-:

| |


:

. . Vista, Windows 7!
ææ æ!

[ææ ææ æææ. 1995. Ææ æ ææ Æ ææ. : .]

ææ ææ æææ

æ æ ææ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ æææ æææ æ ææ , ææ. Ææ ææ æ , æ , æ æ. æ æ æ , æ- æ æ ææ æ æ.

Ææ æ æ ææ æææ æ æ æ ææ ææ. Æ, æ æ æ æ ææ æææ , æ? æ æ? æ æ æ æ? æææ æ . æææ æ. 1994 æ- æ ææ æ ææ ææ æææ. æ , æ æ æ, æ ææ.

Æææ ææ æææ, æ æ æææ, , , æ, , æ , æ, , Æ , , , , ææ æ æ. ææ æææ æ, ææ , æ æ æ, ææ.

Ææ æ ææ æ æ æ æ æ æææ ææ ææ, ææ æ ææ ææ æææ ææ ææ . æ æ ææ ææ .

ÆÆ ÆÆÆ

æ ææ æææ... æ æ æ æ... Ææ æææ, æ ææ , æ æææ æ ææ, æ æ æ ææ, ææ æ æ. æ æ æ ææ, æ ææ, æ ææ.

ææ æ ææ. æ æ æ, ææ æææ æ æ. æ , ææ ææ , ææ ææ ææ. æ æ æ æ , æ, ææ. æ æ , æ æ. Ææ æ æ æ ææ. , æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ, æææ ææ, ææ ææ... æ æ ææ æ æ. , æææ æ ææ , ææ æ.

æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ , æ ææ ææ æææ æ æ ææ. æ ææ æææ æ æ æææ ææææ, æ æ æ æææ, æ æ æææ, æ æ æ. Ææ æ æ æ, ææ, æ æ ææ ææ æ æ, æ, . æ æ æ, æ , æ ææ, æ æ, æ æ , æ ææ. æ ææ æææ æ æ ææ æ .

Æ. ææ æ , æ æ ææ æ . Ææ æ ææ æ: ææ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ? , ææ æ? æ æ æ ææ ææ æ æ. ææ , -æ æ, æ æ æ , æ æ æ.

æ ææ æ ææ ææ , æ æ æ æ æ, æ æ æ æ. Ææ æ æ , æ æ æ æ æææ , æ æ æ æææ.

æææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ æ . Ææ æ æ æ æ. æ , ææ ææ æææ, æ æ, æææ ææ æ ææ ææ . æææ , æ æ, æ , æ, , ææ, , , æ æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ æ. Æ æ, ææ , æ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ .

ææ æ æ æ æ, æ æ, ææ ææ. æ ææ æ æææ ææ æ æ .

æ, æ , æ ææ æ , ææ, æ æ æ æ.

ææ æ, æ , æ ææ , , æ æ æ æ. ææ æ ææ æ, æ- æ æ, ææ æ. æ æ æ æ: æ ææ æ ææ æ, æ æ æ...

æææ æ æ ææ , æ , ææ æ, ææ, æ, æ æ. æ æ ææ, æææ, æ , æ æ æ æ . æ, æææ æ æ , æ æ æ, æ, æ, æ :

æ æ, , æ æ æ ææ æ æææ æ.

æ æææ æ: ææ æ . æ ææ, æ ææ æ. ææ æ æ ææ, æ æ : , ææ , æ æ æ ææ.

ææ æ æ æ.

Æ. æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ æ æ: ææ- æ .

æ æ , . æ æ ææ æ æ æ; ææ, ææ æ , ææ æ , æ. æ æ ææ, , æ æ , æ ææ , æ. Ææ æ æ ææ, ææ æ æ , æ æ.

æ- æ æ æ. Ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ æ. ææ æ æ , ææ, . Ææ æ ææ, æ , ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ , æ ææ æ, æ æ .

æ æ ææ æ æ, , æ æ, æ. æææ, æ æ. æ ææ ææ, æææ æ æææ, æ. æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ æ æ. æ , ææ æ , , æ, ææ æææ. æ-ææ .

ææ, æ , æ ææ æ ææ ææ, æ æææ. æ ææ . æ, æ , æ æ æ æ.

æ æ-ææ , æ ææ æ ææ ææ, ææ, æ ææ, æ ææ . Ææ , æ æ æ æ æ . (æ æ ææ æ æ ææ , æ).

ææ æ , ææ æ æ æ ææ. ææ ææ æ æ æ ææ æ æ. ææ, æ. ææ , æ æ æ. æ, æ , æ æ æ ææ .

æ ææ æ æ æ. æ ææ , æ , æ æ ææ æ , æ, æ. æ æ, ææ æ æ ææ æ æ, æ.

æ ææ æ. æ æ ææ æ æ æ æ. æ , æ, æ , æ , ææ æææ æ. æ æææ ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ.

æ æ æ. æ-æ , , ææ æ ææ ææ. ææ ææ æ , æ æ , - æ, ææ æ æ, ææ æ, æ æ. ææ æ ææ æ , æ . æ æ, ææ æ . , ææ ææ ææ æ æææ ææ æ. æ- ææ ææ æ , æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ , æ æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ .

ææ æ æ æ æ. ææ , æ, æ æ ææ, æ. ææ æ, æ æ æ. æ æ æææ. æ æ ææ æ, æ æ æ, æ ææ æææ ææ æ . æ ææ æ , æ æ , . ææ æ æ, , æ ææ ææ æ ææ æ æ.

æ æ æ æææ ææ. , . æ ææ æ ææ æ . æ , æ æ æ æ, æ æ æææ. ææ . . æ æ. , æ æ . æ , æ æ ææ æ ææ æ , æ ææ.

ææ . ææ , æ, ææ ææ æ. æ , ææ ææ ææ; æ æ æææ. ææ æ æ. æ æ .

ææææ æ, ææ æ æ, æ æ, æ æ . Æ æ æ, ææ æ ææ, ææ æ , æææ æ æ ææ æ æ ææ .

æ , , ææ ææ , ææ ææ æ æ .

ææ ææ æ ææ æ ææ. æ, ææ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æ, æ æ , æ ææ. æ ææ , ææ, . ææ, æ, æ ææ æ ææ æ æ. , æ ææ- æ ææ æ, ææ ææ æ æ æ, æ æ æææ ææ æ, - ææ æ æ æ æ ææ, æ æ .

Æ. æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ , æ æ æ. æ , æ æææ æ. ææ æ, æ.

æ , æ æ , æ. Æ æ æ ææ. æ ææ , ææ, æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ ææ, æ. Ææ æ ææ. æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ, æ æ ææ æææ æ æ : ææ æ , æ æ ææ. æ- ææ ææ: ææ æ ææ, ææ æ æ ææ. æ. æ , æ æ ææ æ. ææ æ-æ æ ææ æææ æ ææ, æ æ æ, æ æ . ææ æ æ .

æ ææ, ææ . æææ æ: æ , æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ.

ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ æ.

ÆÆ ÆÆ Æ. æ ææ æ ææ ææ ææ ææ æ. ææ, ææ ææ, , ææ, æ æææ, æ , ææ.

æ ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ, æ ææ ææ ææ, ææ ææ æ æ .

ææ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ- æ æ æ , æ- æ ææ ææ æ æ ææ- ææ: , ææ ææ æ æææ ææ . æ ææ æ æ , ææ æ æ, ææ. Ææ- ææ æ . æ æ.

æ ææ ææ æ, ææ æ, ææ ææ ææ æ æ . æ ææ æææ ææ æ . æ ææ æ æææ, æ ææ , ææ æ ææ æ. Ææ ææ ææ, æ, æ æ ææ ææ æ. Ææ æ , ææ æ æ æ, æ , æ ææ æ.

ææ ææ æ æ æ, , æææ ææ æ æ, ææ æ, æ æ . æ ææ æææ , ææ ææ æ ææ ææ æ.

. ææ ææ, æ æ æ . æ- æ , æ. ææ æ æ , æææ æ . æ ææ æ, æ, , ææ. æ æ æ , æ ææ æ ææ . ææ æ ææ æ , æ , æ ææ ? Ææ æ æ æ, ææ æ æ , , æææ æ, æ. , æ æ æ æ æ ææ.

æ æ, æ ææ æ ææ æ æ , æ , ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ, æ æ . æ ææ æ æ. ææ ææ , ææ æ, ææ ææ æ . æ, ææ, æ æææ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ, æ æ. æ æ æ , æ æææ æ , æ æ æ, æ ? Ææ æ æ æææ æ ææ, æ æææ æ æ æ, æ . æ æ æ æ æ, ææææ, æ, .

æ ææ æ æ ææ æ. ææ ææ . ææ ææ æ, æææ æ, æ , æ æ æ . æ ææ æ æ æ , ææ, æææ , æ æ.

ææ æ æ . æ æææ , ææ æ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ. æ.

æ æ, ææ ææ ææ æ æ . æææ æ , ææ æ ææ æææ æ, ææ ææ æ æ æ, ææ æ . æ, ææ, æ æææ æ ææ ææ, æææ æ. æææ æ.

ææ ææ æ, ææ æ æ ææ , ... , ææ ææ , ææ , ææ æ æ æ ææ , ææ æ, ææ, ææ æ, æ, æ , ææ æ.

ææ ææ ææ. æ, ææ ææ ææ æ. æ ææ, æ æ, æ ææ æææ. æ ææ æ , ææ ææ , æ æ æ.

æ æ æ æ. æ æ æ ææ, æ æææ æ ææ , ææ æ. æ , ææ ææ, ææ æ æ æ, æ ææ, . æ æ æ, æ , æ ææ ææ æ ææ.

æ- æ æ ææ ææ æ ææ æ. æ. æ ææ æ æææ æ , æ . æ æ æ, æææ , æ.

ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ , æ. æ ææ ææ æ æ æ, æ, æ æ æ. Ææ ææ ææ æ æ æ : æææ , æ, æ. æ æ æ, æ æ æ, æ .

ææ æ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ ææ ææ . . ææ æ æ . æ æ, æ, æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ æ æææ. æ . æ æ. ææ æ. Ææ ææ. æ ææ ææ æ. ææ æ, ææ. Ææ ææ æ æ ææ, æ, ææ ææ . æ æ ææ . ææ ææ æ. æ æ æ. æææ ææ ææ ææ. æ ææ æ, æ æ , (æ æ æ, æ), ææ , ææ æ:

ææ æ , ææ æ ææ æ ææ æ æ æ!

, æ ææ ææ æ ææ æææ ææ!

, æ ææ ææ, , æ æææ!

, ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ!

æ ææ æ æ ææ, , ææ æ æ æ.

æ, æ, ææ æ, ææ æ, æ æ ææ , æ æ.

æ , æ æ æ æ ææ ææ æ æææ ææ!

æ, æ æ æ æ!

-, æ æ, æ æ !

æ ææ, , æ , ææææ æææ ææ ææ æ æ ææ, æ æ æ.

, æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ!

æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ , æææ ææ æææ!

æææ æ, æ , æ ææ, æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ.

æ æ æ, æ , æ æ æ æ æ! , ææ æ!

ææ ææ æ ææ .

æ æ æ æ . æ æ æ ææ, æ æ æææ. ææ. æ æææ æ ææ æ .

æ æ. . Æ æ ææ, æ. ææ æ æ ææ æ æææ .

ææ æ ææ æ, æ æ, æ æ , æ.

æ ææ æ. æ æ æ æ æ: æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ. æ , ææ æ æ ææ . Ææ æ æ, æ æ, æ æææ :

     , , æ ææ,
     æ æ!
     æ ææ, .
     , , æ,
     ææ-ææ
     æ.
     , , ææ ææ,
     ææ ææ
     ææ, !
     , , æ ,
     , æ æ,
     æ æ, .

æ , æ, ææ æ æ, æ æ , æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ , ææ.

æ æ, ææ æ ææ . ææ æ æ, æ. æ æææ ææ ææ æ æ . æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ ? æ , æ æ ææ , æ .

Æææ æ æ ææ, ææ æ. ææ ææ ææ, æ-ææ , æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ .

ææ ææ ææ. ææ , æ, ææ ææ. æ æ. ææ æ. æææ æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ. ææ æ æ . æ ææ æææ ææ ææ.

ææ ææ: 1- æ ææ, 2- æ ææ, 3- æ æ æ æ.

ææ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ. æ. æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æææ.

Æ ææ ææ æ æ æ. ææ æ æ, , æ , æ æ ææ æææ.

æ æ æ , æ æ æ æ, ææ, ææ. ææ, ææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ æææ æ æ, æ ææ, ææ æ , ææ æ æ æ. æ æ: æ æ ææ , æææ æ. æ æ ææ æææ.

ææ æææ æ.

æ, ææ æ æ , æ ææ æ æ . æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ . æ ææ . æ æ æ æ æ ææ, ææ, æ:

! ! ! æ æ, æ æ ææ æ æ ææ!

æ ææ æ æ !..

ææ, ? æ æ ææ æ?

Æææ æ æ ææ, æææ ææ, ææ æ ææ!

ææ æ ææ . æ æ æ!

, , ææ æ æ. æ æ ææ!

æ, æ æ æ æ. ææ æ æ , æ æ ææ, æ, æ:

, ! , æ, æ æ ææ æ!

, ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ.

, æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ, æ æ!

, æææ æ ææ æ æ æ æ!

, ææ æ !

, - ææ æ æ ææ æ, æææ æ æ, æ æ ææ!

æ ææ ææ, ææ!

Ææ ææ , æ ææ ææ æææ!

æ æ æææ. æ æ æ æ æ ææ. æ ææ. æ , ææ æ. Æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ æææ æ, æ æ. æææ æ , ææ ææ æ , ææ ææ ææ ææ ææ æ .

æ æ æææ.

ææ æææ æ ææ. æ æ æ, æ , æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æææ , ææ æ ææ æ , æ. æ. , æ æ æææ æ æ? Ææ æ , æ, æ ææ? ææ , ææ æ æ, æææ ææ æ: æ -ææ ææ ææ- æ æ. æ .

æ ææ æ -ææ æ ææ, æ . Æ æ æ æ, æ æ, æ ææ æ æ.

æ , ææ ææ ææ æ æ- ææ æ æ æ æ, æ. æ , ææ ææ ææ æ æ. æ , ææ ææ ææ, æ ææ æ ææ æ. ææ ææ æ æææ æ, æ æ, æææ ææ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ æ, æææ ææ, æ.

æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ .

æææ ææ ææ æææ ææ æ æ æ . æ æ, ææ æ ææ æ æ. ææ ææ, æ ææ ææ ææ ææ æ.

æ ææ, æ, ææ ææ æ . , ææææ, æ ææ æ æ æ. , ææ æ æ . , æ ææ .

æææ æ ææ æ, æ æ æ. ææ ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ. ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ, æææ æ, ææ æ ææ æ. Æææ æ, ææ æ ææ æ æ , ææ, æ æ, ææ, æ æ.

Æ Æ. ææ æ, æææ æææ æ ææ. æ ææ, ææ, æ. ææ æ . æ æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ, æ æ ææ, æ æ, æ æ æ , ææ , æ. ææ æ, æ. æ, æ, ææ . ææ æ ææ æ, æ æææ æ æ æ æ æ æ-ææ æææ. ææ ææ , æ æ , ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ. Ææ æ æ æ æ. Ææ æ ææ ææ æ æ æ. Æ æ æ . æ ææ ææ æ æ . ææ ææ , ææ ææ æ æ æ, æ , æ.

æ æ æ ææ æ, æ ææ, ææ. æ æææ, æ ææ æ æ. æ æ, æææ , æ æ . æ æ , æ æ æ æææ . ææ æ æ æ ææ æ æ ææ, æææ æ , æ æ æ æ. Ææ æ, æ ææ, ææ æ ææ æ, æ æ æ.

ææ æ æ, ææ æ æææ, æ. æææ æ . ææ ææ ææ æ, æ æ. æ, æ æ:

     , æææ æ, æææ,
     , æææ!
     , æ , æ æ!
     , ææææ æææ!
     , ææ æ !
     , æ ææ !
     æææ ,
     æ ,
     ææ ,
     æ ææ .
     , æ æ æææ!
     , æ æææ!

ææ ææ æ æ ææ, æ ææ, ææ æ æ . æ æ , ææ ææ ææ. æ, æ, æ:

, ææ! , æ ææ æ æ æ!

, ææ , æ æ ææ æ ææ æ . æ ææ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ ææ, æ æ. æ æ æ, , æ-ææ , æ æ.

, ææ æ æ, ææ! æææ, æ æææ. , æ æ ææ.

æ, æ ææ æ ææ! æ ææ ææ æ æ æ! ææ æ ! ææ .

, ææ, æ æ ææ ææ æææ. æ æææ , ææ ææ! , æ æ æ æ. æ æ, ææ , æ æ.

æ , æ. Æ æ ææ æ æ æ. ææ , æ æ!

Æææ , æ æ æ ææ æææ! , æ æ . ææ , ææ, æ ææ ææ æ, æ æ æ. æ æ æ, æ. Æ-ææ , , æ æ æ.

æ æ: æ , æ æ æ , ææ, æ æ æ æ!

æ æ æææ. ææ æ ææ æ , æ æ æ ææ, æææ , æ ææ. æ æ æ ææ ææ, ææ ææ æ æ, æ æ, ææ ææ.

     ææ, !
     æ ææ!

ææ, ææ æ ææ æ æ . æ æ, æ æ æ æ, , æ! ææ æ ææ ææ æ . æ , ææ , æ, æ, , æ æ. æ æ æææ. Ææ ææ æ, ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ , . ææ æ ææ ææ æ æ, . æ, æ æ .

æ, æ. æ ææ ææ æ, æ ææ æ , æ æ æ. æ . æ æ-æ æ æ.

Æ. æ ææ ææ æ. æ, ææ, æ æ æ. ææ ææ æ , ææ, ææ, ææ ææ . æ æ ææ ææ , æ æ ææ æ: æ ææ, ææ æ ææ . æ.

æ ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ, æ, ææ æ:

     , , ,
     æ ææ æ .
     , , ,
     æ,
     , , ,
     æ.
     , , ,
     æ.
     , , ,
     æ .
     , , ,
     æææ .
     , , ,
     æ ææ
     æ !

æ ææ æ ææ ææææ æ ææ æ æ æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ , æææ æ æ ææ.

. æ æ ææ , æ . æ æ . ææ æææ æ, ææ ææ æææ. , æ æ. , ææ , , æ.

æ æ æ, æ æ , ææ æ ææ æ, ææ æ æ, æ ææ æ æ . ææ æææ æ:

, æ æ æ æ ææ.

æ æ æ ææ ææ.

æææ æ æ ææ. Ææ æ , æ, æ ææ ...

æ æ æ æ . æ æ æ, ææ æ æ, ææ æ , æ , ææ ææ ææ æ, æ. æ- æ æ, æ ææ ææ ææ æ. æ. æ æ . æ æ ææ ææ, æ, æ æææ æ ææ æ . æ æ, æ , æ æ æ, .

æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ. æ , æ ææ æ. æ æ.

. æ ææ æ æ ææ æ , ææ . æ æ, æ æ. æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ, æ æ , æ ææ . æ ææ- æ ææ ææ æ æ æ æ .

æ æ æ ææ . ææ, æ æ æ æ, ææ ææ ææ ææ. æ ææ ææ æ æ-ææ ææ, æ ææ , ææ. æ , ææ æ. ææææ ææ æ, æ ææ æ.

æ ææ æææ æ ææ æææ. æ æ æ, ææ, ææ, æ æ æ, ææ ææ æ æ, , æ æ, ææ æ ææ æ , . æ æ, ææ æ ææ æ !

ææ æ »»


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.