ææ æ !
æ, æ, æ æ!
æ ææ !
æ
Æ æ æ.
Æ æ ,
æ æ æ ...

                        XI

æ ææ ææ
-æ æ .
-ææ, æææ
æ .
Æ æ æ,
æ æ æ.
æ ,
æ æ...
 

                        XII

', ' - ææ ,
Æ æ æ,
æææ æ,
Æ ææ æ...
, æ æ
æ æ æ
æ ææ,
ææ ææ ææ
Æ ææ æ,
æ æ ææ.
Ææ æææ æ.
æ ææ æ, æ
ææ .
æ æ .
æ æ ,
æ ææ æ æ ...
Æ æ ææ,
æ ææ æ.
æ. æ.
æ...
æ ææ ææ ,
æ æ
æ ææ ææ,
'æ ææ...
 

                        XII

? æ , æ
æ æ æ æ?
æ. ææ, æ ææ,
æ æ æ æ æ.
Æ æ,
Ææ æ æ .
æ æ ææ,
æ æ ,
æ æ-æ,
ææ æ æ .
æ ææ æ æ æ...
Ææ æ æ.
ææ ,
' .
Ææ æ ,
- æ ...
æ æ æ ,
ææ 'æ, .
æ æ æ,
æ æ , æ æ .
æ ææ æ æ
Æ, æ ,
æ æ æ æ,
æææ ææ '.
 

                        XIII

æ. ' æ.
æ æ æ.
æ æ.
æ æ æ...
ææ ææ,
ææ ææ.
æ ,
æ .
æ ... Æ æ.
Æ æ æ.
æ ææ, æ,
æ æ.
Æ æææ,
Æææ ææ æææ '.
æ æ æ ææ,
æ ææ.
 

                        XIII

. ææ .
ææ ææ æ .
ææ æ.
æ ... ææ...
ææ ææ æ ,
ææ æ, æ .
æ æ ,
' .
, ... Æ æ,
æ æ æ.
æ æ ,
Ææ æ .
æ æææ ,
æ æ æ.
ææ,
æ æææ.
 

                        XIV

', æ,
Æææ æ ?
Æ æ æ?
æ ...
æ ææ
'æ æ æææ...
æ æ.
æ ææ.
æ-æ ææ,
æ æ æ.
-, -,
æ ææ
æ æ æ æ .
ææ æ ?
ææ
ææ ...
'æææ ææ,
æ æ æ.
Ææ ææ ,
æ, 'ææ, , ...
 

                        XIV

, æ,
Ææ æ æ?
æ æ æ æ?
, ...
ææ ,
æ ææ æ .
æ ææ ,
ææ. æ ...
Æ æ ,
: , ...
-, -,
æ æ .
ææ æ æ æ ,
æ æ æ, ..
æ ææ
ææ ...
ææ æ ææ,
æ æ æ æ æ.
æææ æ,
æ, æ æ, ...
 

                        XV

ææ æ æææ
ææ ææ æææ...
æ ', , ææ,
ææ ææ?
æ æ æ æ æ,
'æ ææ...
ææ æ ,
æ æ .
æ ,
ææ ' æ ...
æ ææ æ,
æ æææ æ.
ææ æ ææ
æ ææ...
 

                        XV

ææ ææ æ,
Ææ æ ææ .
æ ææ,
ææ ææ ææ?
æ æ æ.
æ æ.
æ æ ,
æ .
, ,
ææ æ æ æ...
æ ææ æ,
æ æ . , .
ææ æ ææ
æ ææ...
 

                        XVI

ææ æ.
æ
æ æ,
æ æ æ ææ.
æ æ,
ææ æææ, æ
æ .
æ ææ ææ .
æ æ ææ -æ
ææ, æ æ...
æ æ æ,
æ æææ æ ,
ææ æ ææ, -
æ æ æ.
Æ ææ ,
ææ æ.

1934, æ

 

                        XVI

æ æ.
, æææ, æ
æ ææ æ,
æ ææ æ.
æ æ ææ ,
æ, æ æ...
æ . æ æ
'æ .
æ æ -æ...
ææ, , ææ, ...
æ æ æ,
æææ æ æ æ ,
æ æ ææ,
- æ ææ.
ææ æ ææ,
æææ æ æ.

1934, æ.

 
Æ

( ææ)

ææ æ

Æ æææ
æ:
, æ,
ææ
æ
ææ!
ææ
æ ææ,
æ ææ,
æ æ!
ææ æ

æ æææ
æ:
, ææ, ,
æ æ!
æ ææ
ææ,
æ æ
ææ,
æææ,
ææ.
æ æ
ææ ææ
æ æ
ææ .
æ -
æ
æææ
æ æ.
æ æææ
ææ,
ææ
æ æ!
æ æææ
æ
ææ
æ.
æ
Æ æ
Æ æ ææ
.
æ æ
ææ æ
Æ æ
Æææ.
Æ æ

Æ æ
ææ.
ææ
æ
æææ
ææ æ.
æ 'æ
æ
Æ æ
æææ,
æææ
æ æ,
ææ æ
ææ æ.
ææ æ
æ æææ

æ:
ææ
ææ ?
æææ
æ æ,
æ ææ
ææ,
ææ,
æ æ.
ææ
æ
ææ
æ...
æ æ

Æ æææ
æ:
æ ææ
ææ ,
'
æ æ...
æ
æ-ææ æ
æ ææ
ææ !
æ
æ
æ æ
æ æ!..

1923

 
 
ÆÆ

( ææ)

            I


æ
Æ ææ
æ.
ææ ææ
ææ:
', æ ææ 'æ
æ ææ?
æ
æ
ææ æ
æ?
æ
æ æææ
ææ

æææ
æææ.
ææææ
ææ?
ææ,
ææ æ?
æ æ æ
æ æ
æ
.
ææææ æ
ææ,
Ææææ
æ ææ.
ææ
æ ææ,
æ ææ
Æ æ.

            II

ææ
æ æ,
ææ
ææ
ææ
æ
,
Æ æ æ.
, ,
' ææ!
Æ ææ,
æ!
æ,
æ
æ æ
ææ ææ?
æ æ
:
æ æ
æ æ
ææ ææ,
ææ æ
ææ.
ææ
ææ
:
ææ æ?
ææ
æ æ...

            III

æ æ
ææ æ
,
æ.
Ææææ
ææ
æ
ææ ææ.
æ
ææ.
Ææ æ

æ æ.
æ æ

Æ æ
æ.
æ
æ æ
ææ
.
æææ
æ,
æ,
æææ.

            IV

æææ
Æ æ ,
æ,
æ æææ.
ææ
ææææ
ææ.
æ ,

æ,
Æ æ 'ææ
æ :
æ ,
æ æ æ
æ 'æ!

            V

ææ æ
æ æ æ,
ææ
æ ææ
æ æ.
æ æ
ææ æ
ææ
.
æææ '
Æ æææ,
ææ '
ææ.

            VI

-æ,
æ,
æ ææ
æ æ.

ææ
ææ:

æææ.
æ æ
æ 'æ
' æ,
æ æ
æ ææ
æ 'æ.
æ
æ æ
æ ææ
æ ææ,
æ æ,
ææ
æ ææ æ
æææ.

            VII

æ
æææ...
æ
æ.
æ
' æ,
æ
.
æ
æ æ æ,
,
,
ææ
æ-æææ
ææ
.

1923

 
 
ÆÆ

( )

           æ:

    70-
    45- } æææ
   30-
   70-,
35-


ææ, æ æ, ææææ æææ , , æ æ ' æ æ.


æ, æ æ,
æ æ æ.
Ææ ææ
æ ææ.
Ææ æææ,
æ ææ,
æ æ ,
æ, æ æ .


Ææ
æ æ æ .


(æ)
, æ, , ?
æ æ ,
ææ ææ æ ,
ææ æ '?
æ, æ æ æ,
ææ æ æ.


, æ 'æ, ,
æ æ .


æ ,
Ææ æ ææ,
æ 'æ æ æ?
æ-ææ æ
, ,
' æ æ .


æ ææ æ æ,
ææ ææ æ.


æ ', æ, ææ ',
æ æ ææ ææ æ?


ææ ,
æ æ æ .
Æ æ æ æ ææ,
-æ æææ.
Æ-æææ, æ-æ-æ
æ æ æææ,
æ ,
ææ æ.


, æ ææ ,
ææ æ ,
ææ æ,
æ æ æ?


, ææ æ ,
ææ æ æ !
Ææ æ æ,
æ ææ æ.
æ-æ, -æ,
æ ææ æ æ.
æ, æ æ
æ ææ, æ æ,
æ æ æ æ,
ææ æ.


æ æ,
ææ ææ.


æ, ææ æ æ ,
æ æ æ.
æ ææ æ æ æ,
æ .


(æ )
æ ææ æ ,
ææ æ ,
Æææ æ æ.
æ æ
æ æ,
æ ææ,
Ææ æ
æææ æ.


ææ, ææ
æ æ , ææ,
Æ æ.
æ ææ, æ æ
æ ,
æ æ
Ææ ,
Ææææ ' æ æ .


ææ ææ, æ
æ
ææ,
æ , æ 'æ.


Æ æ ææ æææ,
æ æ ææ,
Æ æ æ,
ææ ææ , -
æ æææ
ææ ææ.
æ æ,
æ æ ææ.


æ, æ,
æ æ ææ æ?
ææ, ,
' 'æ æ
æ ææ.
æ- ,
æ æ ,
Ææ .


(æ æ)
æ, ææ æ,
, , æ æ!
æ, ææ æ!

æ.

, , ææ,
æææ ææ,
æ ææ
. æ
æ-ææ æ .
(.)

æ æ.


æ, æææ
æ.
, , æ æ,
æ æ æ æ.
(.)


æ æ ææ æ ,
æ æ æ æ !
(.)


, , æ,
æ æ!

ææ.


(æ)
, ææ, æ æ
æ æ.
(Ææ æææ æ, æ .)
ææ æ ,
æ æ .
æ , , æ,
, , æ æ.
æ, ææ æ
æ æ æ ,
ææææ æ ææ,
ææææ 'ææ.
( æ æ æ.)
, ' , æ ,
æ æ æ
æææ, ææ?
Ææ æ, ææ,
Ææææ, æ .
æ ,
æ.
( æ æ. æ .)
æ æ æ .
ææ
ææ æ.
æ æ ,
æ æ æ
Ææææ æ,
' æ ææ
æææ æ,
æ, ææ.
( æ æ æ.)
ææ ææ æ,
æ ææ
æ æ ,
ææ æ .
æ ææ,
-æ æææ...
ææ æ ,
æ æ .
( æ æ æ.)
Æææ æ.
æææ ææ.
(æ æææ æ.)

æ ææ æ ææ, æ æ æ.


, æ, æ,
, æ, !
Æ ,
-,
æ æ ææ,
æ ææ æ.
, æ, æ,
, æ, !
( æ æ æ ææ, æ. æ æ .)
ææ, ææ ,
æ ææ .
(æ æ æ .)
, , ! æ æ, æ!
æææ ææ '!
( æ æ æ .)
Æ æ ææ,
æ ææ æ,
æ!
( æ æ .)
, 'æ, , ææ,
æ æ '!
(æ æ æ æ. .)
Æ ,
æ,
æ æ æ,
æ æ æ,
, æ, æ,
, æ, !
æ æ æ,
æ æ æ!
(æ æ æ.)

æ æ .


( æ).
, æ, æ ,
æ æ æ, !


æ æ ,
æææ æ !


, æ æ,
æ æ æ, ?


æ æ æ æ,
æ æ ææ .


ææ æ æ, 'æ,
ææ æ ææ?


æ ' ,
ææ æ æ ?


æ, æ ?
æ, ææ æ .
æ æ
æ æ.


(ææ æ).
Ææææ, ææ,
ææ
ææ ',
, æ , ',
Ææææ æ,
ææææ æ!


Ææ æ æ æ,
Ææ ææ æ æ,
ææ æ,
' æ æ !


(æ æ).
æ, æ ææ
Ææ æ æ!


( ).
æ ææ ææ æ,
æ æ æ
æææ !


(ææ æ. æ).
, ææ, , æ !
ææ æ æ -?
ææ !


ææ, ,
ææ ',
ææ æ?


' æ ?


, æ ææ ,
æ æ ,
ææ, ææ,
æ æ æ .
æ æ
Æ æ.


æ ææ, ,
æ æ,
, æ , æ
æ ææ .

Æ ææ ææ.


ææ ,
, æ æ æ!

æ ææ æ. ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ .


æ, , ,
æ, æ æ ,
æ æææ æ æ ,
-æ æ!


Æ æ æ, ,
æææ æ .


ææ æ ææ,
, æææ, æ!


æ, æ æ , ,
ææ æ .

æ ææ.


ææ,
-æ, æ ææ,
, æ æ æ ææ,
æ ææ æ.
æ æ æ,
ææ ææ
ææ,
æ æ ææ
ææ, , æ ææ.
æ ææ ææ.
æ æ æ ææ,
' ææ æææ.
( æ æ.)
, æ ,
æ, æ-, ,
æ ææ æ æ,
ææ .
(Æ æ æ, æ æ æ . Æ æ æ ' ' æ æ. æ æ ææ æ.)
æ, æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ , ,
æ .
(æ ææ æ æ, æ æææ æ. æ ææ.)

ææ , æ æ. æ . æ, ' . ææ æææ: æ, ææ.


, æ ææ, ,
æ ' æ !


æ-æ, -æ,
æ æ æ!

            Æææ

1921 ,

 
 
Æ

æ ææ æ,
æ ææ,
æ æ, ææ,
æ æ...
æ æ
Ææ æ,
æ æ æ
æææ...
æ
æ æ æ:
, ææ, ææ
ææ æ ...
æææ ææ
, ææ ææ,
ææ ææ
æ .
æ æ,
æ ææ;
ææ ææ,
æ 'æ...
ææ æ ææ
æ æ,
ææ
ææ.
æ æ
æ,
ææ æ æ
æææ...
æ ææ - æ æ
æ ææ,
æ æ,' æ
æ æ.

1907

 
 

ÆÆ

ææ:

æ æ
æ :
Æ ææ æ
æ æ, æ...

æ æ
Ææ ææ,
ææ -æ
æææ ææ...

æ æ
æ ææ,
æ , ææ, 'æ
æ æ !

' ',
ææ ææ?
' æ æ
ææ, 'ææ...


æ æ,
æææ
æ...

æ æ æ,
æ æ ææ:
Æ æ æ
æ æ æ.

ææ:

æ ææ
ææ, æ æ,
æ ææ
æ æ ...

æ ,
æ ,
æ ææ æ
æ æ!..

1927

 ææ:

æ æ
:
Æ ææ æ
æ , æ...

. æ
ææ,
æ æ
æ-ææ ææ...

æ-ææ
æ ææ,
æ , , 'æ
æ æ ?!

æ '
ææ ææ?
æ æ æ
ææ, ææ...

ææ
ææ æ,
æææ æ
æ...

æ æ æ,
æ æ ææ:
Æ ææ æ
æ æ æ.

:

ææ ææ
ææ, æ æ,
æ ææ
æ æ ...

æ- ,
æ- æ ,
æ ææ æ
ææ æ!..


 

 

Æ Æ

æ æ ææ,
æ ææ æ;
æ æ æ æææ
æ ææ æ.

æ ææ æææ,
'ææ ,
æ æ,
æ æ.

æ æ æ,
æ æ .
ææ,
æ .

æ æ æ æ,
ææ æ.
, , æ ææ,
ææ æ æ .

æ-, æ ææ,
æ ææ æ,
' æ ,
æ !..

æ æ ææ,
æ ææ æ.
æ æ æ æææ
æ ææ æ,

1919

 

  Æææ .
    
 
 

* ææ æ *