-:

| |


:

. - æ æ — ææ, , 1993—469 .

. . . 1976.

æææ

æææ. Ææ æ ’æ æ . , «», 1976.

Æ. Æ. Æ

Ææ æ .

æ ææ æ.

ææ æ æ ?

æ — æææ.

Æææ ææ æ æ.

Ææ æ ææ æ.

æ æ æ ææ ææ æ .

, æææ æ .

, æææ æ .

æ æ ææ æ , æ æ æ æ æ.

Æææ — ææ .

æ æ , æ — æ.

æ æ æ ææ .

æ æ — ææ.

æ æ — æ.

æ ææ æ ææ æ æ.

ææ æ æ æ, æææ æ æ æ æ , ææ. . æ ’æ ææ æææ ææ ææ — æ æ ææ.

æ æ: «Æ æ æ æ æææ. æ æ æ æ ’æ æ , æ æ».

: «æ ææ , æ ææ, ææ æ ææ æ».


Ææ -, ææ -.

æ æ , ææ æ æ ææ.

æ ææ æ, ææ .

æ æ.

æ æ, ææ .

æ æ ææ .

æ .

æ æ .

æ æ æ ææ æ ææ .

æ æ æ æ .

æ .

æ æ — .

æ, æ æ ...

æ æ .

æ æ æææ!

æææ æ , æ ’-æææ æ.

æææ æ , æ ææ æææ .

æ ææ , æ ’-æææ æ.

æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ?

æ — æææ æ.

æææ ææ.

æ æ, æ æææ ææ.

æ æ æ ææ æ æ.

æ ’ ææ æ.

æææ .

æææ æ æ æ.

æ æ æ æ!

æ æ æ æ æ.

æ æ .

æ : æ ææ æ æ!

æ æ æ, æ æ æ ææ.

æ ’æ æ æ æ ææ ææ æ æææ æ ææ.

æ ææ æ ææ, æ æ.

æ æ æ æ æ.

æ, ææ æ æ.

æ, ææ æ æ.

æ æ...

ææ — æ.


ææ .

æ æ æ.

æ æ æ æ æ.

æ æ æ .

æ æ æ .

æ æ æ .

’æ .

ææ æ æ. ;

ææ æ.

æ .

æ ææ .

Ææ ææ æ ’.

ææ æ æ æ .

ææ æ .

æ æ.

æ æ æ ææ æ.

æ , æ — .

Ææ, ææ.

æ æ, æ, , ,ææ æ æ ’æ !

æ , æ ææ!

Ææ , ææ æ!

æ ææ æ æ æææ.

æ .

æ æ , æ æææ æ.

ææ , æ æ ææ .

æææ .

’æ æ æ æ .

æ ææ , æ æ ææ .

æ , æ æ æ æ.

æ æ ’ææ ææ .

æ æ æ æ.

Æ æ .

æ ææ , æ æ.

æ æ.

æ æ æ æ .

ææ æ , æ æ—æ.

ææ.

æ.

ææ ææ — .

ææ ’æ æ æ .

ææ æ .

ææ ææ æ æ æ.

ææ, , æ æ : ææ æ ææ ææ æ æ .

ææ , æ ææ?

ææ ææ æ ’ææ .

æ ’æ .

ææ — æææ.

æ, , ææ æ .

æ .

æ ææ .

æ æ .

æ æ , æ æ æ.

’.

ææ æ ’.

, æ ’æ æ æ . ( ææ).

Æææ ææ .

ææ ’ æ, æ æ æ ææ.

, , æ .

æ æ æ æ.

æææ æ æ.

æ æ æææ æææ æææ æ.

æ æ æææ æææ ’ æ, æ æ?

æ — , ææ — ’.

æ ææ æ æ ææ.

æ ææ .

æ æ ææ, .

æææ æ æ, .

æ æ .

æ æ .

æ æ æ ’ .

æ ææ .

æ? æ ’!

æ æææ æææ .

æ æ æ ’ææ æææ .

æ æ æ ’ææ æ .

æ æææ æ æ .

æ æ æ æ ææ , æ — ’ æ.

æ ææ , .

æ æ æ æ ææ , æ ’æ .

æ æææ æ ’ .

Æææ .

Æææ .

ææ æ æ æ æ.

æ æ .

Æ , ææ æ — .

Ææ æ ææ æ, ææ æ æ.

æææ , æ — ææ.

Æ ææ æ.

æ æ, æ ’ æ æ.

Æææ , æ , æ æ æ.

ææ æ æ.

æ , , ææ æ æ æ. ( ææ).

æ ææ!

æ æ æ .

æ ææ æ .

ææ æ.

ææ æ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ .

æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ .

æ æ ææ æ.

æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ .

æ ææ æ æ , ææ—æ .

ææ .

Æ æ , ’ ’ .

’ æ ææ ææ .

æ ’æ æ .

æ ’ ææ æ æ .

Æ æ , ’ æ ; æ æ , æ .

æ ’ æ æ æ.

ææ æ æ .

ææ æ ’ æ .

— ’ æ . ( ’ æ ææ, , , æ æ ææ ’æ, æ).

Æ æ æ , ææ æ æ æ æ.

æ, — æ.

Ææ — æ.

Æ æ .

æ æææ æ.

ææ æ æ, ææ æ æ.

Æ ææ .

æ æ , ææ æ .

Ææ æ æ.

Æ æ æ æ.

’æ, æ.

ææ , æ .

æ æ æ æ , æ ææ .

æ æ æ , æ .

æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ.

ææ æ, æ æ.

ææ æ æ, ææ — æ.

ææ æ ææ ææ æ .

ææ æ ’æ æ æ æ .

ææ æ ææ ææ æ .

æ æ , æ æ.

æ æ, æ æ æ , æ æ æ .

- æ æ ææ æ .

æ æ ææ .

ææ ææ æ æ æ .

æ æ ææ æ, ææ ’æ.

æ ææ ’ æ .

Æ , ææ ’ææ æ æ.

æ — ææ.

ææ æ .

æ æ .

Ææ æ æ .

æ ææ ’ æ .

æ æ .

Æ æ æ , æ æ.

æ ææ .

ææ — æ, ææ — .

æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.